Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved lov nr. 1273 af 20. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 40 a, stk. 1, indsættes efter »optages«: »omgående«.

2. I § 40 a, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »eller«: »som forbliver her i landet uden at være frihedsberøvet i hele tidsrummet mellem pågribelsen og udsendelsen på grundlag af en afgørelse om afvisning, jf. § 28, eller«.

3. I § 40 a indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Optages der fingeraftryk i medfør af stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2, nr. 1, som skal videregives til det centrale Eurodac-system i medfør af § 58 i, stk. 1, gør politiet skriftligt og om nødvendigt mundtligt udlændingen bekendt med dennes rettigheder efter § 28, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger samt pligten til at lade sine fingeraftryk optage.«

4. § 58 b affattes således:

»§ 58 b. Ved Eurodac-forordningen forstås i denne lov Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (omarbejdning) med senere ændringer.

Stk. 2. Ved det centrale Eurodac-system forstås i denne lov den centrale enhed i agenturet for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er ansvarlig for driften af den centrale database som omhandlet i Eurodac-forordningens artikel 3, stk. 1, litra a.«

5. I § 58 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Personoplysninger, som modtages fra det centrale Eurodac-system i medfør af Eurodac-forordningen, må ikke videregives eller stilles til rådighed for internationale organisationer, private institutioner eller lande, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

6. I § 58 d, 2. pkt., ændres »stk. 1 og 2,« til: »stk. 1-3,«.

7. Overalt i kapitel 8 a ændres »den centrale Eurodac-enhed« til: »det centrale Eurodac-system«.

8. I § 58 i, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udlændingen er statsborger i et andet EU-land eller et tredjeland, om hvilket der er fastsat nærmere regler i medfør af § 58 e.«

9. I § 58 i, stk. 2, nr. 3, ændres »referencenummer og« til: »referencenummer,«.

10. I § 58 i, stk. 2, nr. 4, ændres »fingeraftryk.« til: »fingeraftryk,«.

11. I § 58 i, stk. 2, indsættes som nr. 5 og 6:

»5) operatørens brugernavn og

6) datoen for udlændingens ankomst, hvis der er tale om en overførsel efter artikel 22 i Dublinforordningen.«

12. I § 58 i, stk. 3, nr. 2, ændres »nr. 2-4« til: »nr. 2-5«.

13. I § 58 j, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 1,« til: »§ 7, stk. 1-3,«, og efter 1. pkt. indsættes:

»Det samme gælder, hvis en opholdstilladelse som nævnt i 1. pkt. inddrages, bortfalder eller nægtes forlænget.«

14. I § 58 j, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »er blevet anerkendt som flygtning i overensstemmelse med flygtningekonventionen af 28. juli 1951« til: »har opnået beskyttelse, ikke længere har en sådan beskyttelse«.

15. I § 58 j, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1.-3. pkt.«

16. I § 58 j indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bliver Rigspolitiet bekendt hermed, videregiver Rigspolitiet følgende oplysninger til det centrale Eurodac-system om en udlænding, der i medfør af § 40 a, stk. 1, nr. 1, har fået optaget fingeraftryk, der er videregivet til det centrale Eurodac-system efter § 58 i, stk. 1, 1. pkt.:

1) Udlændingens ankomstdato, for så vidt angår udlændinge, der er overført her til landet i medfør af artikel 25 i Dublinforordningen,

2) udlændingens udrejsedato, for så vidt angår udlændinge, som er blevet udsendt af EU-landenes område eller har forladt dette, og

3) datoen for registreringen af udlændingen som asylansøger, hvis Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at udlændingen kan opholde sig her i landet under asylsagens behandling, jf. § 48 e, stk. 2, og denne afgørelse træffes efter artikel 17, stk. 1, i Dublinforordningen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

17. I § 58 j, stk. 2, 4. pkt., der bliver stk. 3, 4. pkt., ændres »2 år« til: »18 måneder«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg