Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter1

I medfør af § 36, stk. 7, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015, § 3, stk. 1 og 3, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, § 46, stk. 4, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015, § 20, § 29, § 31, stk. 3, § 51, stk. 1, § 65, stk. 1, § 67, stk. 2, § 69, stk. 1, § 71, stk. 3-5, og § 101, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, § 6, § 35 og § 41, stk. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015, § 52, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, § 17, stk. 1, § 34, stk. 1, og § 75, stk. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, § 7, stk. 1, § 13 a, § 14 a, § 19, stk. 5-7, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2, og § 47, stk. 2 og 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, § 14, § 26, § 30, § 37, stk. 5, § 46, § 52 og § 70 a i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015, § 11, stk. 1, nr. 3, og § 14 b i lov om okker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015, § 2, stk. 2, § 8, § 16, § 36, § 56 og § 69, stk. 2, i lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015, § 13, stk. 1, og § 28 i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 3. juli 2015, § 28, stk. 1, § 33, stk. 3, § 36 og § 57 a i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, og § 38, stk. 2 og 4, og § 49 b i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 1621 af 10. december 2015, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af områderne. Bekendtgørelsen udpeger følgende internationale naturbeskyttelsesområder:

1) Fuglebeskyttelsesområder.

2) Habitatområder.

3) Ramsarområder.

Stk. 2. Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder indgår i det sammenhængende europæiske, økologiske netværk, som betegnes Natura 2000.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 3-4, og Ramsarkonventionens artikel 3, stk. 1.

Stk. 4. Bekendtgørelsens §§ 5-6 om planlægning og §§ 7-12 om administration præciserer, hvilke hensyn myndighederne skal tage.

Stk. 5. Naturstyrelsen udarbejder oversigter, der viser de kendte forekomster af de arter og naturtyper, som er nævnt i § 4, stk. 2. Der udarbejdes en oversigt for hvert af de udpegede områder.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter for myndighederne om planlægning og administration for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter i henhold til direktivets artikel 12 og artikel 13 efterkommes.

§ 3. De følgende udpegede områder er vist på kortbilag nr. 1-4, der findes hos Naturstyrelsen og kommunerne:

1) Bilag nr. 1: Internationale naturbeskyttelsesområder.

2) Bilag nr. 2: Habitatområder.

3) Bilag nr. 3: Fuglebeskyttelsesområder.

4) Bilag nr. 4: Ramsarområder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder tillige følgende bilag:

1) Bilag nr. 5 er en fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder. For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

2) Bilag nr. 6 er en fortegnelse over habitatområder. For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

3) Bilag nr. 7 er en fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder. For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

4) Bilag nr. 8 er en fortegnelse over Ramsarområder. For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

5) Bilag nr. 9 er en fortegnelse over de naturtyper og arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I og II, som er naturligt hjemmehørende i Danmark og som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark. De arter, der er særligt truede på europæisk plan (prioriterede), er markeret med stjerne. For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af EF-habitatdirektivets bilag I.

6) Bilag nr. 10 indeholder en fortegnelse over fuglearter, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og regelmæssigt tilbagevendende arter, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark.

7) Bilag nr. 11 indeholder en fortegnelse over de arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, og som er hjemmehørende i Danmark.

§ 4. Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen, at beskyttelsen skal fremmes.

Stk. 2. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter, der er medtaget i EF-habitatdirektivets bilag I og II og i EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, samt regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter og forekomster, der er relevante som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2.

Stk. 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) En naturtypes bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt.

2) En naturtypes gunstige bevaringsstatus: En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når

a) det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse,

b) den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, og

c) bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig som defineret i litra d.

3) En arts bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed.

4) En arts gunstige bevaringsstatus: En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når

a) data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder,

b) artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og

c) der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.

Landsplan-, kommune-, lokal- og råstofplanlægning

§ 5. De internationale naturbeskyttelsesområder skal fremgå af landsplandirektiver og kommuneplanerne, der skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I områderne må der ikke

1) udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde,

2) planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign.,

3) planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering, eller

4) udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der planlægges for linjeoverføringer af luftledningsanlæg gennem et internationalt naturbeskyttelsesområde, der alene er udpeget som habitatområde.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i det berørte område.

Stk. 5. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af stk. 2.

§ 6. I redegørelsen til planforslag i medfør af lov om planlægning, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.

Stk. 2. Såfremt vurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages.

Tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.

§ 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for myndighedernes administration af bestemmelserne i § 9.

Stk. 4. Vurderinger efter stk. 1-3 skal fremgå af afgørelsen.

Stk. 5. Myndighedernes administration af bestemmelserne i §§ 8-9 skal for projekter inden for Ramsarområderne ske på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Stk. 6. Hvis myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger, skal offentligheden høres, inden der træffes endelig afgørelse i sagen.

§ 8. Følgende sager efter lov om planlægning er omfattet af § 7:

1) Tilladelse efter regler udstedt i medfør af lov om planlægning § 11 g, stk. 3.

2) Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan m.v., jf. § 5 u og § 19 i lov om planlægning.

3) Tilladelse til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer efter § 35 i lov om planlægning.

Stk. 2. Følgende sager efter lov om skove er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til at ophæve fredskovspligten efter lov om skove § 6.

2) Dispensation fra lov om skove § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, og §§ 26-28, jf. lov om skove § 38.

3) Godkendelse af arbejdsskure efter lov om skove § 11, stk. 3.

4) Godkendelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende efter regler udstedt i medfør af lov om skove § 11, stk. 4.

Stk. 3. Følgende sager efter naturbeskyttelsesloven er omfattet af § 7:

1) Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, om beskyttede naturtyper m.v., § 8, stk. 1, og afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 7, og § 11, stk. 3, om klitfredede arealer, § 15, stk. 1, om strandbeskyttelseslinjen, § 16, stk. 1, om sø- og åbeskyttelseslinjen, § 17, stk. 1, om skovbyggelinjen og § 18, stk. 1, om fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65.

2) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 5, nr. 7.

3) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4, nr. 7.

4) Godkendelse af placering og udformning af offentlige anlæg i det åbne land efter regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 20.

5) Tilladelse til at fravige regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 29.

6) Tilladelse til at udsætte dyr, der ikke er naturligt vildtlevende i Danmark efter naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1.

7) Tilladelse til rørskær i perioden 1. marts-31. oktober efter naturbeskyttelseslovens § 32.

8) Dispensation fra bekendtgørelse om fredning af statsejede arealer og arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1, eller fortsat i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1.

9) Hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens §§ 15-18, jf. lovens § 69, stk. 1, samt ophævelse af klitfredningen, jf. lovens § 9, stk. 3.

Stk. 4. Følgende sager efter råstofloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til råstofindvinding på land efter råstoflovens § 7, stk. 1-2.

2) Tilladelse til råstofindvinding på havet efter råstoflovens § 20, stk. 1.

Stk. 5. Følgende sager efter lov om jagt og vildtforvaltning er omfattet af § 7:

1) Dispensation fra regler om vildtreservater udstedt i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning § 33.

2) Dispensation fra lov om jagt og vildtforvaltning § 4, stk. 1, § 8, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23, stk. 1 og 3, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 30, stk. 1, jf. lov om jagt og vildtforvaltning § 46.

Stk. 6. Følgende sager efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er omfattet af § 7:

1) Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 8, stk. 1, nr. 3.

2) Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 10, § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3) Godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 7. Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v., efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 7, stk. 1.

2) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2, vedrørende nedgravning i jorden, udledning eller oplægning på jorden, eller afledning til undergrunden af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund samt nedgravede beholdere med sådanne stoffer, produkter og materialer.

3) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v. efter regler udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5.

4) Tilladelse til udledning af stoffer der kan forurene vandet til vandløb, søer eller havet i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 27, stk. 1, samt tilladelser eller dispensationer fra regler udstedt i medfør af § 27, stk. 3.

5) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

6) Godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 38 og § 39.

Stk. 8. Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

2) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.

3) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.

4) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter vandløbslovens § 38.

5) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.

6) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.

Stk. 9. Følgende sager efter okkerloven er omfattet af § 7:

1) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2-3 til udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet.

Stk. 10. Følgende sager efter vandforsyningsloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens § 18 og § 20.

2) Tilladelse til etablering eller på væsentlig måde udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21.

3) Tilladelse til indvinding og afsaltning af havvand efter vandforsyningslovens § 25.

4) Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af vandstanden efter vandforsyningslovens §§ 26-27.

5) Påbud om tilkastning af brønde samt lukning af boringer efter § 36 i vandforsyningsloven.

6) Tilladelse og dispensation til udførelse og sløjfning af boringer og brønde efter regler udstedt i medfør af vandforsyningslovens § 69, stk. 2.

Stk. 11. Følgende sager efter lov om miljø og genteknologi er omfattet af § 7:

1) Godkendelse af udsætning af genetisk modificerede organismer, jf. § 9 i lov om miljø og genteknologi.

Stk. 12. Følgende sager efter havmiljøloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til dumpning af havmateriale efter havmiljølovens § 26, stk. 1.

2) Godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 33, stk. 2 og 3, i havmiljøloven.

Stk. 13. Følgende sager efter tøndermarsklovens § 38, stk. 1 og 2, er omfattet af § 7:

1) Dispensation fra § 10, stk. 1, om forbud mod byggeri m.v.

2) Dispensation fra § 11, stk. 1, om forbud mod terrænændring.

3) Dispensation fra § 12, stk. 1, om forbud mod beplantning m.v.

4) Dispensation fra § 13, stk. 1, om forbud mod jagt.

5) Dispensation fra § 14, stk. 1, om forbud mod fiskeri med garn og vod.

6) Dispensation fra § 15, stk. 1-3, om sejlads.

7) Dispensation fra § 16, stk. 2, om forbud mod omlægning.

8) Dispensation fra § 17, stk. 2, om overfladegrøbling m.v.

9) Dispensation fra § 19 om anvendelse af handelsgødning.

10) Dispensation fra § 20 om forbud mod kemiske bekæmpelsesmidler.

11) Dispensation fra § 37, stk. 2, om offentlighedens ret til færdsel og ophold.

§ 9. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven:

1) Afgivelse af påbud og nedlæggelse af forbud efter naturbeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og 2, § 26, stk. 3, og § 26 a, stk. 3.

2) Udarbejdelse af regler om sejlads efter naturbeskyttelseslovens § 29.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven:

1) Udarbejdelse af støjhandlingsplaner efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 14 a.

2) Udarbejdelse af affaldsplaner efter miljøbeskyttelseslovens § 47, stk. 2.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandløbsloven:

1) Udarbejdelse og vedtagelse af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 12.

2) Udarbejdelse og revision af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 14.

3) Fastsættelse af bestemmelser om private vandløbs skikkelse eller vandføringsevne efter vandløbslovens § 15.

4) Fastsættelse af bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse efter vandløbslovens § 36.

5) Vedtagelse af vandløbsrestaurering efter vandløbslovens § 37.

6) Beslutning om oprettelse af offentlige pumpeanlæg efter vandløbslovens § 39.

7) Fastsættelse af flodemål for opstemningsanlæg efter vandløbslovens § 49.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandforsyningsloven:

1) Indsatsplaner efter § 13 i vandforsyningsloven.

2) Udarbejdelse af regler om indretningen, placeringen, og vedligeholdelsen af vandindvindingsanlæg, om forsyningsanlæg og om vandanlæg efter § 56 i vandforsyningsloven.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i lov om jagt og vildtforvaltning:

1) Oprettelse og nedlæggelse af vildtreservater efter § 33 og § 36 i lov om jagt og vildtforvaltning.

2) Påbud efter § 38 i lov om jagt og vildtforvaltning.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i havmiljøloven:

1) Udarbejdelse af beredskabsplaner efter § 35 i havmiljøloven.

Stk. 7. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i råstofloven:

1) Udarbejdelse af råstofplaner efter råstoflovens § 5 a.

Fravigelser

§ 10. Myndigheden kan fravige § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2, 2. pkt., når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2. I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper og/eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse som nævnt i stk. 1 dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3. Fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 bevares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes.

Stk. 4. Beslutning om fravigelse efter stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 5. Før der træffes afgørelse, der kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal den pågældende myndighed indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 6. Naturstyrelsen forestår den i stk. 2 og 3 nævnte kontakt til Europa-Kommissionen.

Generel beskyttelse af visse arter

§ 11. Ved administration af de i §§ 8-9 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Stk. 2. Planforslag efter lov om planlægning kan ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen har virkninger som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter de i §§ 8-9 nævnte bestemmelser og redegørelsen til planforslag.

§ 12. Myndigheden kan fravige § 11, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske i de situationer, hvor det ansøgte har til formål at

1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Beslutning om at fravige stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 3. Før der træffes afgørelse om at fravige stk. 1, skal den pågældende myndighed indhente udtalelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 4. Beslutning om at fravige, jf. stk. 1, skal meddeles Naturstyrelsen med henblik på information af Europa-Kommissionen.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 16. december 2015

P.M.V.
Paolo Perotti

/ Oluf Engberg

Officielle noter

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1976, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.