Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
32009L0128
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udbringning fra luftfartøjer
Kapitel 2 Midlertidig og lejlighedsvis levering af visse tjenesteydelser
Kapitel 3 Myndigheder, tilsyn, register, offentliggørelse og klage
Kapitel 4 Straf
Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer1)

I medfør af § 10 a, § 30, § 32, § 38 d, § 45, § 47, § 51, stk. 2, § 51 c, § 56, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Udbringning fra luftfartøjer

Forbud

§ 1. Udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer er forbudt.

Stk. 2. Luftfartøjer omfatter alle flyvemaskiner og rotorluftfartøjer.

Stk. 3. Bekæmpelsesmidler omfatter plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, jf. lov om kemikalier § 33.

Dispensation

§ 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod udbringning af bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal vedlægges en sprøjteplan omfattende dokumentation for

1) at udbringningen ikke kan ske på anden vis eller at udbringningen med luftfartøj vil have færre negative virkninger på sundheden og miljøet end ved udbringning fra jorden,

2) hvilke bekæmpelsesmidler godkendt til udbringning med luftfartøj, der skal anvendes og i hvilke mængder,

3) at sprøjteføreren har opnået sprøjtecertifikat og landbrugsflyvningsbevis, samt tilladelse til landbrugsflyvning,

4) at fly og udstyr er egnet til opgaven,

5) at udstyret udgør bedste tilgængelige teknologi til reduktion af aerosolspredning og

6) angivelse af det område, der skal sprøjtes, tidspunkt for sprøjtningen, og hvilke risikostyringsforanstaltninger der planlægges for at forhindre negativ påvirkning af sundheden.

Stk. 3. Miljøstyrelsen anfører i dispensationen under hvilke betingelser sprøjtning kan finde sted og hvilke foranstaltninger sprøjteføreren skal træffe for at undgå negativ påvirkning af sundheden og miljøet, herunder hvordan sprøjteføreren skal informere offentligheden om den planlagte sprøjtning.

Stk. 4. Der kan ikke dispenseres til at sprøjte områder i umiddelbar nærhed af beboelsesområder.

Stk. 5. Forud for foretagelse af sprøjtningen skal der indgives anmeldelse af den konkrete sprøjtning i henhold til en given dispensation. Sprøjtning må ikke foretages forud for meddelelse af accept fra Miljøstyrelsen.

§ 3. Dispensation kan kun gives til virksomheder, der er godkendt af Miljøstyrelsen til udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer eller anmeldt i henhold til § 8.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse skal vedlægges dokumentation for, at virksomheden er i besiddelse af relevant udstyr til opgaven og har personale, som har de fornødne kvalifikationer for at udføre opgaven forsvarligt både med hensyn til sundhed og miljø.

Sagsbehandling af ansøgning

§ 4. Ansøgning om godkendelse, dispensation og anmeldelser indgives via Miljøstyrelsens hjemmeside.

§ 5. Miljøstyrelsen behandler ansøgninger om godkendelse, dispensation og anmeldelser hurtigst muligt. Inden én måned efter, at Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse, dispensation eller anmeldelse af konkret sprøjtning, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren. Styrelsen oplyser samtidig ansøgeren om eventuelle manglende oplysninger eller dokumenter.

Stk. 2. Styrelsen oplyser endvidere ansøgeren om

1) fristen for meddelelse af afgørelse og muligheden for forlængelse af fristen med én måned, og

2) at ansøgeren ikke kan betragte ansøgningen eller anmeldelsen for imødekommet, hvis afgørelsen ikke er truffet og meddelt, inden fristen udløber.

Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse inden 3 måneder efter modtagelse af en fuldt dokumenteret ansøgning eller anmeldelse. Begrundelsen for afgørelsen meddeles ansøgeren.

Stk. 4. Fristen kan forlænges med én måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen begrunder forlængelsen og dens varighed og giver ansøgeren meddelelse herom inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 5. Selvom Miljøstyrelsen ikke har meddelt ansøgeren afgørelsen inden udløbet af fristerne efter stk. 1-4, kan ansøgningen eller anmeldelsen ikke anses for imødekommet.

Stk. 6. Afslag på ansøgning om godkendelse, dispensation eller anmeldelse eller manglende afgørelse inden for den fastsatte tid kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afslag og tilbagekaldelse

§ 6. Godkendelse, dispensation eller accept af anmeldelse kan nægtes eller tilbagekaldes, såfremt

1) virksomheden eller virksomhedens ejer er eller bliver dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve virksomheden,

2) virksomheden eller virksomhedens ejer har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, eller

3) virksomheden ikke opfylder kravene til at opnå dispensation.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder samt anmode virksomheden om oplysninger med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at give afslag eller tilbagekalde en godkendelse, en dispensation eller accept.

Stk. 3. Såfremt de fastsatte betingelser for at drive virksomheden ændres efter, at en virksomhed har opnået godkendelse, dispensation eller accept, giver Miljøstyrelsen virksomheden en rimelig frist til at dokumentere, at virksomheden opfylder de ændrede krav.

Oplysningspligter overfor kunder

§ 7. Virksomheden skal oplyse deres kunder om:

1) at klage over virksomhedens afgørelser kan indbringes for Miljøstyrelsen og dennes adresse, herunder e-mail adresse, og

2) brancheorganisationer eller lignende, som vedkommende er medlem af.

Stk. 2. Hvis en kunde anmoder om det, skal virksomheden oplyse om lovgivningen vedrørende udbringning af bekæmpelsesmidler med luftfartøjer, og om hvordan kunden kan blive bekendt med denne.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige, før en kontrakt indgås, eller, hvis der ikke indgås en skriftlig kontrakt, før leveringen af tjenesteydelsen. Virksomheden bestemmer selv, hvordan og i hvilken form oplysningerne gives.

Kapitel 2

Midlertidig og lejlighedsvis levering af visse tjenesteydelser

Anmeldelse

§ 8. Første gang virksomheder, der er etableret i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, agter midlertidigt og lejlighedsvis at udøve virksomhed i Danmark med udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer, skal den pågældende forinden skriftligt anmelde dette til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge

1) dokumentation for virksomhedens nationalitet

2) attest fra hjemlandets kompetente myndighed om, at virksomheden er lovligt etableret i et af de i stk. 1 nævnte lande og udøver virksomhed med udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF art. 8, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt virksomheden at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt, og

3) dokumentation for virksomhedens erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder udstyr og mandskab.

Stk. 3. Anmeldelsen skal fornyes én gang om året.

Oplysninger fra tjenesteydere, som midlertidigt og lejlighedsvis leverer ydelser i Danmark

§ 9. Virksomheder, der er etableret i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører virksomhed i Danmark, skal udover oplysningerne nævnt i § 8 oplyse deres kunder om

1) navnet og adressen på det offentlige register i hjemlandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikation i dette register,

2) navnet og adressen på hjemlandets kompetente myndighed og

3) registreringsnummeret, hvis den pågældende driver momspligtig virksomhed i etableringslandet.

Kapitel 3

Myndigheder, tilsyn, register, offentliggørelse og klage

§ 10. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 11. Virksomhederne er forpligtet til at stille alt personale og materiale til rådighed for myndighederne i forbindelse med myndighedernes varetagelse af deres opgaver efter bekendtgørelsen.

§ 12. Miljøstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 13. Miljøstyrelsen fører register over ansøgninger, godkendelser, dispensationer, anmeldelser og accepter.

§ 14. Miljøstyrelsen offentliggør oplysninger om hvilke arealer, tidspunkter for sprøjtning, hvilke pesticider, m.v., der skal anvendes i medfør af givne dispensationer på www.mst.dk

§ 15. Miljøstyrelsen offentliggør på www.mst.dk de regler og retningslinjer, der gælder for udbringning af bekæmpelsesmidler med luftfartøjer.

Kapitel 4

Straf

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) foretager udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer uden en dispensation og en accepteret anmeldelse eller

2) overtræder de vilkår, der er indeholdt i den givne dispensation eller accept af anmeldelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1069 af 23. november 2011 om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.