Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0167
 
32001L0020
 
32001L0082
 
32001L0083
 
32004L0009
 
32004L0019
 
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2016 efter serviceloven

Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.

I medfør af § 161, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, fastsætter sundheds- og ældreministeren nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83, stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, § 1, stk. 2 og 3, reguleres modtagerens maksimale egenbetaling for madservice én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste kronebeløb.

For 2016 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,4 pct., jf. bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at den maksimale betaling for fuld forplejning for beboere i plejebolig, plejehjem og lignende boligenheder, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, fra 1. januar 2016 udgør 3.473 kr. pr. måned. Fra samme dato udgør den maksimale egenbetaling for ét dagligt måltid mad i form af en hovedret, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, 51 kr.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2016, og satserne gælder for perioden 1. januar – 31. december 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 23. november 2015

Sara S. Rasmussen