Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Revisionens tilrettelæggelse og omfang
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte

I medfør af § 21, stk. 6, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 340 af 1. april 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at fastsætte de nærmere bestemmelser om revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannnelsessstøtte (SVU).

Stk. 2. Ved SVU-administrator forstås i denne bekendtgørelse:

1) Voksenuddannelsescentre (VUC).

2) Professionshøjskolen Lillebælt, Professionshøjskolen VIA University College, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev og Professionshøjskolen Metropol/ Metropolitan University College.

Stk. 3. Revisor skal efterprøve, om der er tilrettelagt en forsvarlig administration, der indebærer, at SVU-administrators opgaver varetages i overensstemmelse med den gældende lovgivning om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Stk. 4. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Kapitel 2

Revisionens tilrettelæggelse og omfang

§ 2. Revisionen omfatter den løbende revision af SVU-administrators varetagelse af opgaver ved administrationen af SVU.

Stk. 2. Der foretages revision i årets løb, og revisor skal som led i denne påse, om de interne kontroller er betryggende, og at der foreligger ajourførte skriftlige forretningsbeskrivelser.

§ 3. Revisionen kan udføres ved stikprøver efter revisors skøn. Stikprøverne udvælges under hensyntagen til de etablerede forretningsgange samt omfanget af SVU-administrators interne kontrol.

Stk. 2. Revisor skal bl.a. kontrollere,

1) om der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger om adgang og anvendelse af det administrative system (SVU-systemet),

2) om ansøgninger, breve m.v. er registreret korrekt med angivelse af modtagelsesdato, administrators navn og adresse samt administratorkode,

3) om SVU-administrator kontrollerer, at modtagne ansøgninger er korrekt udfyldt, inden oplysningerne registreres og frigives i SVU-systemet,

4) om ansøgningerne bliver registreret i SVU-systemet senest 8 dage efter en tilstrækkelig udfyldt ansøgning er modtaget,

5) om de oplysninger, der er registreret i SVU-systemet, er i overensstemmelse med de oplysninger, der følger af ansøgningssagen,

6) om meddelelser om uddannelsesophør m.v., der har betydning for støttetildelingen, hurtigst muligt bliver registreret i SVU-systemet, og

7) om udfyldte ansøgninger opbevares betryggende i 5 år.

§ 4. SVU-administrator skal give revisor de nødvendige oplysninger samt adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendig.

Stk. 2. Revisor skal have adgang til at foretage undersøgelser af SVU-administrators registreringer i SVU-systemet.

Stk. 3. SVU-administrator skal give revisor den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 5. Bliver revisor opmærksom på overtrædelser af gældende lovgivning af væsentlig betydning for SVU-administrationen, skal revisor straks rapportere dette til SVU-administrator.

Stk. 2. Revisor skal påse, at SVU-administrator inden 3 uger kommenterer revisors rapport samt sender SVU-adminstrators kommentar, bilagt revisors rapport til Styrelsen for Videregående Uddannelser (styrelsen).

Stk. 3. Hvis SVU-administrator ikke overholder fristen, skal revisor omgående give styrelsen meddelelse herom.

Erklæringen

§ 6. Revisor udarbejder en erklæring med høj grad af sikkerhed om SVU-administrators opgavevaretagelse efter § 2 og § 3. Erklæringen affattes i overensstemmelse med § 16 i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer.

§ 7. Erklæringen, jf. § 6 sendes til SVU-administrator inden 15. april i året efter det år, som revisionen vedrører.

Stk. 2. SVU-administrator skal indsende en kopi af erklæringen til styrelsen senest 8 dage efter, at erklæringen er

modtaget.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 311 af 3. maj 2001 om forvaltningsrevision af de anerkendte arbejdsløshedskassers varetagelse af opgaver ved admnistration af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ophæves.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 4. december 2015

Nils Agerhus

/ Marianne Madsen