Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om håndtering af visse kreditter efter Kyotoprotokollen

I medfør af § 22, stk. 4, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter fastsættes:

§ 1. Energistyrelsen kan træffe afgørelser, der begrænser adgangen til at overføre kreditter i Kyotoregistret fra en forpligtelsesperiode til næste periode i henhold til Kyotoprotokollen, og træffe afgørelse om , at visse kreditter mister deres gyldighed eller ikke må indsættes på konti i Det Danske Kyoto-register, jf. bekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2015 om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

Stk. 2. Ved afslutning af en forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen sletter Erhvervsstyrelsen alle kreditter i Det danske Kyotoregister, som ikke overføres til en efterfølgende forpligtelsesperiode.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet, den 17. december 2015

Lars Christian Lilleholt

/ Stig Uffe Pedersen