Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Mulige ansøgere
Kapitel 2 Beregningsmetode
Kapitel 3 Ansøgningstidspunkt m.v.
Kapitel 4 Udbetaling m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodning fra spillehaller

I medfør af tekstanmærkning nr. 108 ad 09.21.20 til § 9 i finansloven for finansåret 2016 fastsættes:

Kapitel 1

Mulige ansøgere

§ 1. Velgørende og almennyttige foreninger m.v., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som har modtaget udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, i forbindelse med hvilke spillehallen har opnået nedslag i afgiften på spil, jf. § 13 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, kan ansøge om at få midler fra en afsat pulje.

Kapitel 2

Beregningsmetode

§ 2. Det beløb, som den enkelte ansøger kan anmode om, beregnes som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, som ansøgeren i perioden har modtaget udlodninger i.

Stk. 2. I det omfang det samlede ansøgte beløb overstiger den afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelle overskydende midler fordeles ligeligt med det samme beløb mellem de ansøgere, der i et af årene 2012-2014 modtog et større udlodningsbeløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om efter stk. 1.

Kapitel 3

Ansøgningstidspunkt m.v.

§ 3. Ansøgning om midler afsat til udbetaling i 2016 og 2017 skal være modtaget hos SKAT henholdsvis den 1. februar 2016 og den 1. februar 2017.

Stk. 2. Ansøgning, jf. stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Det beløb, som der ansøges om.

2) Oplysning om og dokumentation for alle udlodningsbeløb modtaget i årerne 2012-2014.

3) En tro og love erklæring fra ansøgeren om, at alle udlodningsbeløb modtaget i 2012-2014 blev modtaget retmæssigt, og at foreningen m.v. både på udlodningstidspunkterne og på tidspunktet for ansøgning, jf. stk. 1, var og er godkendt efter ligningslovens § 8 A, eller havde og har et formål, som kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller var og er arrangør af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker.

4) Navn, adresse og cvr-nummer eller lignende udenlandsk identifikationsnummer på tilladelsesindehavere, hvorfra der i årene 2012-2014 er modtaget udlodninger fra, samt navn og adresse på de konkrete spillehaller, hvorfra udlodningerne er foretaget, såfremt dette kendes.

5) Oplysninger om eventuelt medlemskab af en hovedorganisation eller et forbund.

§ 4. Ansøgning om midler efter denne bekendtgørelse indgives til SKAT, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne, som også træffer afgørelse om udbetaling af midlerne. Ansøgning efter § 3, stk. 1, skal indgives elektronisk i det omfang, som SKAT har gjort dette muligt.

Kapitel 4

Udbetaling m.v.

§ 5. Midlerne udbetales henholdsvis den 1. juli 2016 og den 1. juli 2017.

Stk. 2. Udbetaling af midler sker til ansøgerens NEM-konto eller et overfor SKAT angivet udenlandsk kontonummer.

Stk. 3. SKAT offentliggør senest 2 uger efter udbetalingerne en liste over modtagerne af midler.

§ 6. Foreninger m.v. skal efter anmodning udlevere eller indsende materiale til SKAT, som SKAT finder nødvendigt i forbindelse med udbetaling af midler og efterfølgende kontrol, herunder oplysninger til kontrol af at udlodningsbeløb i 2012-2014 er modtaget og anvendt retmæssigt, samt til kontrol med anvendelsen af udbetalte midler efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Indsendes det i stk. 1 nævnte materiale ikke, er betingelserne for at modtage midler ikke opfyldt, eller viser SKATs efterfølgende kontrol, at midlerne ikke er modtaget retmæssigt, kan SKAT afvise ansøgningen eller kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt. Opkrævningslovens regler herom finder tilsvarende anvendelse. Tilbagebetalte beløb vil blive overført til det efterfølgende års finanslov.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Skatteministeriet, den 22. december 2015

Karsten Lauritzen

/ Jeanette R. Hansen