Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2016 af begravelseshjælp efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser)

I medfør af § 160, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love, behandler Udbetaling Danmark ansøgninger om begravelseshjælp. Efter sundhedslovens § 257 afholder bopælskommunen udgifterne til begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes formueforhold. Nærmere regler om begravelseshjælpen er fastsat i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Af bekendtgørelsens § 9 fremgår, at begravelseshjælp og formuegrænser reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive reguleringer udsendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Beløb for 2016

For 2016 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,4 pct., jf. bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp pr. 1. januar 2016 udgør følgende beløb:

Begravelseshjælp
 
Børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.850 kr.
Personer på 18 år eller derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.550 kr.
   
Formuegrænser:
 
Personer uden ægtefælle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.700 kr.
Personer med ægtefælle og /eller børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.300 kr.

Bortfaldsgrænser

Begravelseshjælpen efter personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 28.250 kr. og 45.850 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr., jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Dette beløb reguleres ikke.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Cirkulæreskrivelse nr. 10241 af 17. november 2014 om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2015 ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 14. december 2015

Frederik Rechenback Enelund