Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

§ 1

I bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 9 og § 10, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, fastsættes:«

2. I § 5, stk. 4, 2. pkt., § 5, stk. 5, 2. pkt., § 9, stk. 3, 2. pkt., og § 9, stk. 4, 2. pkt., ændres »udlændinge« til: »til flygtninge« og »§ 11, stk. 5 og 6« ændres til: »§ 11, stk. 4 og 5«.

3. § 11 affattes således:

»§ 11. Befolkningen, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Antallet af indvandrere og flygtninge, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antallet af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, med undtagelse af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, der har opholdstilladelse inden for studie, herunder som au pairs og praktikanter og inden for erhverv m.v., og som er indvandret fra og med 1997 og ikke er danske statsborgere eller statsborgere i andre nordiske lande.

Stk. 3. Ved opgørelserne efter stk. 1 og 2 medtages de personer, der henregnes til folketallet i den enkelte kommune.

Stk. 4. Antallet af familiesammenførte til flygtninge, jf. § 5, stk. 4 og 5, og § 9, stk. 3 og 4, opgøres som antallet af udenlandske statsborgere, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst, og hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 1, nr. 2, eller § 9 c, stk. 1, på baggrund af, at den pågældende er ægtefælle, fast samlever eller mindreårigt barn til en udlænding, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8.

Stk. 5. På grundlag af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) over antallet af udenlandske statsborgere, der er registreret som førstegangsindrejst i landet i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, udarbejder Udlændingestyrelsen en opgørelse over antallet af familiesammenførte til flygtninge, jf. stk. 4.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. december 2015.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 11. december 2015

Inger Støjberg

/ Henrik Thomassen