Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til praktikcentre om barselsorlov til skolepraktikelever

På given foranledning skal ministeriet anmode om, at følgende vejledende udtalelse om skolepraktikelevers ret til fravær i forbindelse med barsel og elevernes ret til skolepraktikydelse under fraværet følges uden undtagelse.

Praktikcentrene skal efter ministeriets opfattelse give barslende elever lovligt fravær efter ansøgning i samme omfang, som eleverne ville kunne have fået lovligt fravær fra en praktikvirksomhed med uddannelsesaftale.

En mors samlede barselsfravær kan for eksempel med den gældende lovgivning normalt vare i alt op til 50 uger med ret til forlængelse med op til 8 uger. Kollektive overenskomster kan i princippet give elever med uddannelsesaftale ret til længere barselsfravær end, hvad der følger af barselsloven. Hvis det er tilfældet, vil skolepraktikelever i den pågældende uddannelse have ret til fravær i samme omfang.

Dette resultat følger efter ministeriets opfattelse af erhvervsuddannelseslovens § 66 g, stk. 1, jf. § 56, stk. 1, sammenholdt med barselslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2015, hvorefter alle forældre, også skolepraktikelever, har ret til fravær i overensstemmelse med reglerne i lovens kapitel 4 om ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, altså efter de helt almindelige regler om barselsorlov.

De nærmere enkeltheder om fordelingen af fraværet før det forventede fødselstidspunkt, i barselsperioden og i den efterfølgende forældreorlovsperiode samt regler om varsling m.v. fremgår af barselslovens kapitel 4. Fraværet skal kort sagt godkendes af praktikcentret efter elevens ansøgning i samme omfang, som hvis eleven havde været ansat med uddannelsesaftale.

Fravær som følge af barsel er omfattet af reglerne om forlængelse af uddannelsestiden i § 58 i erhvervsuddannelsesloven, som finder tilsvarende anvendelse for elever i skolepraktik.

Det bemærkes, at barselsloven hører under Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og at vejledning om forståelse af loven derfor hører under denne myndigheds område, mens vejledning om erhvervsuddannelseslovens forståelse hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Barselslovens regler om retten til barselsdagpenge, jf. lovens kapitel 5, omfatter kun lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Da skolepraktikeleverne hverken er lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, har de ikke ret til barselsdagpenge.

Derimod har skolepraktikelever ret til skolepraktikydelse under godkendt fravær. Det følger af § 5, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1677 af 22. december 2010 om skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 8. december 2015

Jørgen Torsbjerg Møller
Kontorchef