Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område
Kapitel 2 Regulering af vandløb m.v.
Kapitel 3 Anlæg med digeanlæg til afvanding og bevanding
Kapitel 4 Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.
Kapitel 5 Vandløbsmyndighedens behandling og afgørelse af sager efter kapitel 2-4
Kapitel 6 Gebyr
Kapitel 7 Vandløbsrestaurering
Kapitel 8 Klage m.v.
Kapitel 9 Tilsyn
Kapitel 10 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.1)

I medfør af § 26, § 37, stk. 5, § 46, § 52, § 70, stk. 2, § 78, § 82, stk. 6, og § 84, stk. 4, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsens regler finder anvendelse ved vandløbsmyndighedens behandling af følgende sager:

1) Regulering af vandløb, vandstandssænkning i søer og anlæg af nye vandløb.

2) Etablering af udpumpningsanlæg med digeanlæg til afvanding samt anlæg med digeanlæg til indtagning og indpumpning samt videreledning af vand til bevanding.

3) Etablering af broer og opstemningsanlæg, fastsættelse af flodemål m.v.

4) Restaurering af vandløb.

Stk. 2. Ved behandling af sager som nævnt i stk. 1 skal vandløbsmyndigheden respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) som beskrevet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om vandløbsmyndighedens og klagemyndighedens adgang til at opkræve gebyrer for behandlingen af vandløbssager.

Kapitel 2

Regulering af vandløb m.v.

§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

§ 4. Sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer må kun foretages efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

§ 5. Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Kapitel 3

Anlæg med digeanlæg til afvanding og bevanding

§ 6. Private udpumpningsanlæg til brug for afvanding må ikke etableres eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 7. Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om oprettelse eller ændring af offentlige pumpelag.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden fastsætter, hvilke områder der skal høre under pumpelaget, og udfærdiger en vedtægt for laget.

Stk. 3. Vedtægten skal indeholde

1) pumpelagets navn og hjemsted,

2) en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

3) en fortegnelse over de arealer, der henhører under og er bidragspligtige til pumpelaget, og det forhold, i hvilket de skal bidrage,

4) en fortegnelse over eventuelle andre bidragspligtige arealer,

5) bestemmelse om drift, benyttelse og vedligeholdelse af anlægget og angivelse af de pumpelaget påhvilende særlige forpligtelser over for tredjemand,

6) bestemmelser om indkaldelse af generalforsamlinger samt tiden for den ordinære generalforsamling, om generalforsamlingens myndighed og stemmerettens udøvelse på generalforsamlinger under rimelig hensyntagen til de økonomiske interesser samt om behandling af forslag på generalforsamlinger, herunder om ændringer i vedtægten, og om pumpelagets eventuelle opløsning,

7) bestemmelser om sammensætningen af bestyrelsen, hvortil vandløbsmyndigheden kan vælge et medlem, mens de øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen,

8) bestemmelser om regnskabets førelse, dets revision og decision, og

9) bestemmelser om medlemmernes indtræden og udtræden.

Stk. 4. Vandløbsmyndigheden lader vedtægten tinglyse på de ejendomme, der er medlem af laget, og på de ejendomme, der i øvrigt yder bidrag til laget. Det samme gælder i fornødent omfang ved ændringer i vedtægten.

§ 8. Pumpelagets bestyrelse tilsender hvert år efter vandløbsmyndighedens nærmere bestemmelse vandløbsmyndigheden et udgiftsbudget for det kommende regnskabsår. På grundlag af dette og foregående års regnskab beregner vandløbsmyndigheden, hvilke bidrag der vil være at opkræve til pumpelaget.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 10. Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 11. Vandløbsmyndigheden fastsætter flodemål for alle opstemningsanlæg. Anlæggets ejer afholder omkostningerne ved anbringelse og vedligeholdelse af flodemålsmærker.

Kapitel 5

Vandløbsmyndighedens behandling og afgørelse af sager efter kapitel 2-4

§ 12. Forslag til et projekt, som er omfattet af en eller flere af bestemmelserne i kapitel 2-4, skal indeholde

1) en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet,

2) fornødent oversigtskort og detailplaner,

3) oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet,

4) overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og

5) en tidsplan for arbejdets udførelse.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden kan indhente yderligere oplysninger, som har betydning for vurderingen af projektet.

§ 13. Hvis sagen vedrører vandløbsforholdene i flere kommuner, skal der forhandles mellem de berørte vandløbsmyndigheder.

§ 14. Vandløbsmyndigheden skal indhente udtalelser fra interesserede myndigheder m.v.

§ 15. Hvis vandløbsmyndigheden efter modtagelsen af de indhentede udtalelser finder, at sagen bør fremmes, skal vandløbsmyndigheden offentliggøre en meddelelse om projektet. Meddelelsen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og oplysning om, at eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på mindst 4 uger.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside.

§ 16. Vandløbsmyndigheden kan bestemme, at der skal holdes møde om sagen. Mødet kan være offentligt. Til offentligt møde indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og der fremlægges materiale til belysning af sagen efter vandløbsmyndighedens nærmere bestemmelse. Indtil 4 uger efter mødet kan der fremsættes indsigelser.

§ 17. Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

§ 18. Vandløbsmyndigheden skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

§ 19. Vandløbsmyndighedens godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Stk. 2. Godkendelse af et projekt skal indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger samt om erstatning for disse.

Stk. 3. Godkendelsen skal endvidere indeholde

1) en beskrivelse af det pågældende projekt,

2) bestemmelser om arbejdets udførelse, herunder om ansvaret for tilsynet,

3) eventuelle særlige vilkår for godkendelsen, herunder eventuelle tidsbegrænsninger, og

4) fristen for arbejdets udførelse og bestemmelser om indberetning til vandløbsmyndigheden herom.

§ 20. Vandløbsmyndigheden foranlediger ændringer af ejendomsforhold berigtiget i matriklen og rådighedsindskrænkninger m.v. tinglyst

Kapitel 6

Gebyr

§ 21. Vandløbsmyndigheden kan for behandlingen af sager efter kapitel 2-4 opkræve et gebyr på ikke over 2 pct. af anlægsudgiften, jfr. § 12, stk. 1, nr. 4, dog mindst 3.000 kr. Såfremt anlægsarbejderne gennemføres, henregnes gebyret til anlægsudgiften.

Stk. 2. Gebyret forfalder til betaling, når sagen fremmes efter § 15.

Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan undlade at opkræve gebyr for behandlingen af sager efter § 5, § 6 og § 9.

Stk. 4. Mindstegebyret nævnt i stk. 1 er gældende fra 1. oktober 1983 og reguleres hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks i medfør af lov om beregning af et nettoprisindeks.

Kapitel 7

Vandløbsrestaurering

§ 22. Vandløbsmyndighedens forslag til et restaureringsprojekt efter lovens § 37 skal indeholde

1) en redegørelse for målsætningen for vandløbet og hensigten med restaureringsforslaget,

2) en redegørelse for forundersøgelser, der danner grundlag for projektet,

3) en redegørelse for de afstrømningsmæssige og afvandingsmæssige konsekvenser af restaureringen,

4) oplysninger om vandløbets nuværende og fremtidige skikkelse eller vandføringsevne og de hertil knyttede vandspejlsforhold,

5) oplysninger om de planlagte typer af foranstaltninger og disses placering,

6) fornødent skitse- og kortmateriale, herunder en plan og en oversigtsplan i passende målestok,

7) en tidsplan for arbejdets udførelse, samt

8) et overslag over anlægs- og driftsudgifter.

§ 23. Hvis sagen vedrører vandløbsforholdene i flere kommuner, skal der forhandles mellem de berørte vandløbsmyndigheder.

§ 24. Forslag til restaureringsprojekt fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Fremlæggelse kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside. Bredejere og andre interesserede underrettes skriftligt om fremlæggelsen.

Stk. 2. Forslaget sendes samtidig til udtalelse hos berørte myndigheder og til de klageberettigede organisationer.

Stk. 3. Det meddeles samtidig, at eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan indgives til vandløbsmyndigheden inden for 8 ugers fristen.

Stk. 4. Vandløbsmyndigheden kan holde offentligt møde om sagen.

§ 25. Efter fremlæggelsesperiodens udløb afgør vandløbsmyndigheden, om restaureringsprojektet skal vedtages under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være fremkommet.

§ 26. Hvis vandløbsrestaureringen omfatter indgreb, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter naturbeskyttelsesloven, kan restaureringsarbejderne ikke igangsættes, før der foreligger en endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

§ 27. Ansøgning om tilskud til gennemførelse af restaureringsprojekter sendes til Naturstyrelsen, der træffer afgørelse herom. Ansøgningen, der for hvert finansår skal være modtaget i styrelsen senest den 1. marts, skal indeholde en udførlig redegørelse for projektet, jfr. § 22.

Stk. 2. Forudsætter projektets gennemførelse, at der ydes tilskud i medfør af stk. 1, må arbejdet ikke igangsættes, før der er meddelt endeligt tilsagn om tilskud.

§ 28. Vandløbsmyndighedens forslag til restaureringsprojekt efter lovens § 37 a skal behandles i overensstemmelse med reglerne i §§ 12-14, §§ 25-26 og § 28.

Kapitel 8

Klage m.v.

§ 29. Vandløbsmyndighedens afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens kapitel 16.

Stk. 2. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage vandløbsmyndighedens afgørelser efter § 3, § 4 og § 25.

§ 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Kapitel 9

Tilsyn

§ 31. Vandløbsmyndigheden påser,

1) at vilkår stillet i forbindelse med afgørelser efter denne bekendtgørelse overholdes, og

2) om der ved vandløbet i øvrigt er forhold, der er i strid med loven eller anden lovgivning, og som hindrer opfyldelsen af målsætningen for vandløbet.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. ophæves.

Naturstyrelsen, den 16. december 2015

Oluf Engberg

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EU-fuglebeskyttelsesdirektivet), EF-Tidende 1979, nr. L 103, side 1, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EU-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 284, side 1.