Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a

I medfør af § 59 a, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 457 af 14. maj 2014, fastsættes:

§ 1. Med virkning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 udgør det i lovens § 59 a, stk. 2, nævnte beløb 130 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Transport- og Bygningsministeriet, den 14. december 2015

Hans Christian Schmidt

/ Michael Borring Andersen