Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013 og bekendtgørelse nr. 444 af 24. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »nået og« til: »nået,«.

2. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »samarbejde.« til: » samarbejde og«.

3. I § 9, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) bidrager til virksomhedens kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.«

4. I § 36 indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den supplerende uddannelse, jf. stk. 1 og stk. 2, er tilbudt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Stk. 4. Der kan indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, at supplerende uddannelse efter stk. 2 inden for valgperioden sammenlægges og gennemføres samlet i stedet for inden for hvert funktionsår. Der kan dog ikke sammenlægges supplerende uddannelse af mere end 3 dages varighed.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er indgået en aftale efter stk. 4.

Stk. 6. Spørgsmål om fortolkning af aftaler efter stk. 4, afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området.«

5. I § 37 indsættes efter »bortfalder den«: », medmindre der er indgået en aftale efter § 36, stk. 4«.

6. § 39 affattes således:

»§ 39. Arbejdsgiveren i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov og arbejdsmiljøorganisationens behov for kompetenceudvikling udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende uddannelse, jf. §§ 36 og 38.

Stk. 2 Kompetenceudviklingsplanen skal indgå i virksomhedens årlige arbejdsmiljødrøftelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Arbejdstilsynet, den 10. december 2015

Peter Vesterheden

/ Anette Lerche