Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0167
 
32001L0020
 
32001L0082
 
32001L0083
 
32004L0009
 
32004L0019
 
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2016 efter serviceloven

I medfør af § 192 lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, fastsætter sundheds- og ældreministeren regler om betaling ved plejehjemsophold.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1324 af 10. december 2014 om plejehjem og beskyttede boliger § 17, stk. 7 og § 18, stk. 4 reguleres beboerens betaling og indkomstgrundlaget årligt efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Af bekendtgørelsens § 25, stk. 2 fremgår, at de beløb, der er nævnt i § 18, stk. 1 og 7, og beløbet 175.500 kr. (2015 niveau) i § 18, stk. 10, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Af bekendtgørelsens § 25, stk. 3, fremgår det, at beløbet, der er nævnt i § 21, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

For 2016 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,4 pct., og tilpasningsprocenten udgør -0,6, jf. bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at satserne for betaling ved plejehjemsophold fra 1. januar 2016 udgør følgende beløb:

   
Kr. årlig
Kr. mdl.
Pct.
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 194.200 kr.
-
-
10
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 194.200 kr.
-
-
20
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
42.200
-
-
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 178.000 kr.
500
-
-
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 178.000 kr.
1.000
-
-
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. -rabatten
4.921
-
-

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og satserne i tabellen gælder for perioden 1. januar – 31. december 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 23. november 2015

Sara S. Rasmussen