Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love1)

(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, som ændret ved § 51 i lov nr. 223 af 22. marts 2011, § 9 i lov nr. 277 af 27. marts 2012 og § 11 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

2. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Spillemyndigheden kan udveksle oplysninger om aftalt spil med andre danske og udenlandske myndigheder og enheder.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. § 11, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod aftalt spil samt underretningspligt for tilladelsesindehavere til spillemyndigheden, herunder regler om, at underretningen skal være affattet på dansk eller engelsk, og at underretningen skal ske i elektronisk form (digital kommunikation).«

4. I § 17 ændres »revision,« til: »revision samt«, og »og bekæmpelse af hvidvask« udgår.

5. I § 23 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Spillehaller kan holde åbent dagligt mellem kl. 07.00 og 24.00.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

6. I § 38, stk. 1, 1. pkt., ændres »ansættelsen« til: »sin tiltrædelse«.

7. I § 41, stk. 1, ændres »Skatteministeren fastsætter nærmere« til: »Skatteministeren kan fastsætte«, »beskyttelse af spillernes penge,« ændres til: »beskyttelse af spillerne,«, og »og nærmere regler om« ændres til: », spillemyndighedens mærkningsordninger, herunder at de kan gøres obligatoriske, og«.

8. I § 41 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Ministeren kan endvidere efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler for tilladelsesindehavere om underretningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om mistænkelige transaktioner, aktiviteter eller henvendelser, herunder regler om, at underretningen skal være affattet på dansk eller engelsk, og at underretningen skal ske i elektronisk form (digital kommunikation).«

9. I § 42, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.

10. I § 42, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 5.« til: »jf. dog stk. 4 og 5.«

11. § 42, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

12. I § 42, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »50.000 kr.« til: »50.000 kr. (2010-niveau)«.

13. I § 42 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 4, som nye stykker:

»Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål, hvor spilleomsætningen ikke må overstige 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke må overstige 20 pct., betales et gebyr på 50.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Hvis ansøgningen afvises, tilbagebetales 25.000 kr. (2010-niveau) til ansøger.

Stk. 6. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til almennyttige lotterier, jf. § 10, skal ansøgeren betale et gebyr. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgning efter følgende skala:

Årlig lotterisalgssum
Gebyr
 
(2010-niveau)
Indtil 500.000 kr.
477 kr.
500.000 kr. og derover
3.820 kr.

Stk. 7. For tilladelser udstedt til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer betales et årligt gebyr afhængigt af kalenderårets afgiftspligtige spilleindtægt, jf. § 10 i lov om afgifter af spil, til spillemyndigheden. Gebyret skal betales, senest 1 måned efter at tilladelsen træder i kraft, efter følgende skala:

Spilleindtægtens størrelse
Gebyr
 
(2010-niveau)
Under 10.000.000 kr.
143.200 kr.
10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr.
286.500 kr.
20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.
429.750 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.
716.300 kr.
100.000.000 kr. og derover
1.193.800 kr.

Stk. 8. Hvis den realiserede spilleindtægt eller lotterisalgssum overstiger det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3, 6 og 7, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest 1 måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt eller lotterisalgssum for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3, 6 og 7, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales.

Stk. 9. For tilladelser til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, jf. § 19, stk. 1, betales et gebyr på 573 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat for et kalenderår. Gebyret skal angives og betales senest ved udgangen af januar måned i det pågældende kalenderår. Skal en gevinstgivende spilleautomat synes som følge af foretagne ændringer af spilleautomaten, anses spilleautomaten for nyopstillet.

Stk. 10. For en gevinstgivende spilleautomat, der opstilles og tages i drift i løbet af kalenderåret, skal tilladelsesindehaveren, jf. § 19, stk. 1, angive og betale gebyret, jf. stk. 9, senest ved udgangen af den følgende måned.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 11 og 12.

14. I § 42, stk. 7, der bliver stk. 12, ændres »stk. 1-3 og 5« til: »stk. 1-7 og 9«, og som 2. pkt. indsættes:

»Gebyrerne i stk. 6 og 9 afrundes opad til nærmeste kronebeløb.«

15. I § 44, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) groft eller gentagne gange ikke angiver gebyrer efter § 42, stk. 9 og 10,«.

Nr. 5-8 bliver herefter nr. 6-9.

16. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 44, stk. 1, nr. 4-8« til: »§ 44, stk. 1, nr. 4-9«.

17. I § 59, stk. 5, nr. 5, ændres »godkendelse eller« til: »godkendelse,«.

18. I § 59, stk. 5, nr. 6, ændres »tilladelse.« til: »tilladelse eller«.

19. I § 59, stk. 5, indsættes som nr. 7:

»7) varetager den daglige drift efter § 37 som bestyrer uden at være godkendt af spillemyndigheden.«

20. I § 60 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens regler.

Stk. 3. Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, kan straffen stige til fængsel indtil 6 måneder.«

21. I § 72, stk. 2, ændres »udbydes« til: »sælges«.

§ 2

I lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil, som ændret ved § 53 i lov nr. 223 af 22. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Udbydere af almennyttige lotterier udbudt efter § 10 i lov om spil skal af gevinster betale en afgift på 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.«

2. § 13 ophæves.

3. § 15 affattes således:

»§ 15. Der skal af gevinster vundet i spil, der i henhold til § 3, stk. 2, i lov om spil kan udbydes uden tilladelse eller anmeldelse til spillemyndigheden, og som må anses for offentlige, betales en afgift på 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.«

4. I § 26, stk. 1, 1. pkt., ændres »betales gevinstafgift,« til: »betales gevinstafgift på 15 pct., jf. §§ 2, 3 og 17,«.

5. § 26, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der udbyder spil, hvoraf der skal betales gevinstafgift på 17,5 pct., jf. §§ 5, 14 og 15, skal beregne afgiften på grundlag af det udbetalte gevinstbeløb eller, hvis der er tale om en varegevinst, gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugere.«

§ 3

I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »ansættelsen« til: »sin tiltrædelse«.

2. I § 19 ændres »beskyttelse af spillernes penge,« til: »beskyttelse af spillerne,«, »og nærmere regler om« ændres til: », spillemyndighedens mærkningsordninger, herunder at de kan gøres obligatoriske, og«, og »samt forebyggelse af hvidvask af penge« udgår.

3. I § 19 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Ministeren kan endvidere efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler for tilladelsesindehavere om underretningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om mistænkelige transaktioner, aktiviteter eller henvendelser, herunder regler om, at underretningen skal være affattet på grønlandsk, dansk eller engelsk, og at underretningen skal ske i elektronisk form (digital kommunikation).«

4. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Indehaveren af tilladelse efter § 6 til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb skal betale en afgift til den danske stat på 11 pct. af bruttospilleindtægten.«

5. § 28, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Skal indehaveren af tilladelsen til udbud af lotterier i Grønland, jf. § 6, angive og indbetale afgift af tilsvarende lotterier udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og indbetales sammen med afgiften for lotterierne udbudt i Danmark.«

6. § 37 affattes således:

»§ 37. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen. Skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

7. I § 38, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., § 39 og § 40, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »Landsskatteretten«: »eller skatteankeforvaltningen«.

8. I § 38, stk. 2, 3. pkt., og § 40, stk. 2, 3. pkt., ændres »retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten« til: »en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter bemyndigelse fra Landsskatterettens ledende retsformand«.

9. § 41 affattes således:

»§ 41. Afgørelser truffet af spillemyndigheden, skatteankeforvaltningen og Landsskatteretten kan indbringes for domstolene, senest 3 måneder efter at afgørelse er truffet. Finder indbringelse ikke sted inden for tidsfristen, er den pågældende myndigheds afgørelse endelig.«

10. I § 45, stk. 1, nr. 7, ændres »tilladelse, eller« til: »tilladelse,«.

11. I § 45, stk. 1, nr. 8, ændres »afgiftskontrollen.« til: »afgiftskontrollen eller«.

12. I § 45, stk. 1, indsættes som nr. 9:

»9) varetager den daglige drift efter § 12, stk. 1, som bestyrer uden at være godkendt af spillemyndigheden.«

13. I § 46 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, straffes med bøde.

Stk. 3. Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, kan der straffes med foranstaltninger efter kriminallov for Grønland.«

§ 4

I lov nr. 1504 af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turneringsform, som ændret ved § 12 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 10 i lov nr. 277 af 27. marts 2012 og § 8 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte« til: »Skatteministeren kan fastsætte«.

2. I §§ 2, 3 og 4 og § 5, stk. 1 og 2, ændres »en offentlig hasardspilsturnering« til: »offentlige hasardspilsturneringer«.

3. I § 4 ændres »10 deltagende« til: »8 deltagende«.

4. I § 6, stk. 1, ændres »justitsministeren« til: »skatteministeren«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »fem turneringer om ugen.« til: »to turneringer pr. dag.«

6. I § 11 ændres »Justitsministeren« til: »Skatteministeren«.

7. I § 12, stk. 1, ændres »En offentlig hasardspilsturnering« til: »Offentlige hasardspilsturneringer«.

8. I § 12, stk. 2, tre steder i § 16 og i § 20, stk. 2, ændres »den offentlige hasardspilsturnering« til: »offentlige hasardspilsturneringer«.

9. I § 17, stk. 1, 2. pkt., ændres »300 kr.« til: »400 kr.«

10. I § 17, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Såfremt der afvikles mere end én turnering pr. dag, må betalingen for disse tilsammen ikke overstige 400 kr.«

11. I § 18, stk. 1, 2. pkt., ændres »deltagelse.« til: »deltagelse, jf. dog stk. 4.«

12. I § 18, stk. 2, ændres »15.000 kr.« til: »20.000 kr.«, og »stk. 3.« ændres til: »stk. 3 og 4.«

13. I § 18, stk. 3, 1. pkt., ændres »15.000 kr.« til: »20.000 kr.«

14. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »to gange« til: »fire gange«.

15. I § 18 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uanset stk. 1 og 2 kan der indgå sponsorpræmier i turneringspuljen. Den samlede markedsværdi af sponsorpræmierne må ikke overstige 5.000 kr. i en enkelt offentlig hasardspilsturnering. Såfremt der afvikles mere end én turnering pr. dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr. En sponsor må ikke deltage som spiller i eller beskæftige sig med afviklingen af den turnering, hvori sponsorpræmien indgår.«

16. I § 19, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»I beregningen efter 1. pkt. må sponsorpræmier ikke indgå.«

17. I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Indtil 5 pct., dog maksimalt 500 kr., fra turneringspuljen, jf. stk. 1, kan overføres til en ranglisteturneringsfinale. Kvalifikationen til ranglisteturneringsfinalen skal foregå over mindst 10 turneringer samt mindst 4 uger, og finalen skal afholdes senest 3 måneder efter første kvalifikationsturnering.«

18. I § 21, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis der indgår sponsorpræmier i turneringspuljen, skal opgørelsen af præmiernes markedsværdi fremgå af regnskabet, og regnskabet skal indeholde identitetsoplysninger om sponsoren. Er sponsoren en fysisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og fødselsdato. Er sponsoren en juridisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og cvr-nummer.«

19. Efter § 22 indsættes i kapitel 4:

»§ 22 a. Skatteministeren kan fastsætte regler om turneringerne og afviklingen af disse, herunder regler for udformning og indlevering af regnskaber, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, informationsforpligtelser og spillemyndighedens mærkningsordninger, herunder at de kan gøres obligatoriske.«

20. § 25 affattes således:

»§ 25. Den myndighed, som er bemyndiget efter § 6, stk. 1, udøver de beføjelser, der efter loven er tillagt tilsynsmyndigheden.«

21. I § 26, stk. 1, ændres: »§ 18, stk. 1 og 2,« til: »§ 18, stk. 1, 2 og 4,«.

§ 5

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret ved lov nr. 997 af 30. august 2015, foretages følgende ændring:

1. § 8 C ophæves.

§ 6

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, udgår »8 C,«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 5, træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 9-11 og 13-16.

Stk. 4. § 2, nr. 1, 3, 4 og 5, og § 3, nr. 5, træder i kraft den 1. februar 2016.

Stk. 5. § 2, nr. 1, 3 og 5, har virkning for gevinster udbetalt i afgiftsperioder fra den 1. februar 2016.

Stk. 6. § 3, nr. 6-9, har virkning for klager og anmodninger om genoptagelse, som indgives efter lovens ikrafttræden, eller som er indgivet tidligere, og hvorom Landsskatteretten før denne dato endnu ikke har truffet afgørelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.