Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 2, § 12, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, fastsættes:«

2. I § 1 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kørsel, som en hjælper udfører for borgeren som led i borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service eller andre ordninger efter denne lov eller øvrig lovgivning, hvor der indgår hjælp til færden uden for hjemmet, anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 8. december 2015

Carsten Falk Hansen

/ Niels Remmer