Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Administrative opgaver og beføjelser i lovgivningen
Kapitel 2 Andre opgaver
Kapitel 3 Påklage, instruktion, ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen

I medfør af § 7 i lov om Geodatastyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1210 af 9. oktober 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Administrative opgaver og beføjelser i lovgivningen

§ 1. Der etableres to nye styrelser til varetagelse af Geodatastyrelsens opgaver og beføjelser. Samtidig nedlægges Geodatastyrelsen. Den ene nye styrelse får navnet Geodatastyrelsen, mens den anden nye styrelse får navnet Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Stk. 2. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering oprettes til varetagelse af de opgaver og beføjelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2015.

Stk. 3. Geodatastyrelsen oprettes til varetagelse af de opgaver og beføjelser, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 2. Hvor energi-, forsynings- og klimaministeren i den i dette kapitel nævnte lovgivning tillægges administrative beføjelser og opgaver, udøver Geodatastyrelsen disse beføjelser og opgaver.

Opgaver og beføjelser i lov om Geodatastyrelsen

§ 3. Følgende opgaver og beføjelser i lov om Geodatastyrelsen varetages af Geodatastyrelsen:

1) Varetage opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland i henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

2) Forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom i henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 2.

3) Efter energi-, forsynings- og klimaministerens bestemmelser herom varetage koordinationen af den offentlige opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland i henhold til lovens § 3, stk. 1.

4) Efter forhandling med berørte offentlige myndigheder og private organisationer fastlægge standarder og normer for gennemførelsen af den offentlige opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland i henhold til lovens § 3, stk. 2.

5) Give tilladelse til søopmåling i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland i henhold til lovens § 4 a, stk. 1.

Stk. 2. Lovens § 3, stk. 3, finder anvendelse inden for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i § 3, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Personer, der af Geodatastyrelsen er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver ejendom og lokalitet for at udføre opgaver efter loven i henhold til lovens § 6.

§ 4. Følgende beføjelser udøves af energi-, forsynings- og klimaministeren efter Geodatastyrelsens indstilling herom:

1) Bestemmelser om, at Geodatastyrelsen pålægges at varetage andre opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver end de i lovens § 2, stk. 1, nævnte.

2) Fastsættelse af nærmere regler for Geodatastyrelsens organisation og virksomhedens udøvelse i henhold til lovens § 7.

3) Beslutning om, hvilke af Geodatastyrelsens produkter der i henhold til lovens § 5, stk. 1, kan udbydes til salg.

4) Fastsættelse af regler i henhold til lovens § 5, stk. 2, om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser.

5) Beslutning om, hvilke af Geodatastyrelsens data der i henhold til lovens § 5 a, stk. 1, skal stilles frit til rådighed for andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere.

Opgaver og beføjelser i lov om udstykning og anden registrering i matriklen

§ 5. Geodatastyrelsen varetager sagsbehandlingen og alle administrative beføjelser, som energi-, forsynings- og klimaministeren er tillagt i loven og de tilhørende retsforskrifter.

§ 6. Følgende beføjelse i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen udøves af energi-, forsynings- og klimaministeren efter Geodatastyrelsens indstilling:

1) Fastsættelse af matrikulære gebyrer og afgifter.

Opgaver og beføjelser i lov om afgift ved udstykning m.m.

§ 7. Geodatastyrelsen varetager sagsbehandlingen og alle administrative beføjelser, som energi-, forsynings- og klimaministeren er tillagt i loven og de tilhørende retsforskrifter.

§ 8. Følgende beføjelse i henhold til lov om afgift ved udstykning m.m. udøves af energi-, forsynings- og klimaministeren efter Geodatastyrelsens indstilling:

1) Fastsættelse af matrikulære gebyrer og afgifter.

Opgaver og beføjelser i landinspektørvirksomhed

§ 9. Geodatastyrelsen varetager sagsbehandlingen og alle administrative beføjelser, som energi-, forsynings- og klimaministeren er tillagt i loven og i de tilhørende retsforskrifter.

§ 10. Følgende beføjelse i henhold til lov om landinspektørvirksomhed udøves af energi-, forsynings- og klimaministeren efter Geodatastyrelsens indstilling:

1) Nedsættelse af et landinspektørnævn.

Kapitel 2

Andre opgaver

§ 11. Det er Geodatastyrelsens opgave

1) at virke samordnende og koordinerende på produktionen af kort- og geodataprodukter inden for de i denne bekendtgørelse angivne områder og

2) at fremme en effektiv og rationel statslig virksomhed inden for de i denne bekendtgørelse angivne områder.

§ 12. Geodatastyrelsen udarbejder information og vejledning om reglerne i den i kapitel 1 anførte lovgivning.

Stk. 2. Geodatastyrelsen forestår indsamling og behandling af materialer og undersøgelser, der i henhold til den i denne bekendtgørelse angivne lovgivning skal indsendes fra myndigheder, institutioner og organisationer.

Stk. 3. Geodatastyrelsen afgør enkeltsager, der er omfattet af reglerne i den i kapitel 1 anførte lovgivning.

§ 13. Geodatastyrelsen skal yde faglig rådgivning og anden bistand til energi-, forsynings- og klimaministeren og andre myndigheder og forestå forberedelsen af principielle enkeltsager i det omfang, sådanne skal forelægges for energi-, forsynings- og klimaministeren.

§ 14. Geodatastyrelsen kan af energi-, forsynings- og klimaministeren få tillagt andre opgaver i forbindelse med administrationen af den under ministeriet hørende lovgivning og aktstykker.

Kapitel 3

Påklage, instruktion, ikrafttræden m.v.

§ 15. Afgørelser, der er truffet i henhold til ovennævnte bemyndigelser, kan ikke påklages til eller indbringes for energi-, forsynings- og klimaministeren, for så vidt der inden for det enkelte lovområde er adgang til at fastsætte, at sådan påklage eller indbringelse kan udelukkes.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til bekendtgørelsen tilkommer Geodatastyrelsen, udøves af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan give direktøren for Geodatastyrelsen instruktion vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til Geodatastyrelsen.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 890 af 28. august 2012 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kort- og Matrikelstyrelsen ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 12. december 2015

Lars Christian Lilleholt

/ Kristian Møller