Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Anmeldelsespligt
Kapitel 3 Autorisation
Kapitel 4 Undervisning
Kapitel 5 Undervisningsudgifter- og assistance
Kapitel 6 Tilbagekaldelse- og bortfald
Kapitel 7 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af veterinære teknikere1)

I medfør af § 4, stk. 2, § 35 og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september 2015 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på veterinære teknikere, og bestemmer hvorvidt disse opfylder de betingelser, som er en forudsætning for adgangen til at udføre dette erhverv.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som veterinær tekniker.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter tillige etablering som veterinær tekniker fra andre EU-lande eller EØS-lande eller lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv.

Stk. 4. Ved anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer som en veterinær tekniker har opnået i andre EU- eller EØS-lande, eller lande, som EU har indgået aftale med herom, finder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. anvendelse.

Stk. 5. I kapitel 3 forstås ved tjenestemodtager enhver dyrlæge, som anvender eller ønsker at anvende en veterinær tekniker.

Kapitel 2

Anmeldelsespligt

§ 2. Dette kapitel finder anvendelse på veterinære teknikere, der midlertidigt og lejlighedsvist vil udføre tjenesteydelser i Danmark.

§ 3. Første gang en veterinær tekniker ønsker at udføre en dyrlægefaglig tjenesteydelse i Danmark skal denne forud skriftligt anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal fornyes en gang årligt hvis den pågældende veterinære tekniker lejlighedsvist ønsker at udføre tjenesteydelser på midlertidig basis i Danmark ud over et år.

Stk. 2. Den første anmeldelse skal ledsages af følgende dokumenter:

1) dokumentation for den veterinære teknikers nationalitet,

2) en attestation for, at den veterinære tekniker lovligt kan udføre sit erhverv, og det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke forbydes vedkommende at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt og

3) bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten for hver udførelse af tjenesteydelser kræve nødvendige oplysninger om, at tjenesteyderen er lovligt etableret i etableringsmedlemsstaten, om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen ikke har være idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

Kapitel 3

Autorisation

§ 4. Dette kapitel finder anvendelse på både danske og udenlandske veterinære teknikere.

§ 5. Dyrlæger kan dels som led i en specifik plan for sygdomsbekæmpelse eller sygdomskontrol, for så vidt angår sygdomme, som ikke er omfattet af bilagene til lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, dels som led i afstamningskontrol lade sig assistere af veterinære teknikere med hensyn til udtagning af diagnostiske prøver af kvæg, svin, heste, får, geder, pelsdyr og fjerkræ til undersøgelse på Veterinærinstituttet eller et laboratorium godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Følgende diagnostiske prøver skal udtages af en autoriseret dyrlæge: Kateterurin, svaberprøver fra livmoderen, biopsier og lignende. Dette gælder også udtagelse af diagnostiske prøver til brug ved indberetninger, attester og sundhedscertifikater.

§ 6. Veterinære teknikere, der skal assistere dyrlæger, jf. § 5, stk. 1 skal autoriseres hertil af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen meddeler betingelserne for autorisation, herunder hvilke prøver den pågældende veterinære tekniker i hvert enkelt tilfælde må udføre, jf. stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen om autorisation som veterinær tekniker skal indeholde oplysninger om, hvilke diagnostiske prøver den pågældende påtænkes at skulle udtage samt til hvilket formål.

Stk. 3. Autorisation som veterinær tekniker kan meddeles til udtagning af: blodprøver, mælkeprøver, næsesvaberprøver, kloaksvaberprøver, gødningsprøver, skedeflådprøver, øre- og hudskrabprøver, blodprøver af brysthulen af slagtede dyr og organmateriale af slagtede dyr.

Stk. 4. Autorisationen kan meddeles den, der virker under en navngiven dyrlæges ledelse og ansvar, og som er blevet undervist i:

1) udtagning af de relevante prøver i teori og praksis,

2) anatomien for det organ eller den lokalitet, hvor prøven udtages,

3) besøgshygiejne,

4) brugen af det relevante instrumentarium,

5) injektionshygiejne og desinfektion,

6) anvendelse og desinfektion af fikseringsudstyr,

7) regler for forsendelse af prøvemateriale, og

8) hygiejne- og desinfektionsforanstaltninger ved ambulant udtagning af diagnostiske prøver.

§ 7. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation af veterinære teknikere, der er omfattet af dette kapitel, senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver som veterinær tekniker, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om autorisation og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som veterinær tekniker, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen, og

3) klagemuligheder.

§ 8. Veterinære teknikere, som er omfattet af dette kapitel, skal oplyse tjenestemodtager om:

1) Erhvervsmæssig titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet,

2) de brancheorganisationer, som den veterinære tekniker eventuelt er medlem af,

3) eventuelle erhvervsforsikringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning, og

4) kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtager anmoder den veterinære tekniker om det, skal denne oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan dyrlægen får adgang hertil.

Kapitel 4

Undervisning

§ 9. Undervisning i henhold til § 6, stk. 4, skal foretages af den dyrlæge, den veterinære tekniker skal assistere. Ved ansøgning om autorisation af en tekniker, skal dyrlægen til Fødevarestyrelsen fremsende dokumentation for, at undervisning har fundet sted. Denne dokumentation skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan forlange, at veterinære teknikere autoriseret i henhold til § 5, stk. 1, skal modtage supplerende undervisning.

Kapitel 5

Undervisningsudgifter- og assistance

§ 10. Udgifter til undervisning i medfør af denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 11. Fødevarestyrelsen kan tillade andre former for lægmandsassistance til dyrlæger end de i § 5, stk. 1. nævnte.

Kapitel 6

Tilbagekaldelse- og bortfald

§ 12. En autorisation som veterinær tekniker kan til enhver tid tilbagekaldes af Fødevarestyrelsen hvis betingelserne for autorisation ikke overholdes.

Stk. 2. Autorisation bortfalder, når ansættelsen af den pågældende veterinære tekniker ophører.

Kapitel 7

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, 1. pkt., eller § 8, eller

2) tilsidesætter vilkår knyttet til en autorisation meddelt efter § 5, stk. 1, 2. pkt., § 9, stk. 2, eller § 11.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1167 af 4. oktober 2007 om autorisation af veterinære teknikere ophæves.

§ 15. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Fødevarestyrelsen, den 11. december 2015

Per S. Henriksen

/ Eyd Anni Nilssen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, s. 22, som senest ændret ved Kommissionens forordning 2009/279/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 93, s. 11, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EF-Tidende 2006, nr. L 376, s. 36.