Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

§ 1

I bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 9, § 10, stk. 7, og § 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1705 af 21. december 2015, fastsættes:«

2. Efter § 17 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 7 a

Anvisning af boliger til flygtninge

§ 17 a Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der visiteres til kommunen i medfør af § 12, og skal snarest muligt anvise boliger til de pågældende flygtninge, jf. integrationslovens §§ 4, stk. 1, og 12, stk. 1.

Stk. 2. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunalbestyrelsen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.

§ 17 b Kommunalbestyrelsen kan som et midlertidigt opholdssted anvise en enlig flygtning et beboelsesrum, som skal deles med en eller flere andre enlige flygtninge.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved anvisning af et midlertidigt opholdssted i et beboelsesrum, som skal deles med en eller flere andre enlige flygtninge, tage hensyn til den pågældende flygtnings personlige forhold, herunder alder, køn og særlig psykisk sårbarhed sammenholdt med opholdsstedets beskaffenhed, herunder rummets størrelse og egnethed til at dele mellem flere.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. december 2015.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 22. december 2015

Inger Støjberg

/ Henrik Thomassen