Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 5 a i lov om maritime uddannelser

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 478 af 30. maj 2012 om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning) fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. § 5 a i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 14. december 2015

Nils Agerhus

/ Pia Valentin Mortensen