Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »præparater« til: »prøver«.

2. I § 10, stk. 2, nr. 2, litra i, indsættes efter »navn«: », jf. dog stk. 4«.

3. § 10, stk. 2, nr. 2, litra o, ophæves.

Litra p og q bliver herefter litra o og p.

4. I § 10 indsættes efter stk. 3, som nye stykker:

»Stk. 4. Patientjournalen skal indeholde oplysninger om et ordineret biologisk lægemiddels navn og batchnummer, når lægemidlet fremgår af den i stk. 5 nævnte liste.

Stk. 5. Til brug for journalføring efter stk. 4, skal Lægemiddelstyrelsen udarbejde og ajourføre en liste med entydig identifikation af de biologiske lægemidler, hvor patientjournalen skal indeholde oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer. Listen stilles til rådighed for Styrelsen for Patientsikkerhed, der offentliggør den på sin hjemmeside.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 8. december 2015

Anne-Marie Vangsted

/ Anette Lykke Petri