Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (16. december 2015)

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016)

(Lovforslag nr. L 96)

Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås at fastfryse grundskylden for ejerboliger i 2016. Det betyder, at ejerboligejerne skal betale det samme eller mindre i grundskyld i kroner og øre som året før. Hvis der sker væsentlige ændringer i ejendommens forhold, eller grundskyldspromillen forhøjes, kan det dog betyde, at skattebetalingen samlet set stiger.

Fastfrysningen er målrettet ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v. Afgrænsningen af ejerboliger vil ske på baggrund af den eksisterende sondring mellem ejerbolig og andre ejendomme i vurderingsloven, som også er afgørende for, om ejendommen skal vurderes i ulige år (ejerboliger) eller lige år (andre ejendomme).

Fastfrysningen vil derfor ikke omfatte f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme, medmindre ejendommene vurderes i ulige år. Disse ejendomme vil dog fortsat være omfattet af den almindelige stigningsbegrænsning, som indebærer, at den afgiftspligtige grundværdi højst kan stige med 6,6 pct. fra 2015 til 2016.

Fastfrysningen kan af tidsmæssige årsager ikke nå at blive indregnet i betalingen af grundskyldens første rate i 2016, og det foreslås derfor, at fastfrysningen i stedet indregnes i forbindelse med opkrævningen af ejendomsskat i 2. halvår 2016.

Forslaget skønnes at medføre et offentligt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 570 mio. kr. i 2016 og ca. 510 mio. kr. i 2017. Den varige virkning skønnes til et mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. (2016-niveau). Provenuet fra grundskylden tilfalder kommunerne. For de kommuner, der har valgt selv-budgettering i 2016, vil virkningen af forslaget vedrørende tilskuds- og udligningsbeløbene blive neutraliseret i forbindelse med efterreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb i 2016. De økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2016 og frem vil indgå i drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017 i foråret 2016.

Lovforslaget er sendt i høring den 11. december 2015 med frist den 8. januar 2016. Høringssvarene foreligger dermed ikke endnu, men vil blive fremsendt forud for 1. behandlingen af lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.