Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 184 af 26. marts 1999 om duelighedsprøver m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 507 af 21. april 2015, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De i stk. 2 nævnte kort fås ved henvendelse til Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kan opkræve gebyr for udstedelsen. Gebyret fastsættes i overensstemmelse med Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning og offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Betalingen kan foretages elektronisk.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 2015

Per Sønderstrup

/ Jan Gabrielsen