Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32014L0051
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed1)

I medfør af § 19, stk. 2, § 108, stk. 7, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, der udøver livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed i samme selskab.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Livsforsikringsvirksomhed: Forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed.

2) Syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed: Forsikringsvirksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed.

Særskilt forvaltning af livsforsikrings- og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

§ 3. Et forsikringsselskab skal udøve livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesvirksomhed adskilt således, at

1) overskuddet fra livsforsikringsvirksomheden udelukkende kommer de livsforsikrede til gode på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede livsforsikringsvirksomhed, og

2) de respektive interesser for de livs- og skadesforsikrede sikres.

§ 4. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre et minimumskapitalkrav for henholdsvis dets livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede den ene virksomhedsform.

Stk. 2. Det minimumskapitalkrav, der påhviler henholdsvis livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, må, jf. stk. 3, kun bæres af den anden form for virksomhed, såfremt Finanstilsynet godkender dette.

Stk. 3. Gruppe 1-forsikringsselskabet skal til enhver tid være i besiddelse af et basiskapitalgrundlag, der kan anvendes til dækning af minimumskapitalkravet for henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden. Selskabet skal identificere de dele af basiskapitalgrundlaget, der anvendes til dækning af hvert af minimumskapitalkravene.

Stk. 4. Når gruppe 1-forsikringsselskabet opfylder minimumskapitalkravet, jf. stk. 3, og forudsat, at selskabet underretter Finanstilsynet herom, kan selskabet anvende kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet. Underretningen kan ske som en del af selskabets uddybende rapport til Finanstilsynet om deres solvens og finansielle situation.

§ 5. Et gruppe 1-forsikringsselskab, som ikke er i besiddelse af et basiskapitalgrundlag, der kan dække henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden skal udarbejde en finansieringsplan i overensstemmelse med § 248 b i lov om finansiel virksomhed for den pågældende virksomhedsform.

§ 6. Et gruppe 2-forsikringsselskab skal opgøre en minimumsbasiskapital for henholdsvis dets livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede den ene virksomhedsform.

Stk. 2. Kravet til minimumsbasiskapitalen, der påhviler henholdsvis livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, må kun bæres af den anden form for forsikringsvirksomhed, såfremt Finanstilsynet har godkendt dette.

§ 7. Forsikringsselskabernes risikoforrentning må ikke afhænge af forsikringsselskabets syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed. Har egenkapitalen dækket tab som følge af syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, er selskabet ikke berettiget til at rette op herpå i årets eller kommende års fordeling af det realiserede resultat.

Straffebestemmelser

§ 8. Overtrædelse af §§ 3-7 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1024 af 12. oktober 2006 om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed ophæves.

Finanstilsynet, den 16. december 2015

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirstilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.