Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0032
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1740 af 22. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, EU-Tidende 2014, nr. L 96, s. 149-250.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 12, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, fastsættes:«

3. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Elektroniske taxametre skal enten opfylde specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller opfylde og være godkendt og mærket i henhold til de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i direktivets bilag I og de særlige krav, som er anført i direktivets bilag IX, jf. nærmere nedenfor:

1) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne om konstruktion, indretning og funktion i Europæisk Standard EN 50148: For hver taxametertype, der opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, skal der foreligge erklæring fra taxameterfabrikanten om, at hvert taxameter i en serienummerrække opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. I stedet for erklæringen kan udstedes en prøvningsrapport fra et akkrediteret prøvningslaboratorium, der for den konkrete taxametertype dokumenterer opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. Laboratoriet skal være akkrediteret af DANAK eller af et udenlandsk akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

2) Dokumentation for godkendelse og mærkning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om måleinstrumenter: Dokumentation for opfyldelse af direktivets krav skal foreligge i form af en overensstemmelsesvurdering samt CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning gennemført som beskrevet i art. 14 i bilag I.

3) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter skal forevises for taxameterkontrollanten ved installation af taxametret. Taxameterkontrollanten skal opbevare et eksemplar (kopi) af dokumentationen.«

4. § 19, stk. 2, ophæves.

5. I § 20 ophæves stk. 4, stk. 5 og stk. 7.

Stk. 6 og 8 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 14. december 2015

Carsten Falk Hansen

/ Janni Torp Kjærgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, EU-Tidende 2014, nr. L 96, s. 149-250.