Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og til dels efter bestemmelse fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg, jf. lovens § 38, stk. 2, samt i medfør af § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til skibsmontør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og fremstilling af emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt planlægning og gennemførelse af montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver.

2) Udførelse af programmeret vedligeholdelse af skibes hoved- og hjælpemaskineri samt andre mekaniske og tekniske systemer.

3) Planlægning og udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, reparationsteknik, måleteknik styringsteknik samt anvendelse af informationsteknologi på baggrund af tilgængeligt dokumentationsmateriale.

4) Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver, herunder søgning og fremskaffelse af relevant teknisk-faglig information.

5) Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre indenlandske og udenlandske interessenter om uddannelsens arbejdsopgaver.

6) Økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer i forbindelse med uddannelsens arbejdsopgaver.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, industrimontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet skibsmontør (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen, tilrettelagt som eux-forløb, er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år til 5 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, industrimontør, 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på minimum to skoleperioder. Uddannelsens speciale varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, industrimontør, 1 år og 1 måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger. Uddannelsens speciale varer yderligere 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 67,6 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, samt arbejdsrelevant ergonomi.

2) Sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk smedevirksomhed.

3) Normer og standarder anvendt ved fremstilling af enkle arbejdstegninger, udførelse af beregninger, materialelister og anden dokumentation tolerancekrav ved afkortning og tildannelse af plade, rør og profil.

4) Materialer, håndværktøjer, maskiner og svejseudstyr.

5) Automatiske styringers virkemåde.

6) Kan søge kilder til vejledning om dieselmotorer og deres hoveddele.

7) Pumper, ventiler og rørsystemers virkemåde.

8) Kilder til vejledning om lovgivning vedr. havmiljø i forbindelse med reparation af skibsanlæg.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Anvendelse af de gældende regler om sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet, samt udførelse af arbejdsopgaver ergonomisk korrekt.

2) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

3) Aflæsning og udarbejdelse af arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer.

4) Planlægning og udførelse af fremstillingsopgaver og vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren stillede kvalitetskrav.

5) Bearbejdning af plader og klipning i tyndere materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og maskinsaks.

6) Afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler ved brug af flammeskærer, koldsav og pladesaks.

7) Anvendelse af forskellige svejsemetoder og udførelse af enkel kvalitetskontrol efter gældende normer.

8) Udvælgelse, anvendelse og vedligeholdelse af det mest gængse håndværktøj.

9) Anvendelse af måleværktøjer samt foretage mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser.

10) Udførelse af fejlfinding på enkle automatiske styringer.

11) Montering og demontering af enkle hydrauliske komponenter under hensyntagen til krav om sikkerhed og renlighed.

12) Montering og demontering af dieselmotorers hoveddele.

13) Udførelse af reparations- og vedligeholdelsesopgaver på enkle pumper, ventiler og rørsystemer.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) vurdere, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav,

2) planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver med anvendelse af gængse, håndværktøjer og maskiner på baggrund af enkle arbejdstegninger og -beskrivelser,

3) demonstrere viden om samt udarbejde arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer,

4) demonstrere viden om samt udføre enkle faglige beregninger,

5) demonstrere viden om og udføre bearbejdning af plader rør og profil, samt klipning i tyndere materiale med maskin- og håndsakse,

6) udføre afkortning af plader rør og profil med anvendelse flammeskærer og koldsav samt demonstrere viden de anvendte værktøjer og maskiner,

7) tage ansvar for at udføre systematisk fejlfinding på enkle automatiske styringer,

8) tage ansvar for at udføre arbejdsopgaver vedr. montering og demontering af hydrauliske komponenter,

9) foretage montage og demontage af dieselmotorens hoveddele og foretage enkle reparations- og vedligeholdelsesopgaver af rørsystemer, pumper og ventiler,

10) demonstere viden om nødvendigheden af hensyntagen til lovgivningen om havmiljø i forbindelse med reparation af skibsanlæg,

11) redegøre for forskellige svejsemetoders anvendeligheder samt udføre svejsning med anvendelse af forskellige svejsemetoder herunder,

12) udføre enkel kvalitetskontrol af svejsearbejde og

13) udføre måling med anvendelse af gængse måleværktøjer og redegøre for valg af måleværktøj.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på E-niveau, bestået.

4) Fysik på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan anvende samarbejds- og kommunikationsteknikker, indgå i samarbejdsprocesser og anvende relevant dokumentationsmateriale og andre tilgængelige data på dansk og engelsk.

2) Eleven kan indgå i projektorganisation og projektgrupper.

3) Eleven kan arbejde med intern og ekstern kundebetjening, herunder etablering og opretholdelse af faglig kommunikation på alle niveauer i virksomheden.

4) Eleven kan skabe sig overblik og udvise initiativ samt har kendskab til vidensøgning og kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

5) Eleven kan udvise kvalitetsbevidsthed samt kendskab til opbygning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemer.

6) Eleven kan udvise kendskab til produktionsstyring og evner til at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver.

7) Eleven kan arbejde energi- og miljøbevidst, overholde miljøkrav ved alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og har herunder forståelse for bæredygtighed.

8) Eleven kan udvise forståelse for globaliseringens indflydelse på arbejdsprocesserne i en typisk virksomhed i branchen.

9) Eleven kan udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder.

10) Eleven kan fremstille emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt deltage i montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver på udstyr.

11) Eleven kan udføre programmeret vedligeholdelse på dieselmotorer og andre mekaniske og tekniske systemer.

12) Eleven kan udføre arbejdsopgaver, hvori indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, måleteknik og styringsteknik på baggrund af normalt benyttede skitser og tegninger og anvendelse af informationsteknologi.

13) Eleven kan anvende informationsteknologi i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver, herunder søgning og fremskaffelse af relevant teknisk-faglig information.

14) Eleven kan planlægge og udføre fremstilling af emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt planlægge og gennemføre montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver på skibsudstyr.

15) Eleven kan udføre programmeret vedligeholdelse af skibes hoved- og hjælpemaskineri samt andre mekaniske og tekniske systemer.

16) Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver, hvori der indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, reparationsteknik, måleteknik styringsteknik samt anvendelse af informationsteknologi på baggrund af tilgængeligt dokumentationsmateriale.

17) Eleven kan anvende relevante naturfaglige emner i uddannelses- og erhvervsmæssige sammenhænge og have indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik og teknologi samt have forudsætninger for at forstå naturfaglige emner, der findes inden for skibsmontørområdet.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-13, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 14-17, jf. stk. 1, gælder for specialet.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på A-niveau – Design og produktion jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 15 timer svarende til 0,6 uge.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger).

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Alle skoleperioder med undtagelse af den sidste skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådan omfang, at der er muligheden for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i trin 1 afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven består af en praktisk opgave. Prøven afholdes inden for de sidste to undervisningsuger og har en varighed på 30 klokketimer. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialet består af en skriftlig og en praktisk opgave. Til prøven er der samlet afsat 59 klokketimer. Den praktiske opgave består af en obligatorisk opgave og et selvvalgt gruppeprojekt. Eleven har 29 timer til den skriftlige opgave, hvoraf de sidste 2 afsættes til konklusion. Eleven har 18 timer til den praktiske projektopgave, hvoraf de sidste 2 afsættes til konklusion. Eleven har 12 timer til den obligatoriske opgave. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve.

Stk. 4. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Delprøverne skal være bestået.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, industrimontør, eller trin 2, skibsmontør, skal den afsluttende prøve være bestået.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven, og ved uddannelsens afslutning med trin 2 udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Gymnasial eksamen

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af faglig viden, indsigt og metode i den pågældende lærerplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projekter efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i teknikfag på A-niveau og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Den afsluttende prøve må tidligst afholdes tre måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen ud over det i § 6, stk. 7, nævnte svendebrev, et bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2015 om erhvervsuddannelsen til skibsmontør ophæves.

Stk. 3. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 15. december 2015

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal eleven inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som montør, reparatør eller lignende i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende reparationstekniske opgaver regelmæssigt:
1.
Arbejdet selvstændigt med en eller flere af forskellige svejsemetoder, smedeteknisk bearbejdning, afkortning eller andre smedetekniske opgaver
2.
Arbejdet selvstændigt med dreje- eller fræseopgaver
3.
Selvstændigt udført arbejdsopgaver relateret til håndtering af hydraulikkomponenter
4.
Selvstændigt udført arbejdsopgaver vedr. enkel el-montage og fejlfinding
5.
Arbejdet selvstændigt med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation på motorer
6.
Arbejdet selvstændigt med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation hjælpesystemer som køle- og smøresystemer

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Smedetekniske opgaver
     
Udført enkle arbejdsopgaver med anvendelse af en
eller flere svejseprocesser svejsning
6 måneder
1
1
Udført arbejdsopgaver med anvendelse af en eller flere svejseprocesser svejsning
6 måneder
2
2
Udført arbejdsopgaver relateret til afkortning og tildannelse af stål og metaller
6 måneder
1
1
Udført opgaver med varm- og koldbukning af plader, profiler og rør
6 måneder
1
1
Spåntagende bearbejdning og skruestiksarbejde
     
Udført enkle drejeopgaver på konventionel drejebænk
6 måneder
0,5
0,5
Udført enkle fræseopgaver på konventionel fræsebænk
6 måneder
0,5
0,5
Udført skruestiksopgaver med håndværktøj
6 måneder
1
0,5
Arbejde med hydraulikkomponenter
     
Udført opgaver med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation af hydraulik komponenter og -anlæg
6 måneder
1
1
Samle og koble hydraulikkomponenter og -anlæg
6 måneder
1
1
El-tekniske opgaver
     
Udført måletekniske opgaver relateret til el
6 måneder
0,5
0,5
Udført el-tekniske montageopgaver
6 måneder
0,5
0,5
Udført fejlfinding på enkle el-anlæg
6 måneder
0,5
0,5
Motortekniske opgaver
     
Udført arbejdsopgaver med indsprøjtningssystemer
på motorer
6 måneder
0,5
0,5
Arbejdet med turbosystemer til motorer
6 måneder
1
1
Arbejdet med øvrige motortekniske opgaver
6 måneder
1
1
Hjælpesystemer på skibe
     
Løst arbejdsopgaver relateret til kølesystemer med vand/søvand
6 måneder
0,5
0,5
Løst arbejdsopgaver relateret til aircondition-systemer
6 måneder
0,5
0,5
Løst arbejdsopgaver med smøresystemer til større maskinanlæg
6 måneder
0,5
0,5
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste ti år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Eud
Lastvognsmekaniker
93
5
6
Eud
Smed
1125
5
6
Eud
Skibsmekaniker
1120
8
10
Eud
Enterprenør- og landbrugs-
maskinmekaniker
1235
5
6
AMU
Lys b. svejs-kants plade/plade
40086
0,2
-
AMU
MAG-svejs-kants plade/plade
pr 135
40092
0,2
-
AMU
Motorkontrol og alarmsystemer inden for maritim-el
44393
0,2
-
AMU
Isometrisk tegningsforståelse, rør
45093
0,2
-