Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.

I medfør af § 5, § 7 og § 20, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendgørelse nr. 197 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 37, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Levende honningbier og brugt biavlsmateriel og vokstavlebygning må ikke flyttes til Anholt og Samsø.

Stk. 2 Levende honningbier, herunder alle udviklingsstadier og kønsprodukter, samt brugt biavlsmateriel og vokstavlebygning må ikke flyttes til Læsø.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke for vaskede rammer fra et vokssmelteri.

§ 2. Uanset bestemmelserne i § 1, stk. 1, er flytning af levende honningbier og tavler med æg eller andre udviklingsstadier tilladt, hvis en laboratorieundersøgelse af bierne har vist, at de er fri for forekomst af Varroa-mider.

§ 3. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, og § 2 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992 om flytning af honningbier m.v. ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 11. december 2015

Jette Petersen

/ Steen Bonde