Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af boligstøtte

I medfør af § 42, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 574 af 10. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Boligstøtte udbetales til boligtageren.

Stk. 2. Efter lovens § 2, stk. 2, § 2 a, stk. 1, 2. pkt., § 2 a, stk. 2, 2. pkt. og § 2 a, stk. 3, 2. pkt., udbetales boligstøtten til de personer, som modtager eller får forskud på de i lovens § 2, stk. 1, § 2 a, stk. 1, 1. pkt., § 2 a stk. 2, 1. pkt. og § 2 a, stk. 3, 1. pkt. omhandlede ydelser, såfremt de nævnte personer har husstandsfællesskab med en lejer, en ejer eller en andelshaver i en privat andelsboligforening.

§ 2. Udbetaling Danmark kan beslutte, at boligstøtten i det i § 1, stk. 2, nævnte tilfælde udbetales til boligtageren.

§ 3. Udlejeren kan ikke stille krav om vederlag for den administration, der påføres ham ved beslutning efter § 42, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, om at Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtte helt eller delvist til udlejeren.

§ 4. Udbetaling Danmark skal underrette de i § 1 nævnte personer om beslutningen i henhold til § 2 og § 42, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte samt om boligstøtten og beregningsgrundlaget herfor.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 139 af 11. februar 2013 om udbetaling af boligstøtte ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2015

Morten Binder

/ Bent Nielsen