Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 9 af 10. januar 2013 om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 47 af 21. januar 2014, foretages følgende ændring:

1. § 10 affattes således:

»§ 10. Der betales et gebyr for udstedelse af certifikat for gyldig forsikring eller garanti. Gebyret fastsættes i overensstemmelse med Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning og offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Betalingen kan foretages elektronisk.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Jan Gabrielsen