Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Beskyttelsesordningen
Kapitel 2 Underretning og offentliggørelse m.v.
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser
Bilag 1 EU-habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt lister over danske dyre- og plantearter, der er strengt beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV, litra a) og b)
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper1)

I medfør af § 5, § 6, § 7, § 67, stk. 2, og § 87, stk. 9, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Beskyttelsesordningen

Naturtyper m.v.

§ 1. For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone eller sommerhusområde, gælder naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål.

§ 2. Søer, moser og lignende, heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, der er dannet, fordi der efter aftale med en offentlig myndighed i en nærmere angiven periode er gennemført en særlig driftsform på et areal, herunder braklægning og/eller pleje af dette, er undtaget fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, stk.1-3, medmindre andet er bestemt i aftalen. Undtagelsen gælder indtil et år efter aftaleperiodens udløb.

Stk. 2. Hvor aftalen indgås med kommunalbestyrelsen, skal aftalen indeholde en nærmere angivelse af, i hvilken udstrækning der på det omhandlede areal findes områder, som er omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3.

Stk. 3. Indgås der aftale med en offentlig myndighed om pleje af et areal, der er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, kan den tidligere udnyttelse af arealet genoptages efter aftaleperiodens udløb, medmindre andet er bestemt i aftalen. Genoptagelsen skal ske senest et år efter aftaleperiodens udløb.

§ 3. 2) Administration af dispensationsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, skal respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) som beskrevet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Særlige anlæg

§ 4. Bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1-3, gælder ikke for

1) diger, høfder, bølgebrydere og andre foranstaltninger, der udføres som led i en kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten, og hvortil de på forhånd er meddelt tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse, og

2) sådanne mindre bade- og bådebroer, der er omfattet af § 2 i Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 29. september 1981 om bade- og bådebroer.

Stk. 2. Etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger og af mindre bade- og bådebroer må ikke forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til naturen, jf. naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 3.

Udsætning af fisk, krebs og bløddyr

§ 5. Udsætning af fisk, krebs og bløddyr i søer og vandløb, der er omfattet af fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, er undtaget fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, der således kun finder anvendelse ved udsætning i

1) kunstige vande, der ikke indgår som led i eller træder i stedet for et naturligt vandløbssystem,

2) lukkede vande i enkeltmandseje.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, anvendelse, såfremt udsætning forudsætter eller indebærer fysiske indgreb i vandområdet.

Stk. 3. Udsætning af fisk, krebs og bløddyr, der ikke er optaget på den som bilag 2 til bekendtgørelsen offentliggjorte fortegnelse, kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 31.

Udpegning af vandløb

§ 6. Ved en revision af den tidligere foretagne udpegning af de vandløb, der er omfattet af beskyttelsesordningen, jf. naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1, fremlægges kommunalbestyrelsens kort med forslag til revideret udpegning af vandløb til offentligt gennemsyn i 8 uger.

Stk. 2. Offentliggørelse af kommunalbestyrelsens kort med forslag til revideret udpegning af vandløb sker efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen sender tillige forslaget til interesserede erhvervs- og interesseorganisationer

Stk. 3. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist indsendes forslaget til Naturstyrelsen til miljø- og fødevareministerens godkendelse ledsaget af de bemærkninger, som er fremkommet under den offentlige fremlæggelse og kommunalbestyrelsens kommentarer hertil.

§ 7. Naturstyrelsen kan godkende frikommuneforsøg, jf. lov om frikommuner, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan foretage en løbende revidering af de vandløb, der er udpegede efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Ved en løbende revidering fremlægges kommunalbestyrelsens kort med kommunens samlede eksisterende udpegning af vandløb og forslag til revidering til offentligt gennemsyn i 8 uger, jf. stk. 2.

Stk. 2. Offentliggørelse af kommunalbestyrelsens kort med forslag til revideret udpegning af vandløb sker efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen sender tillige forslaget til interesserede erhvervs- og interesseorganisationer.

Stk. 3. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist indsendes forslaget til Naturstyrelsen til miljø- og fødevareministerens godkendelse ledsaget af de bemærkninger, som er fremkommet under den offentlige fremlæggelse og kommunalbestyrelsens kommentarer hertil.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre miljø- og fødevareministerens godkendelse af de i § 6 nævnte kort og det tidspunkt, hvorfra kortene efter miljø- og fødevareministerens bestemmelse skal være gældende.

Stk. 2. Offentliggørelse sker efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre miljø- og fødevareministerens godkendelse af de i § 7 nævnte kort og det tidspunkt, hvorfra kortene efter miljø- og fødevareministerens bestemmelse skal være gældende.

Stk. 2. Offentliggørelse sker efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de i § 7 nævnte kort med ny eller ændret udpegning på Danmarks Miljøportal. Kortene skal være tilgængelige på Danmarks Miljøportal senest fra det tidpunkt, hvorfra kortene efter Miljø- og Fødevareministerens bestemmelse skal være gældende, jf. stk. 1.

Oplysning om beskyttelsesordningen

§ 10. Kommunalbestyrelsen giver efter anmodning fra offentlige myndigheder, berørte ejere, brugere m.v. oplysning om, hvorvidt en bestemt foranstaltning, areal, sø eller vandløb er omfattet af beskyttelsesordningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal besvare en modtagen forespørgsel inden for 4 uger. Har vedkommende ejer m.v. ikke modtaget svar inden udløbet af den i 1.pkt. nævnte frist, kan ændringen gennemføres uden dispensation.

Stk. 3. Den regel, der er nævnt i stk. 2, 2. pkt., gælder ikke for foranstaltninger og arealer samt søer, der klart falder ind under beskyttelsesordningen. Reglen gælder heller ikke for vandløb, som er udpeget som beskyttede i offentliggjorte registreringer, jf. bekendtgørelsens § 6.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist har anmodet vedkommende ejer m.v. om yderligere oplysninger, regnes den i stk. 2 nævnte frist først fra modtagelsen af de ønskede oplysninger.

Kapitel 2

Underretning og offentliggørelse m.v.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser om naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Naturstyrelsen, og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens underretning om dispensationer fra bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1-3, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver den, som har fået en dispensation, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesser. Kommunalbestyrelsen skal endvidere offentliggøre andre sådanne afgørelser, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 11, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper med senere ændringer ophæves.

Naturstyrelsen, den 16. december 2015

Oluf Engberg

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

EU-habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt lister over danske dyre- og plantearter, der er strengt beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV, litra a) og b)

Artikel 12

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med forbud mod:

a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen

b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer

c) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen

d) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.

2. For disse dyrearter forbyder medlemsstaterne opbevaring, transport eller salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder, der er indsamlet i naturen med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden iværksættelsen af dette direktiv.

3. Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), samt stk. 2 gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet af denne artikel.

4. Medlemsstaterne indfører en ordning med tilsyn med uforsætlig indfangning eller drab af de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a). På grundlag af de indhentede oplysninger gennemfører medlemsstaterne de yderligere undersøgelser eller træffer de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at uforsætlig indfangning eller drab ikke får en væsentlig negativ virkning for de pågældende dyrearter.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at indføre en streng beskyttelsesordning for de plantearter, der er nævnt i bilag IV, litra b), med forbud mod:

a) forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen

b) opbevaring, transport, salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder af disse arter, der er indsamlet i naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden dette direktivs iværksættelse.

2. Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), gælder for alle livsstadier for de planter, der er omfattet af denne artikel.

Artikel 16

1. Hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, kan medlemsstaterne fravige bestemmelserne i artikel 12, 13, 14 og 15, litra a) og b):

a) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne

b) for at forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom

c) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet

d) med henblik på forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter

e) for under omhyggeligt kontrollerede betingelser selektivt og i begrænset omfang at tillade indsamling eller opbevaring af enheder af de arter, der er nævnt i bilag IV, i et antal, der er begrænset og specificeret af de kompetente nationale myndigheder.

2. Medlemsstaterne sender hvert år en rapport til Kommissionen efter den model, som udvalget fastlægger, om fravigelserne efter stk. 1. Kommissionen udtaler sig om fravigelserne inden for højst tolv måneder efter modtagelsen af rapporten og underretter udvalget.

3. Rapporterne skal indeholde oplysninger om:

a) de arter, der er omfattet af fravigelserne, og begrundelsen herfor, bl.a. risikoens art, med angivelse i givet fald af afviste alternative løsninger og anvendte videnskabelige oplysninger,

b) de midler, ordninger eller metoder, der er tilladt i forbindelse med indfangning eller drab af dyrearter, og begrundelsen for anvendelsen heraf,

c) de omstændigheder med hensyn til tid og sted, hvorunder disse fravigelser tillades,

d) den myndighed, der er bemyndiget til at erklære og kontrollere, at disse betingelser er opfyldt, og til at træffe beslutning om, hvilke midler, ordninger eller metoder der må anvendes, inden for hvilke grænser og af hvilke tjenester samt hvilke personer der har ansvaret for gennemførelsen, og

e) de kontrolforanstaltninger, der iværksættes, og resultaterne heraf.

Liste over danske dyrearter, der er strengt beskyttede efter EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a), jf. art. 12
 
Dansk navn
Latinsk navn
Højere systematisk
enhed
PATTEDYR
 
MAMMALIA
Småflagermus
Alle arter
 
Microchiroptera
     
GNAVERE
 
RODENTIA
Syvsovere
Hasselmus
Sicista betulina
Gliridae
     
Hoppemus
Birkemus
Sicista betulina
Zapodidae
     
ROVDYR
 
CARNIVORA
Mårfamilien
Odder
Lutra lutra
Mustelidae
     
HVALER
 
CETACEA
Alle arter
   
     
KRYBDYR
 
REPTILIA
Sumpskildpadder
Europæisk
sumpskildpadde
Emys orbicularis
Emydidae
     
Firben
Markfirben
Lacerta agilis
Lacertidae
     
Snoge
Glatsnog
Æskulapsnog
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Colubridae
     
PADDER
 
AMPHIBIA
Salamandre
 
Salamandridae
Stor vandsalamander
Triturus cristatus
 
     
Skivetungede frøer
 
Discoglossidae
Klokkefrø
Bombina bombina
 
     
Løgfrøer
 
Pelobatidae
Løgfrø
Pelobates fuscus
 
     
Løvfrøer
 
Hylidae
Løvfrø
Hyla arborea
 
     
Ægte frøer
 
Ranidae
Spidssnudet frø
Springfrø
Rana arvalis
Rana dalmatina
 
     
Tudser
Strandtudse
Grønbroget tudse
Bufo calamita
Bufo viridis
Bufonidae
     
FISK
 
PISCES
Laksefisk
Snæbel
Coregonus
Oxyrhynchus
Salmoniformes
     
INSEKTER
 
INSECTA
Biller
Bred vandkalv
Lys skivevandkalv
Dytiscus latissimus
Graphoderus
Bilineatus
Coleoptera
Dansk navn
Latinsk navn
Højere systematisk
enhed
Torbister
Eremit
Osmoderma eremita
Scarabaeidae
     
Sommerfugle
Sortplettet blåfugl
Maculinea arion
Lepidoptera
     
Guldsmede
Grøn mosaik-
guldsmed
Stor kærguldsmed
Grøn kølleguldsmed
Aeshna viridis
Leucorrhinia
pectoralis
Ophiogomphus cecilia
Odonata
     
BLØDDYR
 
MOLLUSCA
Muslinger
Tykskallet
malermusling
Unio crassus
Bivalvia

Liste over danske plantearter, der er strengt beskyttede efter EF-habitatdirektivets bilag IV, litra b), jf. art. 13
 
Dansk navn
Latinsk navn
Højere systematisk
enhed
BREGNER
 
FILICOPSIDA
Slangetungefamilien
Enkelt månerude
Botrychium simplex
Ophioglossaceae
     
ENKIMBLADEDE
 
MONOCOTYLEDONES
Skebladfamilien
Vandranke
Luronium natans
Alismataceae
     
Najadefamilien
Liden Najade
Najas flexilis
Najadaceae
     
Gøgeurtfamilien
Fruesko
Mygblomst
Cypripedium
calceolus
Liparis loeselii
Orchidaceae
     
TOKIMBLADEDE
 
DICOTYLEDONES
Stenbrækfamilien
Gul Stenbræk
Saxifraga hirculus
Saxifragaceae


Bilag 2

POSITIVLISTE
 
Fortegnelse over nutidigt forekommende arter af ferskvandsfisk og krebs i Danmark, der i udsætningsmæssig sammenhæng betragtes som naturligt hjemmehørende
 
Dansk navn
Latinsk navn
Højere systematisk enhed
Geografisk udbredelse
Distrikt1)
rundmunde
 
petromyzon-tidae
   
Flodlampret
Lampetra
fluviatilis
 
Hele landet
1-31
         
Bæklampret
Lampetra
planeri
 
Hele landet
 
         
Havlampret
Petromyzom
marinus
 
Gyder i vore store vandløb
1-31
         
laksefisk
 
salmonidae
   
Laks
Salmo salar
 
Vandsystemer med udløb til Vesterhavet syd for Limfjorden samt Gudenåen
15,
24-30
         
Ørred
Salmo trutta
 
Hele landet
1-31
         
Regnbue-
ørred 2)
Oncorhyn-
chus mykiss
 
Meget udbredt. Kun få selvproducerende bestande. Undslipper fra dambrug. Udsættes i put-and-take søer
1-31
Helt
Coregonus
lavaretus
 
Vandsystemer med udløb til Vesterhavet og Limfjorden. Mariager Fjord samt Gudenåen
15, 16, 18-28
Snæbel
Coregonus
oxyrinchus
 
Vandsystemer med udløb til Vadehavet
28-30
         
Heltling
Coregonus
albula
 
Susåens, Gudenåens og Skals Å vandsystemer, evt. udsat i Susåen
6, 15, 22
         
Smelt
Osmerus
eperlanus
 
Flere bestande i søer og vandløb landet over. Stor udbredelse i Gudenåen
1, 4, 11, 15, 18-19, 21-23, 25-26
         
Stalling
Thymallus
thymallus
 
Vandsystemer med udløb til Vesterhavet syd for Limfjorden, udsat i Gudenåen
24-28, udsat i dist. 15
         
Gedde-
familien
 
Esocidae
   
Gedde
Esox lucius
 
Hele landet
1-31
         
KARPE-
FAMILIEN
 
CYPRINIDAE
   
Skalle
Rutilus
rutilus
 
Hele landet
1-31
         
Rudskalle
Scardinius
erythroph-
talmus
 
Hele landet, muligvis undtagen Bornholm
2-31
         
Strømskalle
Leuciscus
leuciscus
 
Vandsystemer med udløb til Vesterhavet syd for Limfjorden
24-30
         
Rimte
Leuciscus
idus
 
Sjælland og Fyn samt Grenåens, Vidåens og Brede Ås vandsystemer
2-9, 14,
29-30
         
Flire
Blicca
bjoerkna
 
Hele landet. Udbredelse dårligt kendt.
1-31
         
Brasen
Abramis
brama
 
Hele landet, muligvis undtagen Bornholm
2-31
         
Regnløje
Leucaspius
delineatus
 
Bornholm, Sjælland, Kogsbølle Bæk på Fyn, udsat (? ) i Sandbjerg-Mølledam v. Sønderborg, Skærsø, Ejstrup Søerne v. Skjern og Rovst Fiskesø v. Grindsted
1-8, enkl. obs. 9, 11, 12, 27
         
Elritse
Phoxinus
phoxinus
 
Bornholm, Fyn, hele Jylland. På Sjælland kun Køge Å og Susåen
1, 5, 6,
9-30
         
Suder
Tinca tinca
 
Kendes fra hele landet undtagen Lolland. I Nordjylland kun fra Thy og Raunstrup Sø. Sjælden i Vestjylland
1-6,
8-16, 18-30
         
Grundling
Gobio gobio
 
Almindelig i Øst- og Midtjylland, sjældnere i Vestjylland. I Nordjylland kun Rye Å og Mors. På øerne kun Arresø, Frederiksborg Slotssø og Susåen
2, 3, 6,
11-16, 18-30
         
Løje
Alburnus
alburnus
 
Hele landet
1-31
         
Karuds
Carassius
carassius
 
Hele landet
1-31
         
Karpe1)
Cyprinus
carpio
 
Indført i 1500-tallet, udsat i hele landet
1-31
         
SMERLINGER
 
COBITIDAE
   
Smerling
Barbatula
barbatula
 
2 vandsystemer på Fyn og 2 i Jylland
9, 12, 15
         
Pigsmerling
Cobitis taenia
 
5 vandsystemer på Sjælland og 3 på Fyn
4, 5, 6, 8, 9
         
Dynd-
smerling
Misgurnus
fossilis
 
Vidåen, Sølsted Mose (1980), Magisterkogen (1983)
30
         
PIGFINNEFISK
 
PERCIDAE
   
Aborre
Perca
fluviatilis
 
Hele landet
1-31
         
Sandart2)
Stizostedion
lucioperca
 
Udsat mange steder landet over, muligvis naturlig forekomst i Sønderjylland
1-6,
8-15, 19,
21-25, 28-30
Dansk navn
Latinsk navn
Højere systematisk enhed
Geografisk udbredelse
Distrikt2)
Hork
Gymnocephalus
cernuus
 
Hele landet, undtagen Bornholm og Vendsyssel
2-16, 17-31
         
FERSKVANDSULKE
 
COTTIDAE
   
         
Finnestribet
ferskvands-
ulk
Cottus
poecilopus
 
Skjern å
27
         
Hvidfinnet
ferskvands-
ulk
Cottus gobio
 
Uddød, talrig i Susåen indtil ca. 1960
6
         
ÅLEFAMILIEN
 
ANGUILLIDAE
   
Ål
Anguilla
anguilla
 
Hele landet
1-31
         
TORSKEFISK
 
GADIDAE
   
Ferskvands-
kvabbe eller
Knude
Lota lota
 
Hele landet, undtagen Bornholm, Lolland-Falster og nord for Limfjorden
2-6,
9-16, 18-19, 21,31
         
HUNDE-
STEJLER
 
GASTERO-
STEIDAE
   
         
Trepigget
hundestejle
Gasterosteus
aculeatus
 
Hele landet
1-31
         
Nipigget
hundestejle
Pungitius
pungitius
 
Hele landet
1-31
         
STAMSILD
 
CLUPEIDAE
   
         
Stavsild
Alosa fallax
 
Gyder sandsynligvis i flere af vore større vandløb. Fanges jævnligt ved kyster og fjorde. Registreres hvert år i Ribe Å
1-31
         
Majsild
Alosa alosa
 
Som stavsild, men muligvis mindre udbredt
1-31
         
MULTE-
FAMILIEN
 
MUGILIDAE
   
         
Tyklæbet
multe
Chelon
labrosus
 
Er i de senere år registreret i stigende omfang langs kyster og vandløb. Gyder sandsynligvis flere steder
24-30, evt. andre steder
         
FLADFISK
 
PLEURONEC-TIDAE
   
Skrubbe
Platichthys
flesus
 
Nedre del af vandsystemer i hele landet
1-31
         
KREBS
 
ASTACIDAE
   
Flodkrebs
Astacus
astacus
 
Hele landet
1-31

1) Danmark er inddelt i ialt 31 distrikter, jf. oversigtskort over distriktsinddeling af ferske vande i Danmark. Distrikterne relaterer sig til eksisterende vandløbssystemer.

2) Arterne karpe, sandart og regnbueørred er, i modsætning til de øvrige arter på »positivlisten«, ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. De forekommer dog så udbredt, som følge af udsætning og udslip, at de i udsætningsmæssig sammenhæng behandles som hjemmehørende arter.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EU-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EU - habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).

2) Artiklerne 12, 13, og 16 samt de for Danmark relevante dyre- og plantearter er optrykt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.