Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 217 af 8. april 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1351 af 3. december 2010, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der betales et gebyr for udstedelse af certifikat for gyldig forsikring eller garanti. Gebyret fastsættes i overensstemmelse med Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning og offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Betalingen kan foretages elektronisk.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Jan Gabrielsen