Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0105
 
32000L0029
 
32002L0055
 
32009L0145
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003D0017
 
32012D0340
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område
Kapitel 2 Standardfrø
Kapitel 3 Certificeret frø
Kapitel 4 Fælles bestemmelser for standardfrø og certificeret frø
Kapitel 5 Produktion og handel med bevaringssorter
Kapitel 6 Handel med hobbysorter
Kapitel 7 Officielle analyser
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Bilag 1 Bilagsfortegnelse
Bilag 2 Arter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse
Bilag 3 Avlsnormer
Bilag 4 Mærkning
Bilag 5 Autorisation
Bilag 6 Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
Bilag 7 Særligt om bevaringssorter og hobbysorter
Bilag 8 Betingelser for resultat af kontroldyrkning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grønsagsfrø1)

I medfør af § 1, stk. 1, 2 og 4, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og § 1, § 2, nr. 1, og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 29 og 31, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Et parti frø af en art, der er nævnt i bilag 2, må kun sælges som frø til såning, efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen gælder dog kun for salg af grønsagsfrø med henblik på kommerciel udnyttelse.

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for besiddelse med henblik på salg, udbud til salg, fordeling, levering og anden form for overdragelse mod eller uden vederlag.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 gælder bekendtgørelsen ikke for

1) levering af frø til officiel kontrol, afprøvning og undersøgelse,

2) levering af frø til bearbejdning eller pakning forudsat, at modtageren ikke får ejendomsret til frøet,

3) salg af frø til avl af planter til dekorationsformål, og

4) grønsagsfrø som godtgøres at være bestemt til udførsel eller genudførsel til tredjelande.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 30 om plantepas gælder for alle arter af bønne ( phaseolus spp.), uanset at disse arter ikke i øvrigt er omfattet af denne bekendtgørelse. Pralbønne (Phaseolus coccineus L.) og havebønne (Phaseolus vulgaris L.) er dog omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. En virksomhed med sæde her i landet, der producerer og udvejer frø til såning eller fører frø til såning ind i landet med henblik på salg, skal være registreret i NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller er virksomheden ikke længere registreringspligtig efter stk. 1, skal styrelsen skriftligt underrettes herom.

Stk. 3. En registreret virksomhed skal føre regnskab over køb, beholdninger og salg af frø. Regnskabet skal indeholde oplysninger om mængde, reference- eller avlspartinummer for ind- og udgående partier samt om afsender og modtager af disse. Regnskabet skal opbevares i mindst tre år.

Stk. 4. Styrelsen kan ophæve en virksomheds registrering, hvis virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for en virksomhed, der udelukkende køber mærket og forseglet frø i en medlemsstat af Den Europæiske Union og videresælger det uden at bryde forseglingen.

Kapitel 2

Standardfrø

§ 3. Et parti, dog ikke et parti frø af cikorierod, må uden forudgående avlskontrol sælges som »standardfrø«, dvs. uden at overholde bestemmelserne i kapitel 3, forudsat, at partiet er af en sort, der er optaget

1) på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller

2) på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste.

Stk. 2. Mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, kan godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 6.

Stk. 3. Partiet skal

1) være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent samt tilstrækkeligt ensartet,

2) overholde kvalitetsnormerne i bilag 2 og

3) være bestemt til anden avl end avl af frø.

Stk. 4. Pakningerne skal

1) være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del I eller II, samt, for så vidt angår frø af arter nævnt i § 30, bestemmelserne i bilag 4, del VIII, og

2) være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan genanvendes.

Stk. 5. Partiets vægt må ikke overstige de grænser, der er anført i bilag 2, med mere end 5 pct.

§ 4. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2. Prøven kan udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode NaturErhvervstyrelsen om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i styrelsens instruks i prøvetagning af frø og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og styrelsens anvisninger.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen fremsende kopi af analysebevis. Prøver skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomheden skal senest 14 dage efter lukning af et parti anmelde det til NaturErhvervstyrelsen med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end datoen for den seneste undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 5. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 4, stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 6. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som standardfrø, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste, og

2) partiet er produceret i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

Kapitel 3

Certificeret frø

Avlsbestemmelser

§ 7. Avl af frø skal ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem avleren og en registreret virksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for avl på arealer, der ejes eller bruges af en registreret virksomhed.

§ 8. Til avl af frø, der ønskes godkendt til certificering, skal anvendes et udlægsparti, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udlægspartiet skal være af en sort, der enten opfylder stk. 3 eller stk. 4.

Stk. 3. Sorten er tilladt anvendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, forudsat, at avlen skal udføres til denne stat.

Stk. 4. Sorten skal være uden bemærkning om, at frø af sorten kun må sælges som standardfrø,

1) være optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten),

2) være optaget på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste, eller

3) være anmeldt til optagelse på den danske sortsliste, og sorten optages, inden avlen anmeldes til endelig certificering.

Stk. 5. Stk. 2 gælder kun for sorter (indavlede linjer og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybridsorter, hvis frø af sorterne skal sælges med angivelse af sortsnavn.

Stk. 6. Udlægspartiet skal være certificeret som præ-basisfrø eller basisfrø, jf. § 18.

Stk. 7. Uanset stk. 6 kan et parti forædlermateriale, jf. § 18 stk. 1, nr. 1, efter anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen anvendes til avl, hvis partiet er produceret på sortsejerens eller denne repræsentants ansvar, og dets sortsegenskaber svarer til sortsbeskrivelsen. § 12, stk. 2, § 14 og § 16 gælder tilsvarende.

§ 9. Et udlægsparti, der ikke er produceret her i landet, skal opfylde betingelserne i § 8 og § 16, stk. 1 og 3, og skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen inden udsåning.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 25 finder tilsvarende anvendelse.

Avlskontrol

§ 10. Et areal med frø, der ønskes certificeret, skal besigtiges i vækstsæsonen til kontrol med, at avlsnormerne i bilag 3 er overholdt.

Stk. 2. Anmeldelse til avlskontrol skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen og kan kun indsendes af en registreret virksomhed.

Stk. 3. Anmeldelsen må kun omfatte én avler, én art, én sort og én kategori og må kun omfatte flere arealer, hvis disse ligger inden for en radius på 3 km.

Stk. 4. Et areal med grønsagsfrø skal anmeldes til avlskontrol senest den 1. maj. Anmeldelser, der modtages efter den 1. juli, afvises.

§ 11. Avlskontrollen af arealer med grønsagsfrø, foretages af personer, som NaturErhvervstyrelsen har autoriseret hertil efter bestemmelserne i bilag 5 afsnit I. Styrelsen foretager stikprøvevis avlskontrol af de kontrollerede arealer.

Stk. 2. Styrelsen underretter skriftligt anmelderen om resultatet af avlskontrollen. I tilfælde af kassation oplyses årsagen hertil.

Partikontrol

§ 12. NaturErhvervstyrelsen udtager efter anmodning fra en registreret virksomhed prøver af et parti, der stammer fra et godkendt areal, og som agtes anmeldt til certificering, til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan prøverne udtages af en prøvetager, der er autoriseret hertil af styrelsen efter bestemmelserne i bilag 5, del II, når prøvetagning foregår i en virksomhed eller afdeling, der er autoriseret efter bestemmelserne i bilag 5, del III.

Stk. 3. Virksomheden skal foranledige at der udføres officielle analyser af de udtagne prøver, jf. § 43. Virksomheden skal fremsende analyseresultaterne senest 3 mdr. efter dato for prøvetagning. Alle omkostninger til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

§ 13. Prøvetagning skal udføres efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med "Instruks i prøvetagning af frø".

Stk. 2. Prøvetagningen skal forgå i et egnet lokale, og partiet skal være let tilgængeligt og klart adskilt fra andre partier. Prøvetageren skal have et egnet lokale til sin rådighed til registreringer, neddeling, mærkning, forsegling og opbevaring af prøver. Lokalet skal være placeret i tilknytning til de lokaler, hvor den øvrige del af prøvetagningsarbejdet foregår, og der skal være et aflåseligt skab, som kun prøvetageren har adgang til.

Stk. 3. Ved prøvetagning med en automatisk prøvetager, skal installationen godkendes af NaturErhvervstyrelsen. Den automatiske prøvetager skal ved prøvetagningen kunne udtage prøver korrekt. Virksomheden skal udføre en årlig kontrol af den automatiske prøvetager og kunne forevise dokumentation for kontrollen.

§ 14. Et parti skal anmeldes til certificering i lukkede og forseglede pakninger, der er mærket med en officiel mærkeseddel efter bestemmelserne i bilag 4, del III.

Stk. 2. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet, og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænserne i bilag 2 med mere end 5 pct.

Stk. 3. Mærkning og forsegling skal være foretaget af prøvetageren eller under dennes tilsyn og således, at den ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen. § 12, stk. 2, gælder tilsvarende.

Stk. 4. Skal forseglingen brydes, og skal partiet genforsegles, skal det ske under prøvetagerens tilsyn.

§ 15. Dokumentation for indkøb, tryk og forbrug af officielle mærkesedler skal registreres. Det gælder også sække med fortrykt mærkeseddel.

Stk. 2. Ved indkøb af officielle forseglingsanordninger, herunder plomber og forseglingsstrips, overdrages alle til en prøvetager. Dokumentation for indkøb og forbrug af forseglingsanordninger skal registreres for hver type.

§ 16. Virksomheden skal foranledige, at en prøve, der er udtaget af partiet efter § 12, kontroldyrkes med henblik på konstatering af om partiet overholder normerne i bilag 2 for sortsægthed og indhold af anden sort. Er partiet ikke tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent, kan partiet ikke anvendes til videre avl af frø.

Stk. 2. Uanset stk. 1, skal der kun ske kontroldyrkning af prøver af stikprøvevis udvalgte partier, der ikke kan anvendes som udlægspartier, jf. § 8. NaturErhvervstyrelsen fastsætter stikprøveprocenten for de enkelte arter. Stikprøveprocenterne træder i kraft ved begyndelsen af en sæson, medmindre at særlige forhold gør sig gældende. Virksomheden skal have en skriftlig procedure for den stikprøvevise udvælgelse af partier til kontrol.

Stk. 3. Kontroldyrkning kan foretages af NaturErhvervstyrelsen eller af myndigheden i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller medlemsstat af det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

Stk. 4. Prøver til kontroldyrkning ved NaturErhvervstyrelsen skal indsendes senest den 1. maj for forårsudsåede arter og senest den 15. oktober for efterårsudsåede arter.

Stk. 5. Resultatet af kontroldyrkning skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. august i det år resultatet foreligger og indeholde oplysningerne i bilag 8. Kontroldyrkning skal udføres i overensstemmelse med gældende internationale regler. Alle omkostninger forbundet med kontrollen afholdes af virksomheden.

Certificering

§ 17. Et parti fra et godkendt areal her i landet kan anmeldes til NaturErhvervstyrelsen til certificering.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indsendes skriftligt til styrelsen og kan kun indsendes af en registreret virksomhed. Anmeldelsen skal angive, i hvilken kategori partiet ønskes certificeret, jf. § 18, hvilke avlspartier eller certificerede partier, der indgår i det anmeldte parti, og med hvilke mængder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 og § 25 gælder tilsvarende for et parti, der er avlet i en medlemsstat af Den Europæiske Union og stammer direkte fra:

1) basisfrø eller certificeret frø 1. generation, der er certificeret i en medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

2) en krydsning af basisfrø, der er certificeret i en medlemsstat, (hybridsorter).

Stk. 4. Avl der anmeldes til certificering efter stk. 3 skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del IV, afsnit A, og være ledsaget af et officielt følgedokument, der indeholder de oplysninger, der er anført i bilag 4, del IV, afsnit B.

§ 18. NaturErhvervstyrelsen certificerer et parti, der overholder kvalitetsnormerne i bilag 2. Partiet certificeres som præ-basisfrø, hvis det

1) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på forædlermateriale, hvorved forstås frø af en forædlet sort, der benyttes til vedligeholdelse af sorten eller til avl af præ-basisfrø,

2) er bestemt til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø, og

3) opfylder betingelserne for certificering som basisfrø.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen certificerer et parti, som basisfrø, hvis det

1) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på præ-basisfrø eller på forædlermateriale der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og

2) er bestemt til avl af certificeret frø.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen certificerer et parti, som certificeret frø, hvis det

1) er avlet på basisfrø eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basisfrø, der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og

2) overvejende er bestemt til avl af grønsager.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og stk. 2, kan styrelsen certificere et parti frø som præ-basis- eller basisfrø, selv om det ikke overholder normen i bilag 2 for spireevne, jf. dog § 24, stk. 1.

§ 19. Certificeres et parti ikke, skal alle mærkesedler fjernes fra partiet og overgives til prøvetageren.

OECD certificering

§ 20. Uanset §§ 12–19 kan NaturErhvervstyrelsen efter skriftlig ansøgning certificere et parti grønsagsfrø efter de regler for certificering af grønsagsfrø, der sælges internationalt, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvis partiet skal udføres til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Salg

§ 21. Et parti må først sælges, når det er certificeret.

Stk. 2. Et parti skal sælges i mærkede og forseglede pakninger. Et parti af en art, der er nævnt i § 30, skal ved salg og flytning her i landet være forsynet med plantepas.

Stk. 3. Et parti må sælges, før resultatet af kontroldyrkningen foreligger, jf. § 16, stk. 1. Godkendes partiet ikke ved kontroldyrkningen, må eventuelle restpartier ikke sælges som frø til såning.

§ 22. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at et parti, der er anmeldt til certificering, sælges som præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø, før resultatet for spireevne foreligger, forudsat at

1) salg kun sker til første led i handelskæden,

2) der foreligger et foreløbigt analysebevis,

3) virksomheden har meddelt styrelsen køberens navn, og

4) virksomheden i en tillægsmærkning har anført oplysningerne i bilag 4, del III, afsnit B.

§ 23. Uanset § 21, må et parti fra et areal, der er godkendt ved avlskontrol, jf. §§ 10-11, sælges som ikke endeligt certificeret frø til en medlemsstat af Den Europæiske Union med henblik på endelig certificering i denne stat. Partiet skal være mærket med oplysningerne i bilag 4, del IV, afsnit A, og skal være ledsaget af et officielt dokument, der indeholder oplysningerne i bilag 4, del IV, afsnit B.

§ 24. Ved salg af et parti præ-basis- eller basisfrø, der ikke overholder normen i bilag 2 for spireevne, jf. § 18, stk. 2, og ved salg efter § 22, skal sælger oplyse den konstaterede spireevne ved en tillægsmærkning, jf. bilag 4, del III, afsnit B.

Stk. 2. Ved salg af et parti af en genetisk modificeret sort skal oplysning herom fremgå klart af salgskataloger m. v.

§ 25. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som certificeret frø, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste, jf. § 8, stk. 2, og

2) partiet er certificeret i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

§ 25 a. Uanset § 21, stk. 1, må et parti bestemt til anvendelse som grønsagsfrø sælges ucertificeret i små mængder til forsøg, videnskabelige formål og forædling.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til salg af frø af en genetisk modificeret sort meddeles kun, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 3. Grønsagsfrø, der sælges efter stk. 1, skal være mærket med oplysningerne i bilag 4, del VI, afsnit C.

§ 26. Uanset § 21, stk. 1, kan mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, godkendes til salg, hvis de opfylder de øvrige betingelser i bilag 6. Godkendelser gives med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning.

Stk. 2. Partier, jf. stk. 1, skal være mærket som anført i bilag 4, del VI, afsnit B.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser for standardfrø og certificeret frø

Småpakninger

§ 27. Partier af certificeret frø, standardfrø og frø af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, godkendt efter § 3, stk. 2 og § 27, må efter skriftlig anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen udportioneres og sælges i småpakninger. Anmeldelsen skal angive, hvornår udportioneringen indledes og forventes afsluttet med angivelse af partiets art, sort, herunder om sorten er genetisk modificeret, mængde og referencenummer. Anmeldelsen skal være ledsaget af en mærkeseddel fra partiet eller en kopi heraf.

Stk. 2. Styrelsen udtager småpakninger til stikprøvekontrol med, at udportionerede partier overholder kvalitetsnormerne i bilag 2.

Stk. 3. Småpakninger skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del II eller V, og nettovægten af pakningerne må ikke overstige de vægtgrænser, der er anført i bilag 2. Mærkningen skal være anført på en leverandøretiket eller være trykt eller stemplet på pakningen. Er pakningen gennemsigtig, kan etiketten anbringes inden i pakningen. Bestemmelserne i § 30 om plantepas gælder tilsvarende for småpakninger, der sælges til erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 4. Småpakninger skal være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning af pakningen og ikke kan genanvendes. Åbning af småpakninger med certificeret frø med henblik på ompakning og ny lukning må kun ske under NaturErhvervstyrelsens kontrol.

Bejdsning

§ 28. Ved kemisk behandling (bejdsning) af grønsagsfrø skal oplysning om bejdsning og bejdsemiddel angives på den officielle mærkeseddel, jf. bilag 4, eller på en leverandøretiket.

Stk. 2. Bejdses et parti, skal der udtages nye prøver af partiet til undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen i bilag 2 for spireevne. § 12 og § 18, stk. 2, gælder tilsvarende.

Plantepas

§ 29. Plantepas udstedes af NaturErhvervstyrelsen eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af NaturErhvervstyrelsen. Plantepasset kan alene anvendes til det frøparti, det er udstedt til. Arter med krav om plantepas er anført i det følgende.

Stk. 2. Hvis et parti frø af bladbede eller rødbede skal sælges i et land, der er godkendt som beskyttet zone, skal partiet være forsynet med eller ledsaget af et plantepas, der indeholder de oplysninger, der fremgår af bilag 4, afsnit VIII. Før udstedelse af plantepas skal det ved officiel kontrol være konstateret, at partiet overholder bestemmelserne i Det Europæiske Fællesskabs Rådsdirektiv 2000/29/EF, bilag 1, del B og bilag IV, afsnit B, nr. 27.2. For frø fra andre EU-lande skal plantepasset være udstedt af den officielle kontrolmyndighed i avlslandet eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Frø af bønne ( Phaseolus spp.), tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre skal mærkes med plantepas, hvis frøet skal sælges eller flyttes indenfor Den Europæiske Union. Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssigt brug skal dog ikke forsynes med plantepas. Kravene der skal opfyldes, for at frø kan mærkes med plantepas, fremgår af bilag 2, del III. Mærkningen med plantepas skal ske ved at:

1) EU-mærkesedlen for certificering tilføjes tekst som anført i bilag 4, del I, II, III og V, eller

2) hver pakning forsynes med et plantepas, der opfylder kravene i bilag 4, del VIII.

Kapitel 5

Produktion og handel med bevaringssorter

§ 30. Produktion og handel med sorter der er optaget på sortslisten som »bevaringssort« må kun finde sted i oprindelsesregionen.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, § 2, § 29 og § 30 finder tilsvarende anvendelse for bevaringssorter.

Stk. 3. Hvis produktion af en bevaringssort som følge af et specifikt dyrkningsmæssigt problem, ikke kan finde sted her i landet, kan NaturErhvervstyrelsen godkende supplerende regioner til produktion af frø. Bevaringssorter produceret i sådanne supplerende regioner kan dog udelukkende anvendes i oprindelsesregionen.

§ 31. Virksomheder der producerer bevaringssorter, skal inden begyndelsen af hver produktionssæson indberette oplysninger om størrelsen og beliggenheden af produktionsarealet, samt den mængde frø, der forventes at kunne blive bragt i handel, til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen skal indgives senest 1. januar for vårafgrøder og senest 1. juli for vinterafgrøder.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen meddeler på grundlag af de i stk. 1 anførte indberetninger, den mængde frø af bevaringssorten virksomheden må bringe i handel i den efterfølgende sæson. Den samlede mængde frø, der bringes i handel af hver bevaringssort må ikke overstige den mængde frø, der skal til for at producere grønsager på et antal hektar, der er anført i bilag 7, I.

§ 32. Et parti af en bevaringssort må sælges som »bevaringssort« uden forudgående officiel godkendelse.

Stk. 2. Partiet kan godkendes som standardfrø hvis det overholder EU-kvalitetsnormerne som nævnt i bilag 2. Partiet skal være tilstrækkelig ensartet, og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i bilag 2 med mere end 5 pct.

Stk. 3. Partiet kan godkendes som certificeret frø forudsat det overholder EU-kvalitetsnormer i bilag 2, samt avlsnormene i bilag 3, undtagen kravet til mindste sortsrenhed i bilag 3, I, nr. 1. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i bilag 2 med mere end 5 pct.

§ 33. Bevaringssorter må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere og være forseglet således, at forseglingen ødelægges ved åbning, og ikke kan anvendes igen. Pakningen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 7, II.

§ 34. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne jf. bilag 2. Prøven udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode NaturErhvervstyrelsen om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven udtages efter bestemmelserne i styrelsens instruks i prøvetagning af frø og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og styrelsens anvisninger.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen fremsende kopi af analysebeviset. Prøven skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomhederne skal senest 14 dage efter lukning af et parti af en bevaringssort anmelde det til NaturErhvervstyrelsen med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end den seneste dato for undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 35. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 345 stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 36. Virksomhederne skal senest den 1. september indberette hvilken mængde frø af hver bevaringssort der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.

Kapitel 6

Handel med hobbysorter

§ 37. Handel med sorter, der er optaget på sortslisten som »hobbysort«, må finde sted i små pakninger, der ikke overstiger den maksimale nettovægt, der er fastsat for hver sort i bilag 7, del III.

Stk. 2. Hobbysorter må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere og være forseglet således, at forseglingen ødelægges ved åbning, og ikke kan anvendes igen. Pakningen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 7, IV.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1-2 og §§ 29-30, finder tilsvarende anvendelse for hobbysorter.

§ 38. Et parti må sælges som »hobbysort« uden forudgående officiel godkendelse.

Stk. 2. Partiet kan godkendes som standardfrø, hvis det overholder EU-kvalitetsnormerne i bilag 2. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i bilag 2 med mere end 5 pct.

§ 39. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne jf. bilag 2. Prøven udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode NaturErhvervstyrelsen om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i styrelsens instruks i prøvetagning af frø og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og styrelsens anvisninger.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen fremsende kopi af analysebeviset. Prøven skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomhederne skal senest 14 dage efter lukning af et parti af en bevaringssort anmelde det til NaturErhvervstyrelsen med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end den seneste dato for undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 40. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 40, stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 41. Virksomhederne skal senest den 1. september indberette hvilken mængde frø af hver hobbysort der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.

Kapitel 7

Officielle analyser

§ 42. Undersøgelser af prøver omfattet af bekendtgørelsen, kan foretages:

1) af et frøanalyselaboratorium, der er autoriseret hertil af styrelsen efter bestemmelserne i bilag 5, del IV,

2) som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

3) som en undersøgelse udført under officiel kontrol i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 43. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade salg af et parti, der ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, hvis det er nødvendigt for at overvinde forbigående vanskeligheder med forsyningen med frø.

§ 44. NaturErhvervstyrelsen fører kontrol med, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen offentliggør kontrol- og analyseresultater.

§ 45. Klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indgives til Miljø- og Fødevareministeriets Klagecenter.

Stk. 2. Klage over avlskontrollen, jf. §§ 10-11, bør indgives snarest muligt efter at kontrollen har fundet sted for at sikre, at grundlaget for en ny markbesigtigelse er uændret.

Strafbestemmelser

§ 46. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, stk. 2, 1. led, og stk. 3, § 3, § 4, § 6, § 9, § 12, stk. 3, §§ 14-17, § 19, §§ 21-40, og § 42 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 47. En autorisation meddelt i medfør af bilag 5, jf. § 11, stk. 1 og § 12, stk. 2 og 3 kan fratages, hvis det konstateres, at

1) en eller flere af de betingelser der fremgår af bilag 5, del I-IV, ikke er opfyldt, eller

2) virksomheden trods påkrav herom har undladt at betale skyldige kontrolgebyrer.

Ikrafttræden

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 97 af 29. januar 2015 om grønsagsfrø ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 11. december 2015

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Bilagsfortegnelse

Bilag 1
Bilagsfortegnelse
Bilag 2
Arter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse
Bilag 3
Avlsnormer
Bilag 4
Mærkning
Bilag 5
Autorisation af markkontrollører, prøvetagere, virksomheder og afdelinger, der benytter autoriserede prøvetagere og frøanalyselaboratorier
Bilag 6
Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
Bilag 7
Særligt om bevaringssorter og hobbysorter
Bilag 8
Betingelser for resultat af kontroldyrkning i udlandet


Bilag 2

Arter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse

I. Almindelige betingelser

   
1)
Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.
2)
Sygdomme og skadegørere, der nedsætter frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.
   

II. Normer for renhed, indhold af frø af andre plantearter og spireevne samt for partistørrelse

Arter
Videnskabeligt navn er anført i kursiv, jf. bilag 4
Mindste
renhed (vægtpct.)
Største indhold af frø af andre plantearter (vægtpct.)
Mindste
spireevne
(pct. af rene frø)
Største
partistørrelse
(kg)
Allium cepa L.
- Cepa gruppe (Kepaløg)
- Aggregatum gruppe
(Skalotteløg)
97
0,5
70
10.000
Allium fistulosum L. (Pibeløg)
97
0,5
65
10.000
Allium porrum L. (Porre)
97
0,5
65
10.000
Allium sativum L. (Hvidløg)
97
0,5
65
10.000
Allium schoenoprasum L. (Purløg)
97
0,5
65
10.000
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)
96
1
70
10.000
Apium graveolens L. (Bladselleri og knoldselleri)
97
1
70
10.000
Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)
96
0,5
70
20.000
Beta vulgaris L. (Rødbede og bladbede)
97
0,5
70
(frønøgler)
20.000
Brassica oleracea L. (Blomkål)
97
1
70
10.000
Brassica oleracea L. (Grønkål, broccoli, rosenkål, savojkål, hvidkål/spidskål, rødkål og knudekål)
97
1
75
10.000
Brassica rapa L. (Kinakål)
97
1
75
10.000
Brassica rapa L. (Majroe)
97
1
80
10.000
Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)
97
0,5
65
10.000
Cichorium endivia L. (Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie)
95
1
65
10.000
Cichorium intybus L. (Almindelig cikorie, herunder julesalat og cikoriesalat, men ikke cikorierod)
95
1,5
65
10.000
Cichorium intybus L. (partim) (Cikorierod)
97
1
80
10.000
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Vandmelon)
98
0,1
75
20.000
Cucumis melo L. (Melon)
98
0,1
75
10.000
Cucumis sativus L. (Almindelig agurk, herunder drueagurk)
98
0,1
80
10.000
Cucurbita maxima Duchesne
(Centnergræskar)
98
0,1
80
20.000
Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder courgette og squash)
98
0,1
75
20.000
Cynara cardunculus L. (Kardon, herunder artiskok)
96
0,5
65
10.000
Daucus carota L. (Havegulerod)
95
1
65
10.000
Foeniculum vulgare Mill.
(Almindelig fennikel)
96
1
70
10.000
Lactuca sativa L. (Havesalat)
95
0,5
75
10.000
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill (Almindelig persille)
97
1
65
10.000
Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)
98
0,1
80
30.000
Phaseolus vulgaris L. (Havebønne, herunder stangbønne)
98
0,1
75
30.000
Pisum sativum L. (Haveært, slikært og sukkerært)
98
0,1
80
30.000
Raphanus sativus L. (Radise og ræddike)
97
1
70
10.000
Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)
97
0,5
70
10.000
Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)
95
1
70
10.000
Solanum lycopersicum L. (Tomat)
97
0,5
75
10.000
Solanum melongena L.
(Aubergine og ægplante)
96
0,5
65
10.000
Spinacia oleracea L. (Spinat)
97
1
75
10.000
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Tandfri vårsalat)
95
1
65
10.000
Vicia faba L. (Valsk bønne)
98
0,1
80
30.000
Zea mays L. (Sukkermajs og perlemajs (popkorn))
98
0,1
85 1)
20.000
1) Med hensyn til sorter af Zea mays (sukkermajs – »super sweet«) nedsættes kravet til mindste spireevne til 80 pct. af rene frø. Den officielle etiket eller leverandøretiketten skal være forsynet med påskriften »mindste spireevne 80 pct«.
 

III. Yderligere normer

       
1)
Frø må ikke være angrebet af levende Acarina.
2)
Frø af bælgplanter må ikke være angrebet af levende insekter af følgende arter:
 
Achanthoscelides obtectus Say
 
Bruchus affinis Froel
 
Bruchus atomarius L.
 
Bruchus pisorum L.
 
Bruchus rufimarus Boh.
3)
Frø af tomat skal
 
a)
være udvundet ved en egnet syreudtrækningsmetode eller tilsvarende godkendt metode, og
 
b)
i)
have oprindelse i områder, hvor Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. (tomatgulbakteriose) og Xanthomonas campestris pv . vesicatoria (Doidge) Dye og Pepino mosaic virus og Potato spindle tuber viroid ikke vides at forekomme, eller
   
ii)
der må ikke være iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af disse skadegørere hos planter på dyrkningsstedet i den sidste afsluttede vækstperiode, eller
   
iii)
en repræsentativ prøve af frøet har været undersøgt officielt for i hvert fald disse skadegørere med benyttelse af egnede metoder og er fundet fri for disse skadegørere.
4)
Frø af bønne ( Phaseolus spp.) skal have oprindelse i områder, der vides at være fri for Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye eller en repræsentativ frøprøve skal være undersøgt officielt og fundet fri for denne skadegører.
       

IV. Småpakning – tilladte, største pakkestørrelser

     
1)
Haveært, slikært, sukkerært, havebønne og pralbønne
5 kg
2)
Alm. asparges, bladbede, centergræskar, havegulerod, havekørvel, haveskorzoner, kepaløg, majroe, mandelgræskar, radise, ræddike, rødbede, skalotteløg, spinat, tandfri vårsalat og vandmelon
500 g
3)
Andre arter
100 g
     
Et eventuelt indhold af granulerede pesticider, pilleringsmidler og andre faste tilsætningsstoffer medregnes ikke i de anførte vægtgrænser.
 
     


Bilag 3

Avlsnormer

I. Krav til bestanden

   
1)
Bestanden skal være tilstrækkelig sortsægte og sortsren.
2)
Arealets dyrkningstilstand og bestandens udviklingsniveau skal muliggøre en tilstrækkelig kontrol med sortens ægthed og renhed samt sundhedstilstand.
3)
Forekomsten af sygdomme og planteskadegørere, der nedsætter frøets nytteværdi, skal være begrænset til det mindst mulige.
   

II. Mindsteafstande

         
A.
Bladbede og rødbede
 
 
1)
Fra andre pollenkilder af slægten Beta, end nævnt i nr. 2 og 3
1000 m
 
2)
Fra pollenkilder af sorter af samme underarter, men af anden sortsgruppe, jf. E
 
   
a)
for basisfrø
1000 m
   
b)
for certificeret frø
600 m
 
3)
Fra pollenkilder af sorter af samme underarter og samme sortsgruppe, jf. E
 
   
a)
for basisfrø
600 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
         
B.
Brassica-arter
 
 
1)
Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af Brassica-arter
 
   
a)
for basisfrø
1000 m
   
b)
for certificeret frø
600 m
         
 
2)
Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af Brassica-arter
 
   
a)
for basisfrø
600 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
         
C.
Cikorierod
 
 
1)
Fra andre arter af samme slægt eller underarter
 
 
2)
Fra en anden sort af cikorierod
1000 m
   
a)
for basisfrø
600 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
         
D.
Andre arter
 
 
1)
Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af fremmedbestøvende arter
 
   
a)
for basisfrø
500 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
 
2)
Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af andre fremmedbestøvende arter
 
   
a)
for basisfrø
300 m
   
b)
for certificeret frø
100 m
         
 
NaturErhvervstyrelsen kan tillade fravigelse af kravene til mindsteafstande, hvis terrænforholdene eller andre særlige forhold må formodes at yde tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.
 
         
E.
Sortsgrupper af bladbede og rødbede, jf. A, nr. 2 og 3
 
 
Er bestanden af en genetisk monogerm sort, betragtes multigerme sorter som sorter af en anden gruppe.
 
         
 
1)
Bladbede (grupper):
 
     
Kendetegn
 
   
a)
Hvid bladstilk og lysegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.
 
   
b)
Hvid bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.
 
   
c)
Grøn bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.
 
   
d)
Lyserød bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade.
 
   
e)
Rød bladstilk og bladplade med anthocyanin-farve.
 
         
 
2)
Rødbede (grupper):
 
     
Kendetegn
 
   
a)
Med transversalt smalt ellipseformet eller transversalt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller hvidt rodkød.
 
   
b)
Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og hvidt rodkød.
 
   
c)
Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og gult rodkød.
 
   
d)
Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.
 
   
e)
Med smal aflang form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.
 
   
f)
Med smal omvendt trekantet form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.
 
         
         


Bilag 4

Mærkning

   
1)
Som officiel mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen. Der skal være trykt et tydeligt individuelt løbenummer på hver mærkeseddel. Mærkesedlen skal være godkendt af NaturErhvervstyrelsen.
2)
Sække med fortrykt mærkeseddel må anvendes, hvis mærkesedlen er godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Sækkene skal være forsynet med et entydigt fortrykt sækkepartinummer (evt. ordrenummer). Under produktionen skal trykkes et tydeligt individuelt løbenummer på hver sæk.
3)
Mærkeseddel og andre følgedokumenter skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger, der skal være trykt tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.
4)
Andre kvalitetsoplysninger, herunder 1.000-kornsvægt, må ikke anføres på den officielle mærkeseddel.
   

I. Standardfrø, dog ikke frø i småpakninger

   
1)
»EU-regler og –normer«.
2)
Navn og adresse på den leverandør, der er ansvarlig for etiketteringen, eller dennes identifikationsmærke.
3)
År for lukning eller seneste undersøgelse af spireevne.
4)
Art.
 
5)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
6)
Kategori.
 
7)
Partiets referencenummer.
8)
Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal frø).
9)
Andre oplysninger:
 
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 28, stk. 1.
 
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø/frønøgler og anføres »Pilleret«.
10)
Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, afsnit VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
     

II. Standardfrø, småpakninger

   
 
(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)
1)
»EU-regler og -normer«.
2)
Navn og adresse eller identifikationsmærke for den virksomhed der er ansvarlig for udportioneringen.
3)
År for udportionering og lukning eller for seneste afprøvning af spireevne.
4)
Art.
5)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
6)
Kategori.
7)
Partiets referencenummer.
8)
Andre oplysninger:
Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.
9)
Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, del VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
   

III. Certificeret frø, dog ikke frø i småpakninger

   
A.
Officiel mærkeseddel
 
1)
»EU-regler og -normer«.
 
2)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
 
3)
Forseglingsdato (måned og år).
 
4)
Partiets referencenummer.
 
5)
Art, videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og/eller under den almindelige betegnelse.
 
6)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
7)
Kategori.
 
8)
Avlsland.
 
9)
Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal rene frø).
 
10)
For frø af hybridsorter og indavlede linjer:
   
a)
For basisfrø, hvor den anvendte hybrid eller indavlede linje (komponent) er optaget på sortsliste: Komponentens navn med eller uden henvisning til den endelig sort.
For hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter: »Komponent«.
   
b)
For basisfrø i andre tilfælde: Komponentens navn, der kan angives i kode, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og: »Komponent«.
   
c)
For certificeret frø: Sortsnavnet og: »Hybrid«.
 
11)
Andre oplysninger:
   
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 28, stk. 1.
   
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet og det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø / frønøgler og anføres: »Pilleret«
   
c)
Det kan anføres, hvis der er tale om præ-basisfrø eller basisfrø med lavere spireevne, jf. § 18, stk. 2.
 
12)
Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, del VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
       
       
B.
Tillægsmærkning om konstateret spireevne (leverandøretiket)
 
1)
Partiets referencenummer.
 
2)
Garanteret mindste spireevne.
 
3)
Leverandørens navn og adresse.
       

IV. Ikke endeligt certificeret frø

   
A.
Mærkeseddel
 
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«, jf. § 23, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, § 17, stk. 3 og 4.
 
2)
Art (videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og / eller under den almindelige betegnelse).
 
3)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
4)
Kategori.
 
5)
Markens eller partiets referencenummer.
 
6)
Angivet netto- eller bruttovægt.
 
7)
»Ikke endeligt certificeret«.
     
B.
Følgedokument
 
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«, jf. § 23, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, § 17, stk. 3 og 4.
 
2)
Art (videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form uden autornavn, og /eller under den almindelige betegnelse).
 
3)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
4)
Kategori.
 
5)
Referencenummer for udlægspartiet og navn på det eller de lande, der har certificeret udlægspartiet.
 
6)
Markens eller partiets referencenummer.
 
7)
Størrelsen af det areal, avlen er produceret på.
 
8)
Mængde og antal pakninger.
 
9)
Angivelse af, hvilke avlsnormer avlen har overholdt.
 
10)
Foreløbigt analyseresultat, hvis det foreligger.
 
11)
Andre oplysninger, jf. del III, afsnit A, nr. 11.
     
C.
Forsøg m.m. (leverandøretiket)
 
1)
Virksomhedens navn eller identifikationsmærke.
 
2)
Art.
 
3)
Sort. For genetisk modificeret sort: (Genetisk modificeret), samt en entydig¬identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
4)
Kun til forsøg / videnskabeligt formål / forædlingsformål.
 
5)
Andre oplysninger, jf. del I, nr. 9.
     

V. Småpakninger af certificeret frø

   
 
(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)
1)
»EU-regler og -normer«.
2)
Navn og adresse eller bomærke for den virksomhed, der er ansvarlig for udportioneringen.
3)
År for udportionering og lukning eller for seneste afprøvning af spireevne.
4)
Art.
5)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
6)
Kategori.
7)
Partiets referencenummer.
8)
Andre oplysninger:
Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.
9)
Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, del VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
   

VI. Særlig mærkning

   
A.
Forædlermateriale
 
Forædlermateriale til avl af præ-basisfrø skal være mærket med en officiel mærkeseddel.
     
B.
Sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortslisten
 
1)
Partiets referencenummer.
 
2)
Forseglingsmåned og år.
 
3)
Art.
 
4)
Sortsbetegnelse (det godkendte sortsnavn, foreslået sortsnavn eller forædlerbetegnelse). For en genetisk modificeret sort: »Genetisk modificeret«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
5)
Anmeldelsesnummer på ansøgningen om sortslisteoptagelse.
 
6)
»Sorten er endnu ikke på officiel liste«.
 
7)
Angivet netto- eller bruttovægt. Eller hvor det er relevant: Antal frønøgler eller antal rene frø.
 
8)
Hvis vægten er angivet, og der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, skal arten af tilsætningsstoffet, samt det omtrentlige forhold mellem vægten af det rene frø eller eventuelt frønøgler og den samlede vægt angives.
 
9)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 28, stk. 1.
     
C.
Forsøg m.m. (leverandøretiket)
 
1)
Virksomhedens navn eller identifikationsmærke.
 
2)
Art.
 
3)
Sort. For genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig¬identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
4)
»Kun til forsøg / videnskabeligt formål / forædlingsformål«.
 
5)
Andre oplysninger, jf. del I, nr. 9.
     

VII. Mærkesedlens farve og dimensioner

     
A.
 
Farve
 
1)
Officiel mærkeseddel
 
   
Præ-basisfrø
hvid med violet diagonalstribe
   
Basisfrø
hvid
   
Certificeret frø
blå
   
Ikke endeligt certificeret frø
grå
       
 
2)
Leverandøretiket
 
   
Standardfrø
mørkegul
   
Certificeret frø
blå
   
Frø der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
orange
       
B.
Dimensioner, dog ikke småpakninger: Mindst 110 x 67 mm.
 
       
       

VIII. Plantepas

   
A.
Plantepasset skal være:
 
1)
en etiket, der indeholder oplysninger i afsnit B, nr. 1 – 10, eller
 
2)
en etiket, der indeholder oplysningerne i afsnit B, nr. 1 – 5, og en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i nr. 1 – 10.
 
3)
Plantepasset skal udfærdiges, inden frøet forlader virksomheden.
 
4)
Plantepasset (etiketdelen) skal være fastgjort til emballagen.
     
B.
Oplysninger:
 
Felterne i plantepasset skal nummereres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Er der ingen oplysning, anføres: »-«. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.
 
1)
»1. EF-plantepas«.
 
2)
»2. Danmark«.
 
3)
»3. NaturErhvervstyrelsen«.
 
4)
»4. Registreringsnummer: (Virksomhedens registreringsnummer i NaturErhvervstyrelsen)«.
 
5)
»5. Løbenummer, ordrenummer eller uge og år: (Følgedokumentationens løbenummer, eller tidspunkt for plantepassets udfærdigelse.)«.
 
6)
»6. Videnskabeligt navn:«.
 
7)
»7. Mængde:«.
 
8)
»8. ZP, godkendt til beskyttet zone: «. 1)
 
9)
»9. RP, erstatningspas: «. 2)
 
10)
»10. Produktets oprindelse: «. 3)
     
 
1) Opfylder frø af Beta vulgaris L. de særlige krav til indførelse og salg i en beskyttet zone, anføres betegnelsen på denne. Oplysningerne i denne rubrik må kun anføres med tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
 
2) Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents registreringsnummer og landebetegnelse eller en kode, der entydigt identificerer producenten over for NaturErhvervstyrelsen. Registreringsnummeret på den, der udsteder erstatningspasset, anføres i rubrik 4, jf. nr. 4.
 
3) For frø med oprindelse i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab anføres »-«. For andet frø anføres oprindelse eller, i tilfælde af reeksport, afsenderlandets navn.
   


Bilag 5

Autorisation

I. Autorisation som markkontrollør

     
1)
Ansøgning om autorisation skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der rekvireres hos styrelsen.
2)
Ansøgeren skal have gennemgået en jordbrugsfaglig uddannelse, der sikrer, at ansøgeren kan foretage markkontrol på forsvarlig måde.
3)
Autorisation meddeles, når ansøgeren har gennemført styrelsens kursus for nye markkontrollører, og bestået eksamen.
4)
Markkontrolløren tildeles et autorisationsnummer, der skal anføres sammen med kontrollørens underskrift på besigtigelsesskemaer.
5)
Autorisationen udstedes som en generel autorisation til at foretage markbesigtigelser af arealer anmeldt af registrerede grønsagsfrøvirksomheder. Kontrollører ansat i en grønsagsfrøvirksomhed må kun besigtige arealer udlagt af denne virksomhed, med mindre NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til andet.
6)
Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 
a)
markkontrolløren gennemfører markbesigtigelser og foretager indberetning i overensstemmelse med anvisninger fra NaturErhvervstyrelsen,
 
b)
markkontrolløren regelmæssigt foretager besigtigelser,
 
c)
markkontrolløren deltager i et af styrelsens årlige møder for autoriserede markkontrollører mindst hvert femte år,
 
d)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem besigtigelser foretaget af markkontrolløren og besigtigelser af samme arealer foretaget af styrelsen, og
 
e)
styrelsen holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af besigtigelserne.
     

II. Autorisation som prøvetager

     
1)
Autorisation kan meddeles en person, der er
 
a)
uafhængig, eller
 
b)
ansat af en fysisk eller juridisk person, der ikke beskæftiger sig med produktion af, forarbejdning af eller handel med grønsagsfrø, eller
 
c)
ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed.
2)
Ansøgningen om autorisation skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et skema, der rekvireres hos styrelsen. Er ansøgeren ansat af en registreret virksomhed, skal ansøgningen indsendes af denne. Autorisation meddeles, når ansøgeren har bestået både styrelsens praktiske og teoretiske eksamen i prøvetagning. Styrelsen kan meddele midlertidig autorisation, når ansøgeren har bestået den praktiske eksamen. En midlertidig autorisation er tidsbegrænset, indtil førstkommende afholdelse af teoretisk eksamen. En midlertidig autoriseret prøvetager skal således gennemføre styrelsens førstkommende kursus i prøvetagning og bestå teoretisk eksamen.
3)
En prøvetager ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed må kun udtage prøver af partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til andet.
4)
Prøvetagningen skal foretages efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med ”Instruks i prøvetagning af frø”.
5)
Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 
a)
prøvetageren regelmæssigt udtager prøver,
 
b)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver udtaget af prøvetageren og kontrolprøver af samme partier udtaget af NaturErhvervstyrelsen,
 
c)
prøvetageren mindst hvert andet år deltager i NaturErhvervstyrelsens efteruddannelseskursus eller i virksomhedens interne efteruddannelseskursus, jf. bilag 4, del III,
 
d)
den autoriserede prøvetager ved styrelsens audit besøg findes at have udført prøvetagningsopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra styrelsen, og
 
e)
NaturErhvervstyrelsen holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.
     

III. Autorisation af virksomhed eller afdeling til at benytte autoriserede prøvetagere

   
1)
Før prøvetagning, ved autoriseret prøvetager, kan påbegyndes skal de virksomheder eller afdelinger, hvor der ønskes udført autoriseret prøvetagning, godkendes af NaturErhvervstyrelsen.
2)
Der skal foreligge et af NaturErhvervstyrelsen godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes den autoriserede prøvetagning gennemføres i virksomheden.
3)
For virksomheder, der afholder interne efteruddannelseskurser om prøvetagningsemner for egne prøvetagere, vil deltagelse i styrelsens kurser ikke være obligatorisk, forudsat at virksomheden kan dokumentere, at der afholdes interne kurser og at den enkelte prøvetager deltager i disse efter samme regler som under del II 5, litra c.
4)
Virksomheden eller afdelingen skal ved NaturErhvervstyrelsens auditbesøg findes at have fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra styrelsen.
5)
Virksomheden eller afdelingen skal holde NaturErhvervstyrelsen informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.
   

IV. Autorisation som frøanalyselaboratorium

     
1)
Autorisation kan meddeles et laboratorium, der opfylder følgende krav:
 
a)
Laboratoriet skal være uafhængigt eller tilhøre en registreret grønsagsfrøvirksomhed.
 
b)
Laboratoriet skal have en ledende laborant, der er direkte ansvarlig for laboratoriets tekniske arbejde, og som har de nødvendige kvalifikationer til fagligt at lede et frøanalyselaboratorium.
 
c)
Laboratoriets laboranter skal have bestået eksamen i de analyser og de arter, som autorisationen omfatter, jf. litra e.
 
d)
Laboratoriet skal råde over lokaler og udstyr, som styrelsen kan godkende som tilfredsstillende til udførelse af de analyser, som autorisationen omfatter.
 
e)
Laboratoriet skal have et af NaturErhvervstyrelsen godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes de autoriserede analyser gennemføres i virksomheden. Herudover skal procedure for udtagning af kontrolprøver samt procedurer for forberedelse og afholdelse af kurser og eksamen være beskrevet i kvalitetsstyringssystemet.
 
f)
Laboratoriets nationale analysebevis med NaturErhvervstyrelsens logo skal godkendes af styrelsen.
2)
Ansøgning om autorisation skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et skema, der rekvireres hos styrelsen. Autorisation meddeles med virkning fra den dato, hvor styrelsen kan konstatere, at kravene i nr. 1 er opfyldt.
3)
Et laboratorium, der tilhører en registreret grønsagsfrøvirksomhed, må kun analysere partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre andet er aftalt mellem virksomheden og styrelsen.
4)
Autoriserede analyser af grønsagsfrø skal udføres efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med styrelsens anvisninger. Resultaterne af de til certificering krævede analyser, skal umiddelbart efter analysernes afslutning indsendes til styrelsen til brug ved certificering og kontrol af de pågældende partier.
5)
Laboratoriet skal udtage 5 pct. af deres analyserede partier til kontrolanalyse. Kontrolanalyserne skal foretages som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union. Laboratoriet afholder alle omkostninger forbundet hermed.
6)
Opretholdelse af autorisation forudsætter, at
 
a)
laboratoriet til stadighed overholder kravene i nr. 1 og nr. 3-5,
 
b)
laboratoriets laboranter regelmæssigt foretager de analyser, som autorisationen omfatter,
 
c)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver analyseret af laboratoriet og kontrolprøver af samme partier,
 
d)
laboratoriets analysebeviser ved styrelsens kontrol findes at være udfyldt tilfredsstillende,
 
e)
laboratoriet ved styrelsens auditbesøg findes at have udført analyseopgaverne tilfredsstillende,
 
f)
laboratoriet har deltaget i årlige ringanalyser med et tilfredsstillende resultat,
 
g)
laboratoriet ikke anvender underleverandører af analyser med mindre andet er aftalt med styrelsen,
 
h)
laboratoriet medvirker til opklaring af årsagen til uoverensstemmelser mellem resultater og følger op på afvigelser og andre anvisninger fra styrelsen, og
 
i)
styrelsen holdes informeret om alle forhold, der har betydning for de analyser, som laboratoriet er autoriseret til at udføre.
     
     


Bilag 6

Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

 
NaturErhvervstyrelsen og andre EU-landes certificeringsmyndigheder kan tillade handel med sorter, der endnu ikke er optaget på officiel sortsliste. Tilladelser gives med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning. Frøet må kun blive brugt til forsøg og afprøvning af nye sorter. Sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant skal indsende ansøgning til certificeringsmyndigheden i det land, hvor sorten er under afprøvning for at blive optaget på sortsliste. Udsæden skal opfylde de almindelige regler for handel med standardfrø.
 

I. Ansøgning til NaturErhvervstyrelsen

     
1)
NaturErhvervstyrelsen kan tillade handel med sorter, der er under afprøvning til optagelse på den officielle danske sortsliste. Ansøgningen for hver enkelt sort skal indsendes af sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant. Ansøgningen skal indeholde oplysning om følgende:
 
a)
Ansøger.
 
b)
Vedligeholder.
 
c)
Sortskode (anmeldelsesnummer) for anmeldelse til afprøvning til optagelse på den danske sortsliste.
 
d)
Art.
 
e)
Sortsnavn eller forædlerbetegnelse.
 
f)
Hvis sorten er genetisk modificeret, skal det dokumenteres at sorten er godkendt efter Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og efter Europa-Parlamentet og Rådets forordning 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.
2)
Ansøgningen skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest en måned før handel skal finde sted.
3)
Der er ingen maksimal tilladt mængde for grønsagsfrø.
4)
Tilladelsen er gyldig for en sæson og kan forlænges for en sæson ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes officielle repræsentant søger om det.
5)
Tilladelsen for den enkelte sort ophører, når sorten bliver optaget på den danske sortsliste, den fælles EU-sortsliste, hvis sorten bliver afvist, eller anmelderen trækker ansøgningen om optagelse på sortsliste tilbage.
6)
Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis en sort afvises eller afmeldes fra sortsafprøvningen.
7)
Grønsagsfrø skal opfylde de almindelige krav til standardfrø, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.
     

II. Øvrige krav

   
A.
Rapportering
 
1)
Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal rapportere resultaterne af de udførte forsøg og afprøvninger til NaturErhvervstyrelsen.
Endvidere skal følgende oplyses:
   
a)
De mængder, der er solgt af hver sort, og
   
b)
hvilke lande udsæden er solgt til.
 
2)
Oplysningerne skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 1. december efter hver sæson.


Bilag 7

Særligt om bevaringssorter og hobbysorter

I. Oversigt over det maksimale antal hektarer til grønsagsproduktion pr. bevaringssort:

   
Botanisk betegnelse
Antal hektarer
Allium cepa L. — Cepa gruppe
40
Brassica oleracea L.
 
Brassica rapa L.
 
Capsicum annuum L.
 
Cichorium intybus L.
 
Cucumis melo L.
 
Cucurbita maxima Duchesne
 
Cynara cardunculus L.
 
Daucus carota L.
 
Lactuca sativa L.
 
Phaseolus vulgaris L.
 
Pisum sativum L.
 
Solanum lycopersicum L.
 
Vicia faba L.
 
Allium cepa L. — Aggregatum gruppe
20
Allium porrum L.
 
Allium sativum L.
 
Beta vulgaris L.
 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
 
Cucumis sativus L.
 
Cucurbita pepo L.
 
Foeniculum vulgare Mill.
 
Solanum melongena L.
 
Spinacia oleracea L.
 
Allium fistulosum L.
10
Allium schoenoprasum L.
 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
 
Apium graveolens L.
 
Asparagus officinalis L.
 
Cichorium endivia L.
 
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
 
Phaseolus coccineus L.
 
Raphanus sativus L.
 
Rheum rhabarbarum L.
 
Scorzonera hispanica L.
 
Valerianella locusta (L.) Laterr.
 
Zea mays L.
 
   

II. Lukning og mærkning af bevaringssorter

     
Lukning af pakning
1)
Pakningen skal være lukket med en leverandøretiket eller en forsegling.
     
Mærkning af pakning
Pakningen skal forsynes med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet tekst med følgende oplysninger:
1)
Ordene: »EU-regler og normer«.
2)
Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke.
3)
År for lukning, eller, år for seneste prøvetagning med henblik på den seneste spireevneanalyse, udtrykt således: »Partiet lukket…« (år) eller »Prøve udtaget…« (år).
4)
Art.
 
5)
Sortsnavn.
6)
Ordene: »Certificeret frø af en bevaringssort« eller »Standardfrø af en bevaringssort«.
7)
Oprindelsesregion, samt følgende tekst: »Bevaringssort må kun forhandles i oprindelsesregionen«.
8)
Frøproduktionsregionen (kun hvis den er forskellig fra oprindelsesregion).
9)
Partiets referencenummer.
10)
Pakningens angivne netto- eller bruttovægt eller angivet antal frø.
11)
Andre oplysninger:
 
I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her,
 
a)
arten af den kemiske behandling eller tilsætningssstoffet, samt
 
b)
det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller rene frø og den samlede vægt.
     

III. Maksimal nettovægt pr. pakning af hobbysorter

   
Botanisk betegnelse
Gram
Phaseolus coccineus L.
250
Phaseolus vulgaris L.
 
Pisum sativum L.
 
Vicia faba L.
 
Spinacia oleracea L.
 
Zea mays L.
 
Allium cepa L. (cepa gruppe, Aggregatum gruppe)
25
Allium fistulosum L.
 
Allium porrum L.
 
Allium sativum L.
 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
 
Beta vulgaris L.
 
Brassica rapa L.
 
Cucumis sativus L.
 
Cucurbita maxima Duchesne
 
Cucurbita pepo L.
 
Daucus carota L.
 
Lactuca sativa L.
 
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
 
Raphanus sativus L.
 
Scorzonera hispanica L.
 
Valerianella locusta (L.) Laterr.
 
Allium schoenoprasum L.
5
Apium graveolens L.
 
Asparagus officinalis L.
 
Brassica oleracea L. (alle)
 
Capsicum annuum L.
 
Cichorium endivia L.
 
Cichorium intybus L.
 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
 
Cucumis melo L.
 
Cynara cardunculus L.
 
Foeniculum vulgare Mill.
 
Rheum rhabarbarum L.
 
Solanum lycopersicum L.
 
Solanum melongena L.
 
   

IV. Lukning og mærkning af hobbysorter

 
Lukning af pakning
1)
Pakningen skal være lukket med en leverandøretiket eller en forsegling.
   
Mærkning af pakning
Pakningen skal forsynes med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet tekst med følgende oplysninger:
1)
Ordene: »EU-regler og normer«.
2)
Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke.
3)
år for lukning, eller, år for seneste prøvetagning med henblik på den seneste spireevneanalyse, udtrykt således: »Partiet lukket…« (år) eller »Prøve udtaget…« (år)
4)
Art.
5)
Sortsnavn.
6)
Ordene: »sort, der er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold«.
7)
Partiets referencenummer.
8)
Pakningens angivne netto- eller bruttovægt eller angivet antal frø.
9)
Andre oplysninger:
 
I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her,
 
a)
arten af den kemiske behandling eller tilsætningsstoffet, samt
 
b)
det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller rene frø og den samlede vægt.
   


Bilag 8

Betingelser for resultat af kontroldyrkning

Der findes ikke et standardformat til at formidle kontroldyrkningsresultater. Som minimum skal erklæringen:

Klart angive hvilken myndighed, der har foretaget kontroldyrkningen.

Være udformet på dansk eller engelsk.

Klart angive hvilket parti, der er kontroldyrket.

Indeholde teksten "The sample(s) has/have been found true to type and meet(s) the EU-norms for varietal purity. The post control has been carried out according to the OECD Rules and the guidelines for control plot testing."

Hvis partiet ikke opfylder kravet til sortsægthed og/eller sortsrenhed, skal det fremgå, hvor mange afvigende planter der er registreret, samt hvor mange planter eller eventuelt m2, der er undersøgt.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø, EF-Tidende 2002, nr. L 193, s. 33, som ændret ved Kommissionens direktiv 2009/74/EF af 26. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 2002/56/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden, EU-Tidende 2009, nr. L 166, s. 40, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/45/EU af 7. august 2013 om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF for så vidt angår den botaniske betegnelse for tomat, EU-Tidende 2013, nr. L 213 s. 20, dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EF-Tidende 2000, nr. L 169, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2010/1/EU af 8. januar 2010 om ændring af bilag II, III, IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2010, nr. L 7, s. 17, dele af Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas, EF-Tidende 1993, nr. L 4, s 22, som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/17/EF af 2. marts 2005 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 92/105/EØF for så vidt angår plantepas, EU-Tidende 2005, nr. L 57, s. 23, dele af Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af grøntsagslandracer og -sorter, der traditionelt har været dyrket i særlige områder og regioner og er truet af genetisk erosion, og af grøntsagssorter, der er uden egentlig kommerciel produktionsværdi, men som er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, og om handel med frø af de pågældende landracer og sorter, EU-Tidende 2009, nr. L 312, s. 44, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/45/EU af 7. august 2013 om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF for så vidt angår den botaniske betegnelse for tomat, EU-Tidende 2013, nr. L 213, s. 20, Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2012/340/EU af 25. juni 2012 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet, EU-Tidende 2012, nr. L 166, s. 90 og Rådets beslutning nr. 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande, EF-tidende 2003, nr. L 8, s. 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2012/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen, EU-tidende 2012, nr. L 328, s. 4.