Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0167
 
32001L0020
 
32001L0082
 
32001L0083
 
32004L0009
 
32004L0019
 
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven

Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.

I medfør af § 161, stk. 1, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, fastsætter social- og indenrigsministeren i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter servicelovens kapitel 16 og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 overdrages ressortansvaret for sager vedrørende ældreområdet, herunder betaling for hjælp efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 fra det ved kongelig resolution oprettede social- og indenrigsministerium til Sundheds- og Ældreministeriet.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 § 3, stk. 1, beregner kommunalbestyrelsen modtagerens egenbetaling på grundlag af modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomstgrundlag, jf. bekendtgørelsens stk. 2-8, når der ydes hjælp efter servicelovens § 84, hvor modtageren ikke samtidig modtager hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 96 eller 100.

Det følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 5, at i indkomstgrundlaget opgjort efter stk. 2-4 fradrages et beløb på 145.400 kr. for enlige og 218.500 kr. for gifte. Fradragsbeløbene, der er angivet i 2015-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Af bekendtgørelsens § 3, stk. 6, følger det, at for personer med børn fradrages yderligere et beløb for hvert barn, som for gifte svarer til det særlige børnestilskud pr. 1. januar og for enlige svarer til 3 gange det særlige børnetilskud pr. 1. januar, jf. § 4, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, følger det, at betaling for hjælp efter § 3, stk. 1, udgør 3 kr. pr. time, hvis indkomstgrundlaget opgjort efter § 3, stk. 1-8, udgør 2.701 kr. eller derover. Betalingen forhøjes med 1 kr. pr. time for hver 2.700 kr., det beregnede indkomstgrundlag overstiger 2.701 kr. Betalingen kan dog ikke overstige 127 kr. pr. time, angivet i 2015-niveau. Hvis betalingen for hjælp efter servicelovens § 84 udgør mindre end 73 kr. (2015-niveau), svarende til 74 kr. 2016-niveau, kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at opkræve beløbet. Beløb i 3. og 4. pkt. reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

For 2016 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,4 pct., jf. bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at satserne for betaling for hjælp efter servicelovens § 84 udgør følgende beløb:

   
Kr. årlig
Kr. mdl.
Kr. pr. time
1.
Fradragsbeløb, enlige
147.400
-
-
2.
Fradragsbeløb, ægtepar
221.600
-
-
3.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
41.652
-
-
4.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
13.884
-
-
5.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
6.
Betaling ved indtægt 2.701 – 5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
7.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
8.
Maksimal betaling
-
-
129

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2016, og satserne gælder for perioden 1. januar – 31. december 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 23. november 2015

Helle Hammond Jensen