Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 838 af 18. august 2008 om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe foretages følgende ændring:

1. § 8 affattes således:

»§ 8. Der betales et gebyr på for udstedelse af certifikat for gyldig forsikring eller garanti. Gebyret fastsættes i overensstemmelse med Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning og offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Betalingen kan foretages elektronisk.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Jan Gabrielsen