Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0167
 
32001L0020
 
32001L0082
 
32001L0083
 
32004L0009
 
32004L0019
 
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2016 i friplejeboliger

Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.

I medfør af § 32, stk. 2, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling, fastsætter Sundheds- og Ældreministeriet takster for serviceydelser i friplejeboliger.

Friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter § 10 eller § 11 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og som ikke vælger at overgå til afregning efter § 32, jf. lov nr. 527 af 29. april 2015 (lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte), jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015, afregnes efter § 32 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling i 10 år fra friplejeboligleverandøren er gået i drift.

Ifølge bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling § 3 reguleres taksterne en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

For 2016 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,4 pct., jf. bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

Under henvisning hertil kan Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at taksterne for serviceydelser i friplejeboliger fra 1. januar 2016 udgør følgende beløb:

   
kr. pr. døgn
kr. pr. time
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
300
-
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
917
-
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
1.980
-
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
184
-
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
355
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
356
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
351
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
298
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
416

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2016, og taksterne gælder for perioden 1. januar – 31. december 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 23. november 2015

Helle Hammond Jensen