Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0119
 
32007L0010
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Anmeldelse
Kapitel 3 Mistanke
Kapitel 4 Bekæmpelse
Kapitel 5 Oprettelse af zone
Kapitel 6 Vaccination
Kapitel 7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, § 33, § 34, § 44, stk. 1, § 67 og § 70 , stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, og § 39, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3 i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin, herefter: SVD

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Modtagelige arter: Svin.

2) Bedrift: Landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes dyr af modtagelige arter, samt naturreservater med modtagelige arter.

3) Ejer eller bruger: Den eller de fysiske eller juridiske personer, der ejer ét eller flere dyr af modtagelige arter eller har til opgave at passe det eller dem, mod eller uden vederlag.

4) Beskyttelseszone: En zone med en radius på 3 km omkring hver smittet bedrift.

5) Overvågningszone: En zone med en radius på mindst 10 km omkring hver smittet bedrift.

6) Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra modtagelige arter.

Kapitel 2

Anmeldelse

§ 3. Ejere eller brugere af modtagelige arter skal ved mistanke om eller bekræftelse af SVD på bedriften straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse af en dyrlæge på grund af mistanke om SVD, jf. stk. 1, skal ske, såfremt der hos modtagelige arter påvises blærer i mundhule, læber, på tryne eller ved klovene.

Stk. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om SVD, jf. stk. 1, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af SVD, skal dyrlægen snarest muligt foretage en undersøgelse af det mistænkte dyr.

Stk. 4. Hvis dyrlægen efter undersøgelsen ikke kan afkræfte mistanken om SVD, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen om mistanken.

§ 4. Den, der får mistanke om forekomst af SVD hos vildtlevende dyr af modtagelige arter, skal straks anmelde det til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Mistanke

§ 5. Ejeren eller brugeren skal ved mistanke om smitte med SVD, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, jf. § 6, påse, at ingen dyr af modtagelige arter flyttes til eller fra bedriften.

§ 6. En bedrift, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, der mistænkes for at være smittet med SVD, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter følgende:

1) Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling over bestanden af dyr af modtagelige arter på bedriften. For hver art angives, hvor mange der allerede er døde eller mistænkes for at være smittede.

2) Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling af dyr af modtagelige arter, der fødes og dør på bedriften i den periode, hvor der foreligger mistanke. Optællingerne skal ajourføres dagligt.

3) Ejeren eller brugeren skal påse, at alle dyr af modtagelige arter holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret.

4) Flytning af dyr af modtagelige arter til eller fra bedriften ikke er tilladt.

5) Til- eller fraførelse af andre dyr end dyr af modtagelige arter kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

6) Færdsel til eller fra bedriften af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. kun må finde sted med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

7) Det ikke er tilladt at flytte kød eller dyrekroppe, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

8) Ejeren eller brugeren skal lade bedriften deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 11.

9) Ejeren eller brugeren skal iværksætte skadedyrsbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

10) Ejer eller bruger af bedriften skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelser efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori dyr af modtagelige arter opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til at mindske af risiko for spredning af sygdommen.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger skal opbevares i mindst fem år og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, selv påse, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger følges.

Stk. 5. Tilsynet ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken om SVD på bedriften er afkræftet.

§ 7. Foranstaltningerne i § 6 finder ligeledes anvendelse på bedrifter, hvis geografiske beliggenhed eller kontakt med den mistænkte bedrift giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om en eventuel smittespredning.

Kapitel 4

Bekæmpelse

§ 8. En bedrift skal anses for værende smittet med SVD:

1) når DTU Veterinærinstituttet har påvist det pågældende virus i materiale fra dyr af modtagelige arter på bedriften,

2) når det pågældende virus er påvist i miljøet på bedriften,

3) når der på bedriften holdes svin som er seropositive for det pågældende virus, såfremt disse svin eller andre svin på bedriften udviser læsioner, der er karakteristiske for SVD,

4) når der på bedriften holdes svin som udviser kliniske tegn eller er seropositive for det pågældende virus, såfremt der er en epidemiologisk forbindelse med en bekræftet smittekilde eller

5) når der i besætninger er påvist seropositive svin, og hvor supplerende undersøgelser bekræfter forekomsten af sygdommen.

Stk. 2. I tilfælde af en epidemi kan Fødevarestyrelsen anse en bedrift for værende smittet alene på grundlag af kliniske symptomer eller epidemiologiske resultater.

§ 9. En bedrift, som anses for værende smittet med SVD, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn, der, jf. dog stk. 6, omfatter følgende:

1) Ejeren eller brugeren skal lade samtlige dyr af modtagelige arter på bedriften aflive og destruere efter Fødevarestyrelsens anvisning.

2) Ejeren eller brugeren skal lade døde og aflivede dyr af modtagelige arter destruere, bortskaffe, brænde eller nedgrave efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Affald såsom foder, strøelse, gødning og gylle, som kan være inficeret, skal destrueres eller behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

4) Ejeren eller brugeren skal påse, at sæd, embryoner og oocytter fra dyr af modtagelige arter, der opbevares på bedriften, destrueres. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at produkterne anvendes.

5) Ejeren eller brugeren skal påse, at bygninger, der tjener som stalde for dyr af modtagelige arter, samt transportkøretøjer og andet materiel, der kan være inficeret, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. På en bedrift, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, som anses smittet med SVD, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 11.

Stk. 3. Sæd, embryoner og oocytter, der er opsamlet fra dyr af modtagelige arter på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, opspores af Fødevarestyrelsen og skal af ejeren lade destruere efter Fødevarestyrelsen anvisninger.

Stk. 4. Genindsættelse af dyr på bedriften må tidligst ske 28 dage efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i stk. 1, nr. 5, nævnte rengøring og desinfektion, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Konstateres der SVD på et slagteri, pålægges slagteriet et offentligt tilsyn, i henhold til stk. 1, nr. 1- 3 og 5, og stk. 2. Genindsættelse af svin til slagtning må tidligst ske 24 timer efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i stk. 1, nr. 5, nævnte rengøring og desinfektion.

Stk. 6. På bedrifter der underkastes supplerende undersøgelser jf. § 8, stk. 1, nr. 5, hvor de supplerende undersøgelser ikke bekræfter sygdommen, men hvor svinene fortsat er seropositive, skal svinene efter Fødevarestyrelsen anvisning, enten:

1) aflives og destrueres, eller

2) slagtes på et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen og ved ankomst til slagteriet holdes adskilt og slagtes adskilt fra andre svin, og kødet efterfølgende forbeholdes hjemmemarkedet.

§ 10. Foranstaltningerne i § 9 finder ligeledes anvendelse på andre bedrifter, såfremt disse bedrifters beliggenhed eller kontakt med den smittede bedrift giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om smittespredning.

Epidemiologisk undersøgelse

§ 11. En epidemiologisk undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter følgende:

1) Det tidsrum, hvor der kan være forekommet SVD på bedriften.

2) Oplysninger om mulig oprindelse af SVD på bedriften samt identifikation af andre bedrifter, hvor der findes dyr af modtagelige arter, som kan være blevet smittede ad samme vej.

3) Oplysninger om flytninger af dyr af modtagelige arter fra eller til bedriften, herunder fjernelse af døde dyr af modtagelige arter.

Kapitel 5

Oprettelse af zone

§ 12. Når der er konstateret SVD på en bedrift, opretter Fødevarestyrelsen en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring bedriften.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan udvide eller indskrænke zonerne

Stk. 3. Zonerne ophæves af Fødevarestyrelsen.

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 13. I beskyttelseszonen er flytning af dyr af modtagelige arter forbudt, jf. dog §§ 14-16. Ejeren eller brugeren skal:

1) informere Fødevarestyrelsen om bedriftens nøjagtige beliggenhed samt om antal af dyr af modtagelige arter og andre dyrearter, der holdes på bedriften,

2) på Fødevarestyrelsens anmodning lade dyrene underkaste en regelmæssig klinisk inspektion og

3) på Fødevarestyrelsens anmodning lade udtage prøver af dyr af modtagelige arter med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for SVD.

§ 14. Inden for beskyttelseszonen er følgende ikke tilladt:

1) Flytte eller transportere dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog § 15.

2) Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, ud af beskyttelseszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning samt er inspicerede af Fødevarestyrelsen.

4) Til- eller fraføre avlsmateriale fra en bedrift uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal iværksætte skadedyrsbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

§ 15. Fødevarestyrelsen kan på nærmere fastsatte vilkår tillade, at slagtesvin føres ind i beskyttelseszonen, såfremt de transporteres direkte til et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen.

§ 16. I beskyttelseszonen må svin i 21 dage efter afslutning af den indledende rengøring og desinfektion jf. § 9, stk. 1, nr. 5, ikke flyttes fra den bedrift, hvor de holdes. Efter 21 dage kan svin flyttes efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Svin kan flyttes direkte til et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, såfremt:

1) alle svin på bedriften er inspicerede,

2) der er foretaget en klinisk undersøgelse af alle svin, der skal slagtes,

3) hvert enkelt svin er øremærket eller identificeret på anden godkendt måde,

4) svinene transporteres i køretøjer, der er forseglede af Fødevarestyrelsen,

5) den Fødevarestyrelsen, hvor slagteriet ligger, forinden transporten er underrettet om forsendelsen,

6) svinene ved ankomst til slagteriet holdes adskilt og slagtes adskilt fra andre svin og

7) et repræsentativt antal svin undersøges serologisk for SVD ved blodprøver udtaget på slagteriet.

Stk. 3. Svin kan flyttes direkte til en anden bedrift inden for beskyttelseszonen, såfremt:

1) alle svin på bedriften er inspicerede,

2) der er foretaget en klinisk undersøgelse af alle svin, der skal flyttes og

3) hvert enkelt svin er øremærket eller identificeret på anden godkendt måde.

Stk. 4. Såfremt prøver udtaget i henhold til stk. 2, nr. 7, giver et positivt resultat for SVD, finder bestemmelserne i § 5, § 6, § 9, stk. 5, og § 11 anvendelse.

§ 17. Kød fra svin som omhandlet i § 16, stk. 2, i denne bekendtgørelse, må ikke indgå i samhandelen inden for EU eller eksporteres til tredjelande. Reglerne om mærkning og håndtering m.v. i § 6 i bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer finder anvendelse på sådant kød.

§ 18 Hvis forbuddet mod at flytte dyr, jf. § 16, stk. 1, 1. pkt., som følge af yderligere sygdomstilfælde i beskyttelseszonen opretholdes i mere end 30 dage, kan Fødevarestyrelsen efter ansøgning og kontrol af de faktiske forhold, tillade flytning af dyr fra en bedrift i beskyttelseszonen med henblik på at imødegå velfærdsmæssige problemer.

Stk. 2. Reglerne i § 17 finder tilsvarende anvendelse for kød fra svin, der er omhandlet af tilladelser efter stk. 1.

Foranstaltninger i overvågningszonen

§ 19. I overvågningszonen gælder bestemmelserne i § 13, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt, at flytte og transportere svin, bortset fra direkte transport til slagteri, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Svin kan flyttes fra en bedrift, såfremt der ikke er tilført svin til bedriften indenfor de seneste 21 dage.

Stk. 4. Svin kan flyttes ud af overvågningszonen, efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen, såfremt:

1) alle svin på bedriften er inspicerede senest 48 timer før transporten,

2) der er foretaget en klinisk undersøgelse af alle svin, der skal flyttes, senest 48 timer forud for transporten uden fund af kliniske tegn på SVD,

3) der inden for de seneste 14 dage forud for transporten er foretaget en serologisk repræsentativ undersøgelse af de svin, der skal transporteres, uden fund af antistoffer mod SVD,

4) hvert enkelt svin er øremærket eller identificeret på anden godkendt måde og

5) køretøjer og materiel, som er anvendt til transporten, rengøres og desinficeres efter hver enkelt transport.

Stk. 5. Undersøgelsen i henhold til stk. 4, nr. 3, kan for så vidt angår slagtesvin foretages på grundlag af blodprøver udtaget på slagteriet, der er udpeget af Fødevarestyrelsen. Såfremt prøver giver et positivt resultat for SVD, finder bestemmelserne i § 9, stk. 5, sted.

Stk. 6. Køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, må ikke føres ud af overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsen anvisning.

Stk. 7. Til- eller fraførelse af avlsmateriale fra dyr af modtagelige arter fra en bedrift i overvågningszonen må kun ske efter Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 8. Ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Kapitel 6

Vaccination

§ 20. Det er ikke tilladt at vaccinere mod SVD, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan ved udbrud af SVD påbyde vaccination af dyr af modtagelig arter.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 21. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3-5, § 6, stk. 1-4, § 7, § 9, stk. 1, 3 eller 5, § 10, § 13, § 14, stk. 1 og 2, § 16, stk. 1-3, §§ 17-20, eller

2) tilsidesætter anvisninger eller vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 eller 3, § 14, stk. 1, § 15 eller § 19, stk. 5-8.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 141 af 6. marts 2003 om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 8. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin, EF-Tidende 1993, nr. L 62, side 69, som senest ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkeling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 219, side 40, og Kommissionens direktiv 2007/10/EF af 21. februar 2007 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/119/EØF for så vidt angår de foranstaltninger, der skal træffes i et beskyttelsesdistrikt efter udbrud af blæreudslæt hos svin, EU-Tidende 2007, nr. L 63, side 24.