Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0118
 
32008L0105
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Underbilag 1 Krav til sammenfatningen af basisanalysen til vandplanen, jf. § 4, stk. 1 nr. 1.
Underbilag 2 Oplysning om beliggenhed af de beskyttede områder, jf. § 4, stk. 1 nr. 2.
Underbilag 3 Krav til indholdet af vandplanens indsatsprogram, jf. § 4, stk. 1 nr. 7.
Underbilag 4 Krav til oplysning om landingszoner for prioriterede stoffer og forurenende stoffer i vandplanen.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.1)

I medfør af § 8, stk. 3, § 21, § 26, og § 52 a, stk. 2, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter krav til indholdet af et indsatsprogram og en vandplan. Bekendtgørelsen finder anvendelse for Naturstyrelsens udarbejdelse af indsatsprogrammer i vandplaner og iværksættelse af de indsatsprogrammer, der er angivet i vandplanerne.

§ 2. Ved en vandplan forstås i denne bekendtgørelse en statslig vandplan for et hovedvandopland, som ligger inden for et vanddistrikt fastlagt i lovens bilag 1.

Stk. 2. Ved forurening forstås i denne bekendtgørelse direkte eller indirekte udledning som følge af menneskelige aktiviteter af stoffer eller varme til luft, vand eller jord, der kan skade menneskers sundhed eller kvaliteten af vandøkosystemer eller terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af vandøkosystemer, eller medfører skade på materielle værdier eller forringelser eller forstyrrelser af naturfaciliteter og anden legitim anvendelse af miljøet.

Indholdet og gennemførelse af et indsatsprogram

§ 3. Naturstyrelsen udarbejder indsatsprogrammer i overensstemmelse med underbilag 3 og drager omsorg for, at der i indsatsprogrammet indgår foranstaltninger, der skal iværksættes med henblik på, at miljømål fastsat i henhold til lovens § 10 opfyldes.

Stk. 2. Hvis overvågning eller andre data viser, at miljømålene for et vandområde ikke kan ventes opfyldt, sørger Naturstyrelsen for, at indsatsprogrammet omfatter foranstaltninger med henblik på at

1) årsagerne hertil undersøges,

2) relevante tilladelser og godkendelser undersøges og eventuelt revideres,

3) overvågningsprogrammer revideres og eventuelt tilpasses som fastsat i § 4 i bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv., og

4) der fastsættes sådanne yderligere foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde disse mål, herunder, hvor det er relevant, fastsættes strengere miljøkvalitetskrav efter procedurerne i bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand.

Stk. 3. Hvis årsagerne, jf. stk. 2, hidrører fra omstændigheder af naturlig art eller force majeure, som er ekstraordinære eller ikke med rimelighed kunne have været forudset, navnlig voldsomme oversvømmelser og langvarig tørke, kan Naturstyrelsen beslutte, at yderligere foranstaltninger ikke skal gennemføres.

A. Indholdet af en vandplan

§ 4. En vandplan skal indeholde

1) en sammenfatning af basisanalysen, jf. underbilag 1,

2) oplysning om beliggenhed af de beskyttede områder efter lovens § 7, jf. underbilag 2,

3) en udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder, jf. lovens § 8 a,

4) kort over oprettede overvågningsnet, jf. lovens § 22 og bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder,

5) kort, der viser tilstanden for overfladevand (økologisk og kemisk), grundvand (kemisk og kvantitativt) og beskyttede områder, jf. lovens § 22 og kapitel 7 i bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvand, overgangsvand og grundvand, og i relation hertil anføres et skøn over hvor pålidelige og præcise overvågningsprogrammets resultat er.

6) miljømål for overfladevand, grundvand og beskyttede områder, jf. underbilag 3, oplysninger om og begrundelser for de tilfælde, hvor der er fastsat strengere miljømål, jf. lovens § 18, og mindre strenge miljømål, jf. lovens § 16 og § 17, hvor overfladevandområder er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, jf. lovens § 5, og hvor den i loven fastsatte frist er forlænget, jf. lovens § 19 og underbilag 3,

7) et resumé af det eller de indsatsprogrammer, der er vedtaget i henhold til underbilag 3, herunder angivelse af, hvordan de mål, der er opstillet i medfør af bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvang skal opfyldes gennem programmerne og indeholde

a) et resumé af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre fællesskabets lovgivning om beskyttelse af vand,

b) en rapport om, hvilke praktiske skridt og foranstaltninger der er truffet for at anvende princippet om dækning af omkostningerne ved vandanvendelse,

c) et resumé af de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i lovens § 8 og § 13,

d) et resumé af foranstaltningerne til kontrol med indvinding og opmagasinering af vand, herunder henvisning til registre og identifikation af tilfælde, hvor der er gjort undtagelser,

e) et resumé af de kontrolforanstaltninger, der er vedtaget for punktkildeudledninger og andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand, i overensstemmelse med lovens § 25,

f) identifikation af tilfælde, hvor der er givet tilladelse til direkte udledning til grundvandet,

g) et resumé af de foranstaltninger, der er truffet vedrørende prioriterede stoffer,

h) et resumé af de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge eller reducere virkningerne af forureningsuheld,

i) et resumé af foranstaltningerne efter lovens § 25 for vandforekomster, hvor målene i kapitel 6 i loven ikke kan ventes opfyldt, jf. § 3,

j) nærmere oplysninger om, hvilke supplerende foranstaltninger der anses for nødvendige for at opfylde de opstillede miljømål, og

k) nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå stigende forurening af marine vande, jf. lovens § 11, stk. 2,

8) et resumé af den økonomiske analyse af vandanvendelse, som krævet efter lovens § 6,

9) en redegørelse for fremgangsmåden og metoder for udpegningen af blandingszoner i vandplanen og en redegørelse for foranstaltninger, der er truffet med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen, jf. underbilag 4,

10) en redegørelse for de betingelser, hvorunder omstændigheder, der er ekstraordinære eller ikke med rimelighed kunne have været forudset, kan påberåbes, jf. lovens § 11, stk. 2, herunder fastlæggelse af passende indikatorer,

11) en sammenfatning af de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til oplysning og høring af offentligheden, hvilke resultater der er opnået, og hvilke ændringer i planen de har medført,

12) en liste over kommuner i vanddistriktet,

13) oplysning om adgang til de dokumenter og oplysninger m.v., der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanen, og navnlig nærmere oplysninger om hvilke kontrolforanstaltninger der er vedtaget i medfør af lovens § 25, og hvilke faktiske overvågningsdata der er indsamlet i medfør af lovens § 22,

14) en oversigt over supplerende planer for deloplande, sektorer, problemer eller vandtyper samt en sammenfatning af deres indhold,

15) tærskelværdier fastsat i henhold til § 10 i bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand for forurenende stoffer til karakterisering af grundvandsforekomster eller grupper af grundvandsforekomster, og

16) for vanddistrikter beliggende i internationale vanddistrikter et resumé af de foranstaltninger, der er truffet over for den grænseoverskridende forurening i den pågældende vandområdeplan.

B. Revision af vandplaner

§ 5. Ud over de i § 4 fastsatte punkter skal enhver revision af vandplanen indeholde

1) en vurdering af de fremskridt, der er gjort for at opfylde miljømålene, herunder en fremlæggelse af overvågningsresultaterne for den forudgående planperiode i form af kort, og en redegørelse for eventuelle miljømål, der ikke er opfyldt,

2) en sammenfatning af eventuelle ændringer foretaget efter offentliggørelsen af den forudgående vandplan, jf. lovens § 3, stk. 3,

3) en sammenfatning af og en redegørelse for eventuelle foranstaltninger, der var planlagt i den forudgående vandplan, men som ikke blev iværksat,

4) en oversigt over virkningerne af de foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes. og

5) en oversigt over virkningerne af omstændighederne og af de foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes i henhold til lovens § 11, stk. 2 og pkt. 3. litra l) i underbilag 3.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 863 af 28. juni 2010 om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v. ophæves.

Naturstyrelsen, den 16. december 2015

Oluf Engberg

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Underbilag 1

Krav til sammenfatningen af basisanalysen til vandplanen, jf. § 4, stk. 1 nr. 1.

Sammenfatningen skal omfatte:

1.1)
En generel beskrivelse af vanddistriktets karakteristika:
a)
for overfladevand
 
 
i)
kortlægning af vandområdernes beliggenhed og grænser,
 
ii)
kortlægning af typer af overfladevandområder i vandløbsoplande og de tilstødende kystvande,
 
iii)
identifikation af referenceforhold for de forskellige typer af overfladevandområder,
     
b)
for grundvand
 
 
i)
kortlægning af grundvandsforekomsternes beliggenhed og grænser.
     
1.2.)
Et resumé af betydende belastninger og virkninger for overfladevandets og grundvandets tilstand fremkaldt af menneskelig aktivitet, herunder
 
i)
skøn over punktkildeforurening,
 
ii)
skøn over forurening fra diffuse kilder, herunder en oversigt over arealanvendelsen,
 
iii)
skøn over belastninger af vandets kvantitative tilstand, herunder indvinding, og
 
iv)
analyse af menneskelige aktiviteters andre påvirkninger af vandets tilstand.
 
v)
oversigt over emission, udvaskning og tab af prioriterede stoffer, jf. bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer.


Underbilag 2

Oplysning om beliggenhed af de beskyttede områder, jf. § 4, stk. 1 nr. 2.

Vandplanen skal indeholde oplysninger om beliggenheden for

1) områder udpeget som drikkevandsforekomster,

2) områder udpeget som skaldyrvande, jf. lovens § 9,

3) områder udpeget som badeområder,

4) næringsstoffølsomme områder, og

5) relevante internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 36.

Der oprettes et register, der indeholder oplysninger om beskyttede områder nr. 1 – 5. Registeret skal omfatte kort, der angiver beliggenheden af hvert beskyttet område og en beskrivelse af retsakter, som ligger til grund for deres udpegelse. I vandplanen skal indgå et resumé af registeret.


Underbilag 3

Krav til indholdet af vandplanens indsatsprogram, jf. § 4, stk. 1 nr. 7.

1. For hvert vanddistrikt eller for det internationale vanddistrikt udarbejder Naturstyrelsen vandplaner for de hovedvandoplande, der ligger inden for det enkelte centers område. I vandplanerne udarbejdes et indsatsprogram på baggrund af lovens §§ 23-25, herunder den økonomiske analyse der skal udarbejdes i forbindelse hermed, og en sammenfatning af indsatsprogrammet, herunder angivelse af hvordan miljømålene nås gennem programmet, og på hvilket grundlag prioriteringen af målene og virkemidler til at opnå målene er foretaget.

1.1 Formålet med indsatsprogrammet

Formålet med indsatsprogrammet er at beskytte, forbedre og restaurere alle overfladevandsområder og opnå god tilstand, jf. lovens § 12. Formålet er endvidere at beskytte og forbedre alle kunstige og stærkt modificerede vandområder med henblik på at opnå et godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand, jf. lovens § 15, stk. 4.

Med henblik på at nå de miljømål, der er fastlagt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand, skal der ved udarbejdelsen af indsatsprogrammet

1) tages hensyn til resultaterne af de analyser, der gennemføres i henhold til lovens § 6,

2) være overensstemmelse med bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer og vurdering af vandforekomsters tilstand, og

3) ske inddragelse af resultaterne af de overvågningsprogrammer, der udføres på baggrund af bekendtgørelsen om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder m.v.

Foranstaltninger i indsatsprogrammet som vedrører forurenende stoffer i overfladevand fastlægges i overensstemmelse med generelle regler om reduktion af emission, udvaskning og tab af prioriterede stoffer samt reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med henblik på en progressiv reduktion af forurening med prioriterede stoffer samt standsning eller udfasning af emissioner, udledninger og tab af prioriterede farlige stoffer.

I indsatsprogrammet indgår de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge eller begrænse udledning af forurenende stoffer til grundvand og at forebygge forringelse af tilstanden af alle grundvandsforekomster. Derudover indgår de nødvendige foranstaltninger med henblik på at vende væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af et hvilket som helst forurenende stof med henblik på en progressiv reduktion af forureningen af grundvand.

Indsatsprogrammet skal for beskyttede områder, jf. lovens § 7, overholde alle krav og mål senest den 22. december 2015, medmindre andet er fastsat.

1.2 Understøttelse af indsatsprogrammet

Anvendelse af bestemmelserne, jf. lovens § 15, § 16, § 17 og § 19, i udarbejdelsen af foranstaltningerne i indsatsprogrammet skal være forenelig med gennemførelsen af anden lovgivning på miljøområdet.

I indsatsprogrammet skal ved enhver midlertidig forringelse af vandforekomstens tilstand, jf. lovens § 11, stk. 2, sikres, at

1) foranstaltninger, der træffes for at genetablere tilstanden, ikke vil bringe genoprettelsen af vandforekomstens kvalitet i fare, når omstændighederne ikke længere foreligger,

2) virkningerne af de omstændigheder, der er ekstraordinære eller ikke med rimelighed kunne have været forudset, gennemgås årligt, og under hensyn til årsagerne, som begrundede anvendelsen af forlængelse af fristen i henhold til lovens § 19, stk. 2, træffes alle praktisk gennemførlige foranstaltninger for så hurtigt, som det kan lade sig gøre, at genetablere den tilstand, vandforekomsten havde, inden virkningerne af disse omstændigheder viste sig,

3) der skal, jf. § 5, nr. 5 indgå en oversigt heraf i vandplanen, og

4) der skal, jf. § 4, nr. 9) indgå en redegørelse for betingelserne heraf i vandplanen.

Indsatsprogrammet for det internationale vanddistrikt skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der træffes for at forebygge forringelse af vandforekomster som følge af manglende overholdelse af miljøkvalitetskravet, jf. § 5 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, for et eller flere forurenende stoffer, når nedenstående betingelser er opfyldt:

1) Forringelsen skyldes en forureningskilde uden for landets grænser.

2) Det er på grund af denne grænseoverskridende forurening ikke muligt at træffe effektive foranstaltninger til at opfylde de pågældende miljøkvalitetskrav.

3) Mekanismer til koordinering med andre EU-lande og tredjelande, herunder koordineringsmekanismer omhandlet i bekendtgørelsen om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vanddistrikt, og om nødvendigt bestemmelserne i lovens § 11, stk., 2, § 16 og § 19 er benyttet for de forekomster af vand, der er ramt af grænseoverskridende forurening.

Vandplanen skal indeholde et resumé af de foranstaltninger, der er truffet over for den grænseoverskridende forurening i det internationale vanddistrikt, jf. § 4, nr. 15.

2. Foranstaltninger

Hvert indsatsprogram skal indeholde de »grundlæggende« foranstaltninger, der er angivet i punkt 3, og om nødvendigt »supplerende« foranstaltninger, jf. punkt 4.

3. Grundlæggende foranstaltninger

»Grundlæggende foranstaltninger« er minimumskrav, der skal opfyldes og består af:

a) En liste over fællesskabets lovgivning fremgår af punkt 5. Oversigt over fællesskabets lovgivning.

For de grundlæggende foranstaltninger, der følger af fællesskabslovgivning, skal indsatsprogrammet indeholde en reference til redegørelsen med en oversigt over fællesskabslovgivningen og den nationale implementering heraf samt de generelle foranstaltninger og retningslinjer for myndigheders administration af den tilknyttede sektorlovgivning.

Der skal jf. § 4, stk. 1 nr. 7.1 indgå et resumé heraf i vandplanen.

For de grundlæggende foranstaltninger, der følger af fællesskabslovgivning, skal indsatsprogrammet indeholde en reference til redegørelsen med en oversigt over fællesskabslovgivningen og den nationale implementering heraf samt de generelle foranstaltninger og retningslinjer for myndigheders administration af den tilknyttede sektorlovgivning.

Der skal jf. § 4, stk. 1 nr. 7.1 indgå et resumé heraf i vandplanen.

b) foranstaltninger, der skønnes passende med henblik på dækning af omkostninger ved forsyningspligtydelser.

Indsatsprogrammet skal efter nærmere retningslinjer indeholde økonomiske analyser af vandanvendelsen, et skøn over de potentielle omkostninger og dokumentere at den valgte kombination af foranstaltninger i indsatsprogrammet er den mest omkostningseffektive. Vandplanen skal endvidere indeholde en rapport om dækning af omkostninger ved vandsektorens forsyning, samt tilskynde til effektiv vandanvendelse.

Indsatsprogrammet skal som dokumentation for, at den valgte kombination af foranstaltninger er den mest omkostningseffektive, henvise til vandplanens resumé af de økonomiske analyser.

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.2, indgå en rapport herom i vandplanen.

c) foranstaltninger, der skal fremme en effektiv og bæredygtig vandanvendelse, således at opnåelsen af miljømålene, jf. lovens § 10 ikke bringes i fare.

Der henvises til punkt b).

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.2, indgå en rapport herom i vandplanen.

d) foranstaltninger, der skal opfylde kravene for vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, jf. lovens § 8, jf. §§ 11-13, herunder foranstaltninger til sikring af vandkvaliteten med henblik på at reducere omfanget af den rensning, der kræves til fremstilling af drikkevand.

Udpegning af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer er udpeget efter lovens § 8 og § 8 a.

Den grundlæggende beskyttelse af drikkevandsforekomsterne efter lovens § 8 bliver som udgangspunkt varetaget af den generelle miljøregulering i form af nationale vandmiljøplaner og pesticidhandlingsplaner, nationale godkendelsesordninger for anvendelse af pesticider, generelt fastlagt harmonikrav for spredning af husdyrgødning m.v. og udlæg af zoner omkring drikkevandsindvinding. Hertil kommer den konkrete regulering i form af tilladelses- og godkendelsesordninger for en række aktiviteter.

Den målrettede beskyttelse af drikkevandsressourcerne, jf. lovens § 8 a, skal fremgå af vandplanen, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, herunder også de beskyttede drikkevandsforekomster, varetages af de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, jf. vandforsyningsloven.

På denne baggrund kan der indvindes vand, der opfylder kvalitetskravene til drikkevand, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.3, indgå et resumé heraf i vandplanen.

e) kontrol med indvinding af overfladeferskvand og grundvand samt opmagasinering af overfladeferskvand, inklusive et eller flere registre over vandindvindinger og krav om forhåndstilladelse til indvinding og opmagasinering. Denne kontrol skal regelmæssigt tages op til revision og om nødvendigt ajourføres. Naturstyrelsen kan undtage indvindinger og opmagasineringer uden væsentlig indflydelse på vandets tilstand fra denne kontrol.

Indvinding af vand eller ændringer af anlæg kan ikke ske uden tilladelse efter vandforsyningsloven. Kontrol og indberetning finder sted efter reglerne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Data indsamlet i forbindelse med tilsyn skal efter nærmere retningslinjer indberettes til GEUS’ Jupiter-database.

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.4, indgå et resumé heraf i vandplanen.

f) kontrol, herunder et krav om forhåndstilladelse til kunstig infiltration eller forøgelse af grundvandsforekomster. Det anvendte vand kan stamme fra alt overfladevand eller grundvand, forudsat at anvendelsen af kilden ikke hindrer opfyldelse af de miljømål, der er fastsat for kilden eller den infiltrerede eller forøgede grundvandsforekomst. Denne kontrol skal regelmæssigt tages op til revision og om nødvendigt ajourføres.

Regulering af direkte udledninger til grundvand er implementeret ved bekendtgørelse om spildevandstilladelser. Regulering af indirekte udledninger er implementeret ved bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. For pesticider er det eksisterende grundvandsdirektiv implementeret gennem bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

For spildevand skal det oplyses, at der ikke efter spildevandsbekendtgørelsen § 24 kan meddeles tilladelse til tilførsel af de nævnte stoffer i bekendtgørelsens bilag 2 til grundvandet, hvis tilførsel til grundvandet sker uden gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden, samt at indirekte udledninger i øvrigt reguleres via miljøbeskyttelsesloven § 19 og spildevandsbekendtgørelsen § 29.

Undtagelser fra forbuddet mod udledning oplyses endvidere efter nærmere angivne retningslinjer.

Der skal jf. § 4, stk. 1 nr. 7.6 indgå et resumé heraf i vandplanen.

g) for udledninger fra punktkilder, der kan være årsag til forurening, krav om forudgående regulering såsom et forbud mod tilførsel af forurenende stoffer til vandet, eller krav om forhåndstilladelse eller registrering, baseret på generelle bindende regler i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 med tilhørende bekendtgørelser, om emissionskontrolforanstaltninger for de pågældende forurenende stoffer, herunder kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om spildevandstilladelser og bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Denne kontrol skal regelmæssigt tages op til revision og om nødvendigt ajourføres.

I indsatsprogrammet skal følgende fremgå:

Foranstaltninger, der skal iværksættes med regulering af udledninger fra punktkilder, der kan være årsag til forurening af vandforekomster.

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.5, indgå et resumé heraf i vandplanen.

h) for diffuse kilder, der kan være årsag til forurening, foranstaltninger til forebyggelse af eller kontrol med tilførsel af forurenende stoffer. Kontrollen kan tage form af krav om forudgående regulering, såsom et forbud mod tilførsel af forurenende stoffer til vandet, forhåndstilladelse eller registrering baseret på bindende regler, hvor der ikke ellers er bestemmelser om et sådant krav i anden fællesskabslovgivning. Denne kontrol skal regelmæssigt tages op til revision og om nødvendigt ajourføres.

I indsatsprogrammet skal følgende fremgå:

Foranstaltninger, der forudsættes iværksat med henblik på regulering af forurening af vandforekomster forårsaget af diffuse kilder.

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.10, indgå et resumé heraf i vandplanen.

i) for alle andre betydelige negative indvirkninger på vandets tilstand, jf. basisanalysen i lovens § 6, navnlig foranstaltninger for at sikre, at vandforekomstens hydromorfologiske forhold opfylder kravene til økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale for vandområder, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede. Kontrollen i denne forbindelse kan tage form af krav om forhåndstilladelse eller registrering baseret på bindende regler, hvor der ikke ellers er bestemmelser om et sådant krav i anden fællesskabslovgivning. Denne kontrol skal regelmæssigt tages op til revision og om nødvendigt ajourføres.

I indsatsprogrammet skal følgende fremgå:

Foranstaltninger, der skal iværksættes med henblik på regulering af andre betydelige negative indvirkninger vandets tilstand.

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.5, indgå et resumé heraf i vandplanen.

j) forbud mod direkte udledninger af forurenende stoffer til grundvandet med forbehold af tilladelser eller godkendelser fastsat i medfør af vandforsyningsloven eller miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5, herunder bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

I indsatsprogrammet skal følgende fremgå:

Foranstaltninger, der skal iværksættes med henblik på regulering af direkte udledninger til konkrete grundvandsforekomster.

Der skal, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.6, indgå et resumé heraf i vandplanen.

k) foranstaltninger mod vandforurening forårsaget af forurenende stoffer eller grupper af stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet med henblik på at eliminere forurening af overfladevand med stoffer på listen over prioriterede stoffer og på progressivt at reducere forurening med andre stoffer, som ellers vil forhindre, at de miljømål, der er fastsat for overfladevandområderne i henhold til lovens § 10 og bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand, kan opfyldes.

I indsatsprogrammet skal følgende fremgå:

Foranstaltninger, der skal iværksættes med henblik på regulering af tilførsler af forurenende stoffer til konkrete vandforekomster.

Henvisning til generelle nationale regler der bidrager til at regulere udledninger, emissioner og tab af forurenende stoffer til vandmiljøet.

Foranstaltninger, der vedrører prioriterede stoffer, jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, skal fremgå særskilt af indsatsprogrammet tillige med en vurdering af behovet for indsats.

Foranstaltninger, der er truffet med henblik på i fremtiden at mindske udstrækningen af udpegede blandingszoner omkring punkter for udledning af spildevand af prioriterede stoffer, jf. bilag 1, del B, i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Der skal jf. § 4, stk. 1, nr. 7.7, indgå et resumé heraf i vandplanen.

l) enhver foranstaltning, der er nødvendig for at forebygge betydelige tab af forurenende stoffer fra tekniske anlæg og for at forebygge og/eller reducere virkningerne af forurening som følge af ulykker, f.eks. som følge af oversvømmelse, herunder gennem systemer til at opdage eller varsle om sådanne begivenheder og i forbindelse med ulykker som ikke med rimelighed kunne have været forudset, alle passende foranstaltninger til nedbringelse af risikoen for vandøkosystemerne.

I indsatsprogrammet skal følgende fremgå:

Referencer til programmer om specifikke foranstaltninger med henblik på at forebygge eller reducere virkningerne af forureningsuheld.

Der skal jf. § 4, stk. 1, nr. 7.8, indgå et resumé heraf i vandplanen.

4. Supplerende foranstaltninger

»Supplerende« foranstaltninger er foranstaltninger, som udformes og gennemføres ud over de grundlæggende foranstaltninger med det formål at opfylde de mål, der er fastsat i henhold til lovens § 10.

Vandplanen skal derfor ud over de foranstaltninger, der er fastsat i pkt. 3 a), indeholde en opgørelse over de foranstaltninger, der må gennemføres for at nå miljømålet.

Ved gennemførelse af foranstaltninger, jf. lovens § 11, stk. 3, i henhold til pkt. 3. Grundlæggende foranstaltninger, tages alle relevante skridt for at undgå at øge forureningen af marine vande. Med forbehold af gældende lovgivning må iværksættelse af foranstaltninger truffet i henhold til pkt. 3 under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte medføre øget forurening af overfladevand. Dette krav gælder ikke, hvis overholdelse heraf vil medføre øget forurening af miljøet som helhed.

Følgende er en ikke-udtømmende liste over supplerende foranstaltninger, som kan vedtages inden for hvert vanddistrikt:

i.
retsakter,
ii.
administrative ordninger,
iii.
økonomiske instrumenter eller skatte- og afgiftsregler,
iv.
forhandlede miljøaftaler,
v.
emissionskontrol,
vi.
retningslinjer for god miljøpraksis,
vii.
skabelse og genoprettelse af vådområder,
viii.
indvindingskontrol,
ix.
efterspørgselsstyrende foranstaltninger, herunder blandt andet fremme af afpasset landbrugsproduktion, såsom afgrøder med lavt vandforbrug i tørkeramte områder,
x.
effektivitets- og genbrugsforanstaltninger, herunder blandt andet fremme af vandeffektive teknologier i industrien og vandbesparende vandingsmetoder,
xi.
bygge- og anlægsprojekter,
xii.
afsaltningsanlæg,
xiii.
genopretningsprojekter,
xiv.
kunstig infiltration af grundvandsmagasiner,
xv.
uddannelsesprojekter,
xvi.
forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, eller
xvii.
andre relevante foranstaltninger.

For første vandplanperiode henvises til regeringens aftaler om Grøn Vækst.

5. Oversigt over fællesskabets lovgivning

Følgende er en liste over de direktiver, der beskriver de grundlæggende foranstaltninger, der skal medtages i indsatsprogrammerne i henhold til punkt 3 a):

1) badevandsdirektivet (76/160/EØF)

2) fuglebeskyttelsesdirektivet (79/409/EØF), som kodificeret ved direktiv 2009/147/EØF

3) drikkevandsdirektivet (80/778/EØF), ændret ved direktiv 98/83/EF

4) direktivet om risikoen for større uheld (Seveso-direktivet) (96/82/EF)(2)

5) VVM-direktivet (direktivet om vurdering af virkning på miljøet) (85/337/EØF)

6) direktivet om spildevandsslam (86/278/EØF)

7) direktivet om rensning af byspildevand (91/271/EØF)

8) direktivet om plantebeskyttelsesmidler (91/414/EØF)

9) nitratdirektivet (91/676/EØF)

10) habitatdirektivet (92/43/EØF)

11) direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (96/61/EF).


Underbilag 4

Krav til oplysning om landingszoner for prioriterede stoffer og forurenende stoffer i vandplanen.

Enhver vandplan skal indeholde oplysninger om blandingszoner, herunder oplysninger om de fremgangsmåder og metoder, der er anvendt til at definere disse zoner. Derudover skal fremgå oplysninger om blandingszoner, der er udpeget omkring spildevandsudledninger. I tilfælde, hvor det endnu ikke er vurderet, om der skal udpeges blandingszoner, og hvor det ikke kan afvises, at der er behov herfor, henvises til kortlægning af påvirkninger fra punktkilder, jf. Miljøministeriets Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, kapitel 4, afsnit 2.2.2.

Hvor blandingszoner er udpeget omkring punkter, hvor der sker udledning af prioriterede stoffer, jf. bilag 1, del B, i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, skal vandplanen indeholde en beskrivelse eller en henvisning til en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet med henblik på i fremtiden at mindske udstrækningen af udpegede blandingszoner omkring udledningspunktet.

Enhver revision af vandplanen skal derudover indeholde ajourførte oversigter, herunder kort hvis de er til rådighed, over emissioner, udledninger og tab af alle prioriterede stoffer og forurenende stoffer, der er opregnet i bilag 3, del A, i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, for hvert vandområdedistrikt eller del af et vandområdedistrikt, herunder koncentrationerne heraf i sedimenter eller biota, jf. § 7a, stk. 5, i bekendtgørelsen om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-Tidende 2000 nr. L 327, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, EU-Tidende L 372 side 19, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØ, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, EU-Tidende L 348, side 84.