Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2016

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, og § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 138 af 11. februar 2013 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af indkomst ved årsomregningen for 2016 udgør:

1) 1,4 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 1,1 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 2,0 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1162 af 31. oktober 2014 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2015 ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2015

Morten Binder

/ Bent Nielsen