Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Aktivitetsindberetning og regnskabsaflæggelse for driftstilskud
Kapitel 3 Regnskab for og revision af anlægstilskud og projekttilskud
Kapitel 4 Revision af årsregnskab
Kapitel 5 Oplysnings- og indberetningspligt
Kapitel 6 Ikrafttræden m.m.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget

I medfør af § 18, stk. 5, og § 21, stk. 4, i lov nr. 287 af 29. marts 2010 om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på ministeren for børn, undervisning og ligestillings område for det danske mindretal i Sydslesvig fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud, som Sydslesvigudvalget yder efter lovens § 12, stk. 1, § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Kapitel 2

Aktivitetsindberetning og regnskabsaflæggelse for driftstilskud

§ 2. Tilskudsmodtager skal indberette aktivitet og aflægge regnskab for modtagne tilskud.

Stk. 2. Ydes driftstilskuddet som et aktivitetsafhængigt taxametertilskud, skal modtager fremsende en revisorpåtegnet opgørelse over de endelige gennemsnitlige aktivitetstal til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med kopi til Sydslesvigudvalget senest den 15. december i det år, som tilskuddet vedrører.

Stk. 3. Tilskudsmodtager er ansvarlig for,

1) at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med anerkendt dansk regnskabspraksis og denne bekendtgørelse,

3) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

4) at tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse,

5) at indgåede aftaler om mål og aktiviteter er opfyldt,

6) at tilskud er anvendt på en økonomisk hensigtsmæssig måde,

7) at tilskudsmodtagers oplysninger til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Sydslesvigudvalget om opfyldelsen af resultatkrav er dokumenterede, og

8) at tilskud fra Sydslesvigudvalget fremgår af særskilte linjer i regnskabet.

§ 3. Foreninger og organisationer, som har modtaget tilskud fra Sydslesvigudvalget, skal senest den 15. juli i det år, som den indgåede resultataftale mellem foreningen eller organisationen og Sydslesvigudvalget omfatter, indsende en halvårsstatus for resultataftalen til Sydslesvigudvalget.

Stk. 2. Hver tilskudsmodtager skal senest 2 uger forud for de enkelte tilskudsbetalinger sende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de mål og resultatkrav, der er fastsat i resultataftalen.

§ 4. Tilskudsmodtagere, der modtager driftstilskud efter lovens § 12, stk. 1, skal aflægge årsregnskab for hele deres virksomhed. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet, som skal være på dansk, sendes elektronisk til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Sydslesvigudvalget senest den 1. juni i året efter regnskabsåret, medmindre Sydslesvigudvalget fastsætter andet ved tildeling af tilskuddet.

§ 5. Regnskab, jf. § 2, stk. 1, skal omfatte følgende:

1) Ledelsespåtegning med alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter.

2) Beretning med generelle oplysninger om organisationen og kort redegørelse for anvendelsen af tilskuddet.

3) Anvendt regnskabspraksis.

4) Resultatopgørelse.

5) Balance.

Stk. 2. Til de enkelte regnskabsposter kan der knyttes noter med supplerende oplysninger om regnskabsposternes indhold og specifikation. Tilskud fra Sydslesvigudvalget skal fremgå af særskilt linje i regnskabet. Der skal angives sammenligningstal for seneste regnskabsår.

Stk. 3. Tilskudsmodtagere, der modtager driftstilskud efter lovens § 12, stk. 1, skal i årsregnskabet afrapportere, hvordan mål og aktiviteter fastsat i resultataftalen med Sydslesvigudvalget er opfyldt.

§ 6. Regnskabet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der er helt eller delvis uenig i regnskabet, kan tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift.

Kapitel 3

Regnskab for og revision af anlægstilskud og projekttilskud

§ 7. Tilskudsmodtagere, der modtager tilskud efter lovens § 14, stk. 1, eller tilskud efter lovens § 15, stk. 1, skal ved anlægsarbejdets eller projektets afslutning aflægge et anlægsregnskab eller et projektregnskab.

Stk. 2. Regnskabet skal aflægges for hele det modtagne tilskud.

Stk. 3. Anlægstilskud eller projekttilskud skal fremgå af særskilte linjer i årsregnskabet, hvis tilskudsmodtager desuden modtager tilskud efter lovens § 12, stk. 1.

Stk. 4. Anlægsregnskabet eller projektregnskabet skal indsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med kopi til Sydslesvigudvalget senest 5 måneder efter projektets eller anlægsarbejdets afslutning.

§ 8. Et anlægsregnskab eller et projektregnskab skal indeholde en faglig afrapportering, herunder dokumentation for hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt. Herudover skal regnskabet indeholde en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt resultatopgørelse og balance.

Stk. 2. Tilskud m.v. fra anden side til samme projekt skal specificeres i regnskabet.

§ 9. Et anlægsregnskab eller projektregnskab for tilskudsbeløb på 75.000 euro eller derover skal være ledelses- og revisorpåtegnet.

Stk. 2. Et anlægsregnskab eller projektregnskab for tilskudsbeløb under 75.000 euro skal kun ledelsespåtegnes.

Stk. 3. Revisionen af et regnskab, der er omfattet af stk. 1, foretages i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3, i lov om revision af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for det givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

§ 10. Hvis bevillingen strækker sig ud over et regnskabsår, skal tilskudsmodtager ud over regnskab indsende delregnskab og rapport til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med kopi til Sydslesvigudvalget.

Stk. 2. Delregnskabet, som skal opstilles på samme måde som budgettet, følger kalenderåret, og regnskabet indsendes senest den 1. juni i året efter det afsluttede regnskabsår.

Stk. 3. Delregnskabet skal som minimum indeholde følgende:

1) Ledelsesberetning om projektets fremdrift.

2) Regnskabs- og budgetopfølgning.

Stk. 4. Delregnskab for tilskud over 75.000 euro skal være ledelses- og revisorpåtegnet mens et delregnskab for tilskud under 75.000 euro alene kræver en ledelsespåtegning.

§ 11. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i anlægsperioden henholdsvis projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

Kapitel 4

Revision af årsregnskab

§ 12. Tilskudsmodtagere omfattet af § 2 skal aflægge et revideret årsregnskab, som er påtegnet af revisor, med tilhørende revisionsprotokollat.

Stk. 2. Bestyrelsens stillingtagen til alle revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet skal fremgå af et dokument, som vedlægges årsregnskabet og det tilhørerende revisionsprotokollat.

§ 13. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 14. Revisionen foretages i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

§ 15. Revisionens omfang skal afspejle tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 16. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om tilskudsmodtager har overholdt § 2, stk. 2.

§ 17. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af anvendelsen af tilskuddet, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 18. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtagers bestyrelse meddelelse herom samt at påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at der er risiko for, at tilskudsmodtagers virksomhed må indstilles af økonomiske eller andre grunde.

§ 19. Det skal fremgå af revisors påtegning af eller erklæring om regnskabet, at revisionen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og god offentlig revisionsskik, jf. § 14, stk. 1.

Stk. 2. Revisors påtegning af eller erklæring om regnskabet skal udformes efter den for revisor gældende erklæringsstandard for revision af offentlige tilskud.

Stk. 3. Hvor bekendtgørelsen stiller krav om udarbejdelse af revisionsprotokol, skal revisionsprotokollatet indeholde oplysning om,

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf,

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende tilskudsmodtagers bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol,

3) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

4) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

5) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår,

6) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler, og

7) hvorvidt revisor har afgivet særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

§ 20. Revisors påtegning eller erklæring underskrives af revisor.

Stk. 2. Alle medlemmer af bestyrelsen for den tilskudsmodtagende forening eller organisation m.v. skal med deres underskrift bekræfte, at de er bekendt med revisors afrapportering.

Stk. 3. Revisors erklæring og revisionsprotokollat skal være skrevet på dansk.

Stk. 4. Revisors erklæring og revisionsprotokollat indsendes elektronisk til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Sydslesvigudvalget inden fristen for indsendelse af regnskabet. Erklæringen og protokollatet skal være forsynet med originale underskrifter.

Kapitel 5

Oplysnings- og indberetningspligt

§ 21. Sydslesvigudvalget kan til brug for gennemførelse af tilsyn indhente oplysninger fra tilskudsmodtagerne om de aktiviteter, der er ydet tilskud til, jf. lovens § 21, stk. 1.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan til brug for gennemgang af årsrapporter og rapporter samt udarbejdelse af statistik indhente oplysninger fra tilskudsmodtagerne om de aktiviteter, der er ydet tilskud til, jf. lovens § 21, stk. 2.

§ 22. Tilskudsmodtagere skal indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om tilskud anvendes eller vil blive anvendt efter formålet.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 skal indberettes til Sydslesvigudvalget og til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest en måned efter den opståede ændring.

§ 23. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret og på begæring fremsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.m.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning for udarbejdelse og revision af regnskaber fra og med regnskabsåret 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget ophæves, men finder dog fortsat anvendelse for årsregnskabet for 2015 og tidligere år.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 14. december 2015

P.M.V.
E.B.
Jens Strunge Bonde
Direktør

/ Anna Sofie Husager