Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved § 9 i lov nr. 1490 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 5, ændres »§§ 42 og 43« til: »§§ 42, 43 og 66 a«.

2. § 9 a, stk. 2, ophæves.

3. §§ 17 j og 17 o ophæves.

4. I § 23, stk. 4, ændres »§ 26 b, stk. 3, 5, 6 og 11« til: »§ 26 b, stk. 1 og 2«.

5. I § 23, stk. 5, ændres »§ 26 b, stk. 7,« til: »§ 26 b, stk. 3 og 5,«.

6. I § 23 a indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension skal som led i selskabets virksomhedsstyring, jf. § 23 b, stk. 1, identificere selskabets nøglepersoner og underrette Finanstilsynet herom.

Stk. 5. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der er identificeret som nøglepersoner efter stk. 4.«

7. § 26 affattes således:

»§ 26. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal investere sine aktiver således, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt. Ved investering af aktiverne skal der tilstræbes en opretholdelse af aktivernes realværdi.

Stk. 2. Finanstilsynet kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om, hvorledes medlemmernes interesser varetages bedst muligt efter stk. 1.«

8. § 26 a ophæves.

9. § 26 b affattes således:

»§ 26 b. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan investere sine aktiver i helejede dattervirksomheder, som har til formål at tilbyde administrative ydelser bortset fra formueforvaltning til

1) pensionskasser og tilsvarende ordninger i livsforsikringsselskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed,

2) virksomheder etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som driver virksomhed enten som arbejdsmarkedspensionsordning eller som arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, og som har opnået tilladelse til sådan virksomhed efter nationale bestemmelser fastsat efter fælles europæisk regulering,

3) pensionsordninger, myndigheder og andre udbydere af alderdomssikring, efterløn og lign. med henblik på information til medlemmer, kunder m.v.,

4) pensions-, opsparings- og sikringsordninger etableret af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller

5) sammenslutninger af de under nr. 1-3 nævnte virksomheder eller administrationsvirksomheder for aftagere omfattet af nr. 1-4.

Stk. 2. Aktiverne kan ligeledes investeres i helejede dattervirksomheder, som har til formål at levere administrative ydelser til

1) ordninger om udligning af arbejdsgivernes udgifter i forbindelse med barsel,

2) overenskomstbaserede kompetenceudviklings- og uddannelsesfonde og sammenslutninger af sådanne eller

3) administrationsvirksomheder for aftagere omfattet af nr. 1 og 2.

Stk. 3. Aktiverne kan også investeres i helt eller delvis ejede dattervirksomheder, som har til formål at drive finansiel virksomhed bortset fra forsikringsvirksomhed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Investering af aktiver direkte eller indirekte i en eller flere virksomheder inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed omfattet af stk. 3 må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Tilsvarende må summen af erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån højst udgøre 7,5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån.

Stk. 5. Aktiverne kan tillige investeres i helt eller delvis ejede dattervirksomheder, som har til formål

1) at levere ydelser bortset fra formueforvaltning til virksomheder etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som driver virksomhed uden for Danmark enten som arbejdsmarkedspensionsordning eller som arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, og som har opnået tilladelse til sådan virksomhed efter nationale bestemmelser fastsat efter fælleseuropæisk regulering, eller at levere ydelser og yde forsikringsformidling for forsikringsselskaber til disse virksomheder og de arbejdsgivere og medlemmer, som måtte være omfattet af de arbejdsmarkedspensionsordninger eller arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, som dattervirksomheden i øvrigt leverer ydelser til,

2) at drive forvaltning af alternative investeringsfonde eller

3) at opføre, eje og drive fast ejendom og infrastruktur omfattende tekniske anlæg, transportanlæg og bygningsanlæg.

Stk. 6. Et eventuelt salg af ydelser fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til dattervirksomheder omfattet af stk. 1 og 2 skal ske efter reglerne i § 23, stk. 4.

Stk. 7. Et penge- eller realkreditinstitut, hvori Arbejdsmarkedets Tillægspension direkte eller indirekte har investeret aktiver, jf. stk. 3, må ikke anvende Arbejdsmarkedets Tillægspensions navn og logo i sin markedsføring.«

10. I § 26 c, stk. 2, ændres »§ 26 b, stk. 3, 5, 6, 7 og 11« til: »§ 26 b, stk. 1, 2, 3 og 5«.

11. §§ 26 d-26 i ophæves.

12. § 27, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan påbyde Arbejdsmarkedets Tillægspension at afsætte direktøren eller afskedige en ansat, der er udpeget som nøgleperson efter § 23 a, stk. 4, inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis den pågældende efter § 23 a, stk. 1-3, jf. stk. 5, ikke kan bestride stillingen.«

13. § 27, stk. 5, affattes således:

»Finanstilsynet kan endvidere påbyde Arbejdsmarkedets Tillægspension at afsætte direktøren eller en ansat, der er udpeget som nøgleperson efter § 23 a, stk. 4, når der er rejst tiltale mod denne i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension eller den finansielle lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis en domfældelse vil indebære, at den pågældende ikke opfylder kravene i § 23 a, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 5. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet.«

14. I § 27 b indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for den information om Arbejdsmarkedets Tillægspensions finansielle situation, som Arbejdsmarkedets Tillægspension skal indsende til Finanstilsynet, og for den information, som Arbejdsmarkedets Tillægspension skal offentliggøre.«

15. Efter § 30 indsættes:

»§ 31. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse for investeringsvirksomhed, som udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

16. I § 32, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

17. I § 33, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

§ 2

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret ved § 7 i lov nr. 1490 af 23. december 2014 og § 3 i lov nr. 1531 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »§ 6 g« til: »§ 6 d, stk. 2-4«.

2. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Når der skal indstilles medlemmer efter stk. 1, skal hver organisation indstille både en mand og en kvinde. Organisationerne angiver i deres indstillinger, hvem de foretrækker, og beskæftigelsesministeren skal følge denne indstilling, medmindre bestyrelsen derved vil få en kønsmæssigt skæv sammensætning. I så fald er beskæftigelsesministeren berettiget til blandt de indstillede at udpege andre, således at bestyrelsen så vidt muligt får en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Beskæftigelsesministeren afgør, hvem af de indstillede der skal udpeges som medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Foreligger der særlige grunde, kan en organisation fravige bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. Organisationen skal i så fald angive begrundelsen herfor.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 4 a indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal som led i selskabets virksomhedsstyring, jf. § 4 c, stk. 1, identificere selskabets nøglepersoner og underrette Finanstilsynet herom.

Stk. 5. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der er identificeret som nøglepersoner efter stk. 4.«

4. I § 5 c, stk. 6, ændres »§ 6 c, stk. 3« til: »§ 6 c, stk. 4«.

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal forvalte de midler, der omfattes af denne lov således, at de berettigede lønmodtageres interesser varetages bedst muligt. Ved midlernes placering skal der tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest muligt afkast.

Stk. 2. Finanstilsynet kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om, hvorledes kravene i stk. 1 opfyldes.«

6. §§ 6 a og 6 b ophæves.

7. § 6 c affattes således:

»§ 6 c. Lønmodtagernes Dyrtidsfonds anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond alene eller sammen med dattervirksomheder kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan midlerne placeres i dattervirksomheder, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer helt eller delvis, og som har til formål at

1) drive finansiel virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed bortset fra forsikringsvirksomhed, jf. dog stk. 3 og 4,

2) drive forvaltning af alternative investeringsfonde,

3) opføre, eje og drive fast ejendom og infrastruktur omfattende tekniske anlæg, transportanlæg og bygningsanlæg eller

4) foretage og forvalte investeringer for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 3. Placering af midler direkte eller indirekte i en eller flere virksomheder inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed omfattet af stk. 2, nr. 1, må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Tilsvarende må summen af erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån højst udgøre 7,5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån.

Stk. 4. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal underrette Finanstilsynet herom.

Stk. 5. Et penge- eller realkreditinstitut, hvori Lønmodtagernes Dyrtidsfond direkte eller indirekte har placeret midler, jf. stk. 2, nr. 1, må ikke anvende Lønmodtagernes Dyrtidsfonds navn og logo i sin markedsføring.«

8. § 6 d affattes således:

»§ 6 d. Bestyrelsen kan oprette investeringspuljer og tilbyde lønmodtagere, at indeståender på den enkelte lønmodtagers konto kan placeres heri.

Stk. 2. Lønmodtagernes Dyrtidsfonds resultat for den foregående måned tilskrives de enkelte berettigede lønmodtageres konti i forhold til deres andel i formuen hensat til medlemmerne, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Resultatet fra investeringspuljer for den foregående måned tilskrives de enkelte berettigede lønmodtageres konti i forhold til deres andel i de respektive investeringspuljers formue hensat til medlemmerne samt ved hvert puljevalg.

Stk. 4. Ved udbetalinger til de berettigede lønmodtageres konti tilskrives resultater fra tidspunktet for seneste tilskrivning.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for investeringspuljer.«

9. §§ 6 e-6 j og 7 ophæves.

10. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan påbyde Lønmodtagernes Dyrtidsfond at afsætte direktøren eller afskedige en ansat, der er udpeget som nøgleperson efter § 4 a, stk. 4, inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis den pågældende efter § 4 a, stk. 2, ikke kan bestride stillingen.«

11. I § 10, stk. 5, 1, pkt., indsættes efter »direktøren«: »eller en ansat, der er udpeget som nøgleperson efter § 4 a, stk. 4«, og »§ 4 a, stk. 2, nr. 1« ændres til: »§ 4 a, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 5«.

12. I § 10, stk. 8, 1. pkt., udgår »henholdsvis finansministeren, afhængigt af hvem det pågældende bestyrelsesmedlem er udpeget af«, og i 2. pkt. udgår »henholdsvis finansministeren«.

13. I § 10 b indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for den information om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds finansielle situation, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal indsende til Finanstilsynet, og for den information, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal offentliggøre.«

14. Efter § 10 l indsættes i kapitel 5 a:

»§ 10 m. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse for investeringsvirksomhed, som udøves af Lønmodtagernes Dyrtidsfond.«

§ 3

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1637 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 4, indsættes efter »§§ 6 a«: », 6 b«.

2. Efter § 6 a indsættes:

»§ 6 b. § 6 a finder tilsvarende anvendelse for Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds tilførsel af ejendomme til et 100 pct. ejet datterselskab, jf. dog stk. 2. Der skal ved anmeldelsen til tinglysning afgives en erklæring om, at ændringen er omfattet af 1. pkt.

Stk. 2. Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspensions eller Lønmodtagernes Dyrtidsfonds ejerskab til et datterselskab, som har fået tilført ejendomme, jf. stk. 1, nedbringes til mindre end 100 pct., uden at samtlige de efter stk. 1 tilførte ejendomme forinden er afstået mod betaling af tinglysningsafgift efter § 4, udgør afgiften 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget for de tilbageværende efter stk. 1 tilførte ejendomme. Afgiften beregnes af den for ejendommene senest offentliggjorte ejendomsværdi på tidspunktet for den i 1. pkt. nævnte nedbringelse af ejerskab.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal senest på tidspunktet for den i stk. 2 nævnte nedbringelse af ejerskab lade sig registrere som månedlig betaler hos told- og skatteforvaltningen og skal herefter angive og betale den i stk. 2 nævnte afgift efter § 17. §§ 29-29 b finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af erklæringen efter stk. 1.«

3. I § 16, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »til tinglysning eller registrering«: », jf. dog § 6 b, stk. 2«.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved § 32 i lov nr. 994 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 52 p, stk. 7, ændres »§ 85 c, stk. 8-22,« til: »§ 85 c, stk. 8-24,«.

2. I § 85 c, stk. 10, ændres »og 13« til: »og 14«.

3. I § 85 c, stk. 12, 1. pkt., ændres »merværdiafgiftsloven (momsloven)« til: »momsloven«.

4. I § 85 c indsættes efter stk. 12 som nyt stykke:

»Stk. 13. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 12.«

Stk. 13-22 bliver herefter stk. 14-23.

5. I § 85 c, stk. 14, der bliver stk. 15, og stk. 15, 1. pkt., der bliver stk. 16, 1. pkt., ændres »stk. 13« til: »stk. 14«.

6. I § 85 c, stk. 15, 2. pkt., der bliver stk. 16, 2. pkt., ændres »stk. 14,« til: »stk. 15,«.

7. I § 85 c indsættes som stk. 24:

»Stk. 24. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 13, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.«

§ 5

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 742 af 1. juni 2015 og § 34 i lov nr. 994 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 66, stk. 3, 1. pkt., ændres »merværdiafgiftsloven (momsloven)« til: »momsloven«.

2. I § 66 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 3.«

Stk. 4-13 bliver herefter stk. 5-14.

3. I § 66, stk. 5, der bliver stk. 6, og stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

4. I § 66, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 5,« til: »stk. 6,«.

5. I § 66 indsættes som stk. 15:

»Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 4, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.«

§ 6

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved § 33 i lov nr. 994 af 30. august 2015 og § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 80 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »merværdiafgiftsloven (momsloven)« til: »momsloven«.

2. I § 80 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 3.«

Stk. 4-13 bliver herefter stk. 5-14.

3. I § 80 a, stk. 5, der bliver stk. 6, og stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

4. I § 80 a, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 5,« til: »stk. 6,«.

5. I § 80 a indsættes som stk. 15:

»Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 4, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.«

§ 7

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »merværdiafgiftsloven (momsloven)« til: »momsloven«.

2. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 1.«

Stk. 2-11 bliver herefter stk. 3-12.

3. I § 9, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 2,« til: »stk. 3,«.

4. I § 9, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 3,« til: »stk. 4,«.

5. I § 9 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 2, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.«

§ 8

I lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., ændres »merværdiafgiftsloven (momsloven)« til: »momsloven«.

2. I § 13, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 5-16« til: »stk. 5-11 og 13-17«.

3. I § 13 indsættes efter stk. 11 som nyt stykke:

»Stk. 12. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 11.«

Stk. 12-21 bliver herefter stk. 13-22.

4. I § 13, stk. 14, 1. pkt., der bliver stk. 15, 1. pkt., ændres »stk. 12,« til: »stk. 13,«.

5. I § 13, stk. 14, 2. pkt., der bliver stk. 15, 2. pkt., ændres »stk. 13,« til: »stk. 14,«.

6. I § 13 indsættes som stk. 23:

»Stk. 23. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 12, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 15, og § 2, nr. 2 og 14, træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 10

Stk. 1. §§ 4-8 har virkning for pligt til betaling af finansieringsbidrag, der er indtrådt den 1. juli 2014 eller senere.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at der kan gives fritagelse for pligt til at betale finansieringsbidrag, jf. §§ 4-8, for perioden fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016, at der er indgivet ansøgning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension inden den 30. september 2016. Indbetalte bidrag tilbagebetales med det indbetalte beløb.

§ 11

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 7 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen