Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om Budgetvejledning 2016

(Til samtlige ministerier, styrelser, øvrige statsinstitutioner, statsfinansierede selvejende institutioner mv.)

§ 1. Budgetvejledning 2016 afløser Budgetvejledning 2014. Ændringerne i forhold til Budgetvejledning 2014 er beskrevet i indledningen til budgetvejledningen.

Budgetvejledning 2016 er optaget i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der er tilgængelig på oeav.dk. Trykte eksemplarer af budgetvejledningen kan bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk. Budgetvejledningen kan endvidere hentes på fm.dk.

§ 2. Budgetvejledning 2016 træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning fra og med finansåret 2016.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende cirkulærer:

1) Cirkulære nr. 9802 af 10. december 2013 om Budgetvejledning 2014.

2) Cirkulære nr. 9927 af 18. november 2014 om ændring af Budgetvejledning 2014.

3) Cirkulære nr. 59 af 18. august 2011 om ændring af budgetvejledningen 2011.

Finansministeriet, den 17. december 2015

Claus Hjort Frederiksen

/ Mogens Pedersen