Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen

§ 1

I momsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, 2. pkt., indsættes efter »forordningens«: »afsnit II«, og efter »samt« indsættes: »af«.

2. I § 41 ændres »§ 29« til: »§ 32«.

3. I § 43, 1. pkt., ændres »§ 45, stk. 3.« til: »§ 45, stk. 12.«

4. § 44 ophæves.

5. I § 101, stk. 1, nr. 3, ændres »og § 99« til: »og § 98«.

6. I § 133, stk. 1, nr. 5, ændres »jf. §§ 26-44« til: »jf. §§ 26-43«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Skatteministeriet, den 29. december 2015

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen