Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Navn og formål m.v.
Kapitel 2 Anvendelse og indhold
Kapitel 3 Adgang
Kapitel 4 Sletning af hits
Kapitel 5 Undtagelse fra den registreredes indsigtsret m.v.
Kapitel 6 Videregivelse
Kapitel 7 Sikkerhedsforanstaltninger
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

I medfør af § 32, stk. 5, og § 72 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger fastsættes:

Kapitel 1

Navn og formål m.v.

§ 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse fører Rigspolitiet som dataansvarlig myndighed politiets system for automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG), der tjener som internt arbejdsredskab for politiet i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning i strafbare forhold.

Stk. 2. Persondataloven finder anvendelse for behandling af personoplysninger i ANPG, med mindre andet følger af reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Anvendelse og indhold

§ 2. Indsamling af oplysninger i ANPG kan ske ved brug af

1) ubemandet stationært ANPG-udstyr,

2) ubemandet mobilt ANPG-udstyr, og

3) bemandet mobilt ANPG-udstyr, herunder udstyr monteret på køretøjer.

§ 3. I ANPG behandles fotos af køretøjet og oplysninger om nummerpladen, optagelsestidspunktet og køretøjets position på optagelsestidspunktet samt oplysninger omfattet af § 5.

§ 4. ANPG indeholder en hit-del og en no-hit-del.

§ 5. I hit-delen kan behandles oplysninger om nummerplader, som

1) skal inddrages på grund af manglende syn,

2) skal inddrages på grund af manglende forsikring,

3) er tilknyttet køretøjer, der er afmeldt eller i øvrigt ikke må anvendes på færdselslovens område,

4) er efterlyst, tabt eller anvendes uberettiget,

5) er tilknyttet efterlyste køretøjer,

6) er tilknyttet personer, hos hvem førerretten er inddraget eller frakendt ubetinget,

7) formodes at være forfalskede eller falske,

8) er tilknyttet brugsstjålne køretøjer,

9) er knyttet til personer, der konkret er mistænkt for lovovertrædelser, som kan straffes med fængsel i mindst 1 år og 6 måneder,

10) er indlagt i Schengeninformationssystemet, jf. artikel 36 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, med henblik på diskret eller målrettet kontrol,

11) er indlagt i Schengeninformationssystemet, jf. artikel 38 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, med henblik på beslaglæggelse eller anvendelse som bevismiddel i en straffesag,

12) er knyttet til personer, der konkret er mistænkt for grove strafbare handlinger omfattet af kriminalitetskravet for registrering i Schengeninformationssystemet med henblik på diskret overvågning i henhold til artikel 36, stk. 2, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, som henviser til artikel 2, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/584/RIA, og

13) er tilknyttet personer, der er dømt, sigtet eller konkret mistænkt for at være involveret i alvorlig og organiseret kriminalitet inden for de områder, der efter Rigspolitiets bestemmelse er undergivet systematisk politimæssig monitering.

§ 6. I no-hit-delen kan behandles oplysninger om nummerplader, som ikke er omfattet af § 5, når oplysningerne er indsamlet som led i en målrettet politiindsats. Indsatsen skal være tidsmæssigt og geografisk afgrænset og iværksat på baggrund af en konkret politifaglig vurdering, hvor anvendelsen af ANPG vurderes at være af væsentlig betydning for indsatsen.

Stk. 2. I no-hit-delen kan desuden behandles oplysninger indsamlet ved hjælp af ANPG-udstyr omfattet af § 2, nr. 2 og 3, med henblik på at tage stilling til, om oplysningerne er omfattet af § 5 eller § 6, stk. 1 (teknisk lagring), jf. dog § 7, stk. 3.

§ 7. Relevante oplysninger i ANPG kan anvendes som led i forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af

1) lovovertrædelser, der kan straffes med bøde eller fængsel, hvis der er konkret mistanke om, at en person eller en virksomhed tilknyttet en nummerplade har begået en sådan forbrydelse,

2) lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover,

3) grove strafbare handlinger omfattet af kriminalitetskravet for registrering i Schengeninformationssystemet med henblik på diskret overvågning,

4) alvorlig og organiseret kriminalitet, som er undergivet systematisk politimæssig monitering, eller

5) kriminalitet, som er omfattet af en målrettet politiindsats, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Oplysninger i hit-delen kan desuden anvendes til brug for forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af det forhold, der har givet anledning til at registrere oplysningerne i hit-delen, jf. § 5.

Stk. 3. Oplysninger omfattet af § 6, stk. 2, hvor sletningen er udskudt, jf. § 11, kan dog altid anvendes som led i forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af den situation, som har givet anledning til at udskyde sletningen.

Kapitel 3

Adgang

§ 8. Kun personer, der er autoriseret dertil, må have adgang til de personoplysninger, der behandles i ANPG.

Kapitel 4

Sletning af hits

§ 9. Personoplysninger omfattet af § 5 skal slettes i ANPG senest på følgende tidspunkter:

1) 3 måneder efter indsamling for så vidt angår oplysninger omfattet af § 5, nr. 1-4.

2) 1 år efter indsamling for så vidt angår oplysninger omfattet af § 5, nr. 5-9.

3) 2 år efter indsamling for så vidt angår oplysninger omfattet af § 5, nr. 10-13.

Sletning af no-hits

§ 10. Personoplysninger omfattet af § 6, stk. 1, skal slettes i ANPG senest 30 dage efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet.

Stk. 2. Personoplysninger omfattet af § 6, stk. 2, skal slettes i ANPG så snart, det er muligt, og senest 24 timer efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet.

Ekstraordinære situationer

§ 11. Uanset §§ 9 og 10 kan sletning af personoplysninger i ANPG udskydes i ekstraordinære situationer, indtil den ekstraordinære situation ophører. Beslutning herom træffes af rigspolitichefen.

Kapitel 5

Undtagelse fra den registreredes indsigtsret m.v.

§ 12. Bestemmelserne i persondatalovens kapitel 8 og §§ 35-37 og 39 finder ikke anvendelse for behandling af personoplysninger i ANPG.

§ 13. I medfør af persondatalovens § 32, stk. 5, finder den registreredes ret til at få oplysninger i medfør af lovens § 31, stk. 1, ikke anvendelse i forhold til oplysninger, der behandles i ANPG.

Kapitel 6

Videregivelse

§ 14. Personoplysninger, som er indsamlet i henhold til denne bekendtgørelse, må ikke videregives til private.

§ 15. Personoplysninger, som er indsamlet i henhold til denne bekendtgørelse, må ikke videregives til anden offentlig myndighed, herunder udenlandsk myndighed, eller international organisation, med mindre det følger af § 16.

§ 16. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive personoplysninger fra ANPG til anden offentlig myndighed, herunder udenlandsk myndighed, samt international organisation, når

1) videregivelsen er nødvendig af hensyn til forebyggelse, efterforskning eller forfølgning af strafbare forhold, eller

2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår.

Stk. 2. Ved videregivelse af personoplysninger til et tredjeland finder persondatalovens § 27 ligeledes anvendelse.

Kapitel 7

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 17. For behandlingssikkerheden i ANPG gælder de regler, der er fastsat i kapitel 11 i persondataloven og i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

§ 18. Rigspolitiet foretager logning af behandlinger af personoplysninger i ANPG samt udfører stikprøvekontrol af disse logfiler.

§ 19. Rigspolitiet fastsætter interne retningslinjer for adgangen til og behandlingen af personoplysningerne i ANPG, herunder manuel behandling af sådanne oplysninger, samt for logning af behandlinger af personoplysninger i ANPG og foretagelse af stikprøvekontrol.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 21. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 16. december 2015

Søren Pind

/ Esben Haugland