Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet

1. Justitsministeren er efter reglerne i retsplejelovens kapitel 12 om beskikkelse som advokat, kapitel 13 om advokaternes møderet for domstolene og kapitel 14 om ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed tillagt kompetencen til at træffe afgørelse i en række konkrete sager. Justitsministeren skal også indbringe visse afgørelser for retten, hvis den advokat, som afgørelsen vedrører, anmoder herom, samt anlægge visse retssager.

Herudover er justitsministeren tillagt kompetencen til at træffe afgørelse om, at ansatte i foreninger, interesseorganisationer og lign., der virker som partsrepræsentanter i det arbejdsretlige system, kan møde for en part i byretten i retssager vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som foreningerne, interesseorganisationerne og lign. som mandatar udfører for deres medlemmer inden for foreningens interesseområde, jf. retsplejelovens § 260, stk. 6.

Justitsministeren kan endelig tillade, at forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerombudsmandens sekretariat kan møde for en part i byretten, landsretten og i Sø- og Handelsretten i retssager inden for Forbrugerombudsmandens virksomhed, hvor Forbrugerombudsmanden optræder som mandatar, jf. retsplejelovens § 260, stk. 7.

Efter retsplejelovens §§ 267 b - 267 d er justitsministeren desuden tillagt kompetencen til at påse, at rettergangsfuldmægtige overholder reglerne om god skik i retsplejelovens § 267 a og til at tildele irettesættelser eller fratage rettergangsfuldmægtige retten til at udføre sager for andre ved domstolene.

2. De under pkt. 1 nævnte konkrete sager på advokatområdet har indtil nu været behandlet i Justitsministeriets departement af Procesretskontoret. Det samme gælder sager i tilknytning hertil, herunder sager om inddrivelse af bøder, som er pålagt advokater af Advokatnævnet, samt indstillinger om ordensdekorering af advokater.

Justitsministeriet har besluttet at overføre behandlingen af disse sager til Civilstyrelsen, således at Civilstyrelsen – ud over de arbejds- og sagsområder, som følger af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9609 af 11. oktober 2004 om Civilstyrelsen og Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10435 af 22. juni 2007 om overførelse af retshjælpsområdet til Civilstyrelsen – fra den 1. januar 2016 også varetager følgende opgaver på advokatområdet:

a) Afgørelse af sager om beskikkelse som advokat, herunder forhåndsgodkendelse af erhvervserfaring, dispensation for kravet om gennemførelse af den teoretiske grunduddannelse, eksamen og den praktiske prøve i retssagsbehandling, jf. retsplejelovens §§ 119 og 121.

b) Afgørelse om dispensation for offentligt ansatte til at udøve advokatvirksomhed og tilladelse til at udføre en retssag, jf. retsplejelovens § 122.

c) Afgørelse af sager om undtagelse fra kravet om, at en advokat i mindst 1 år enten skal have været i virksomhed som autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der udøver advokatvirksomhed, eller som advokat have været ansat hos en anden advokat, der udøver advokatvirksomhed, for at kunne udøve advokatvirksomhed i fællesskab med en anden advokat, udøve enkeltmandsvirksomhed som advokat eller eje aktier eller anparter i et advokatselskab, jf. retsplejelovens § 123, stk. 2.

d) Sager om fastsættelse af en prøvetid som betingelse for autorisation som advokatfuldmægtig for personer, der i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, har bestået en juridisk kandidateksamen, der i niveau svarer til den danske juridiske bachelor- og kandidateksamen, eller som har bestået en juridisk bacheloreksamen i et sådant land og i Danmark har bestået en juridisk kandidateksamen, jf. retsplejelovens § 135 a, stk. 1, samt sager om fritagelse fra kravet om en dansk juridisk bachelor- eller kandidateksamen, herunder fastsættelse af en prøvetid som betingelse herfor, jf. retsplejelovens § 135 a, stk. 2.

e) Sager om ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed, jf. reglerne i retsplejelovens kapitel 14, herunder om deponering og udlevering af beskikkelser.

f) Afgørelse af sager efter retsplejelovens § 260, stk. 6, om tilladelse til, at ansatte i foreninger, interesseorganisationer og lign., der virker som partsrepræsentanter i det arbejdsretlige system, kan møde for en part i byretten i retssager vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som foreningerne, interesseorganisationerne og lign. som mandatar udfører for deres medlemmer inden for foreningens interesseområde.

g) Afgørelse af sager efter retsplejelovens § 260, stk. 7, om tilladelse til, at forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerombudsmandens sekretariat kan møde for en part i byretten, landsretten og i Sø- og Handelsretten i retssager inden for Forbrugerombudsmandens virksomhed, hvor Forbrugerombudsmanden optræder som mandatar.

h) Påse at rettergangsfuldmægtige overholder reglerne om god skik i retsplejelovens § 267 a, jf. retsplejelovens § 267 b, samt tildele en irettesættelse eller fratage rettergangsfuldmægtige retten til at udføre sager for andre ved domstolene efter retsplejelovens § 267 c og § 267 d.

i) Indbringelse af sager for retten, hvis den advokat, som afgørelsen vedrører, anmoder herom, og anlæg af sager efter bestemmelserne i retsplejelovens § 121, stk. 4, § 139, § 147 e, stk. 2, § 147 f, stk. 2, § 267 c og § 267 d.

j) Inddrivelse af disciplinære bøder pålagt af Advokatnævnet.

k) Sager vedrørende ordensdekorering af advokater.

Ved afgørelsen af disse sager står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren. Direktøren refererer dog til Justitsministeriets departementschef vedrørende sager om ordensdekorering af advokater.

Justitsministeriet, den 8. december 2015

Søren Pind

/ Cecilie Maarbjerg Qvist