Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32014L0051
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Kapitel 2 Godkendelse og ændringer
Kapitel 3 Krav til den interne model
Kapitel 4 Eksterne modeller og data
Kapitel 5 Manglende overholdelse af kravene
Kapitel 6 Politik for ændringer af den interne model
Kapitel 7 Bestyrelsens ansvar
Kapitel 8 Særlige regler for partielle interne modeller
Kapitel 9 Særligt for koncerninterne modeller
Kapitel 10 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model1)

I medfør af § 126 c, stk. 6, § 175 b, stk. 9, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015 og lov nr. 1563 af 15. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og den øverste modervirksomhed i koncerner omfattet af § 175 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskabs opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model skal udover reglerne i artikel 222-247 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), foretages i overensstemmelse med §§ 2-18 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Den øverste modervirksomheds opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en koncernintern model skal udover reglerne i artikel 347-350 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), ske i overensstemmelse med § 19 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Godkendelse og ændringer

Godkendelse af interne modeller

§ 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab, der ønsker at anvende en intern model til opgørelse af solvenskapitalkravet, skal ansøge Finanstilsynet om godkendelse heraf.

Stk. 2. Anvendelsen af en intern model godkendes, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Gruppe 1-forsikringsselskabet har effektive procedurer til identificering, måling, overvågning, styring og rapportering af risici.

2) Gruppe 1-forsikringsselskabet har fremlagt dokumentation vedrørende den interne model i overensstemmelse med § 3.

3) Gruppe 1-forsikringsselskabet opfylder kravene i §§ 7-12.

4) Gruppe 1-forsikringsselskabets bestyrelse har vedtaget og indsendt en politik for ændringer af den interne model, jf. § 14.

§ 3. Udover dokumentationsstandarderne i artikel 243-246 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal gruppe 1-forsikringsselskabets dokumentation vedrørende den interne model indeholde følgende:

1) En detaljeret beskrivelse af den teori, de antagelser og det matematiske og empiriske grundlag, den interne model bygger på.

2) En beskrivelse af modellens svagheder og de tilfælde, hvor modellen ikke forventes at fungere effektivt.

3) En beskrivelse af hvordan det solvenskapitalkrav, der opgøres ved anvendelse af den interne model, afspejler selskabets risikoprofil i højere grad end opgørelsen ved anvendelse af standardformlen.

4) En beskrivelse af hvorvidt den interne model er fastlagt ud fra forudsætninger om selskabets fortsatte drift (going concern), samt om modellen tager hensyn til alle selskabets kvantificerbare risici, og dækker den risiko selskabet har påtaget sig og forventer at påtage sig de kommende 12 måneder ud fra det risikomål, der ligger til grund for standardformlen.

Finanstilsynets afgørelse

§ 4. Finanstilsynets afgørelse vedrørende ansøgning om godkendelse af en intern model meddeles gruppe 1-forsikringsselskabet senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning.

Stk. 2. Finanstilsynet kan, efter at have godkendt den interne model, påbyde selskabet at opgøre et estimat over solvenskapitalkravet som opgjort ved anvendelse af standardformlen.

Ændringer af en intern model

§ 5. Et gruppe 1-forsikringsselskab kan kun foretage ændringer af en af Finanstilsynet godkendt intern model i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte politik for ændringer af den interne model, jf. § 14.

Stk. 2. Ændringer af den interne model, der i politikken for ændringer af den interne model specificeres som større ændringer, jf. § 14, stk. 2, skal godkendes af Finanstilsynet, inden de kan træde i kraft. Ved ansøgning om godkendelse af en større ændring skal selskabet fremlægge dokumentation for indholdet af og baggrunden for ændringen.

Tilbagevenden til standardformlen

§ 6. Et gruppe 1-forsikringsselskab, der efter Finanstilsynets godkendelse af en intern model, ønsker at opgøre solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen, skal ansøge om Finanstilsynets godkendelse hertil.

Kapitel 3

Krav til den interne model

Anvendelsestest

§ 7. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved ansøgningen og ved større ændringer af modellen dokumentere, at den interne model er almindeligt anvendt og spiller en væsentlig rolle i selskabets virksomhedsstyring, jf. artikel 222-227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), særligt i forhold til følgende:

1) Selskabets risikostyringssystem og beslutningsprocesser.

2) Selskabets processer til vurdering og allokering af den økonomiske kapital og solvenskapital, inklusive selskabets vurdering af egen risiko og solvens.

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal endvidere ved ansøgningen og ved større ændringer af modellen dokumentere, at den hyppighed, hvormed solvenskapitalkravet opgøres stemmer overens med arten, omfanget og kompleksiteten af selskabets virksomhed.

Statistiske kvalitetsstandarder

§ 8. Udover artikel 237 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal et gruppe 1-forsikringsselskab sikre, at den interne model overholder følgende kriterier:

1) De antagelser, der danner grundlag for den interne model, skal kunne begrundes over for Finanstilsynet.

2) De metoder, der anvendes til opgørelse af sandsynlighedsfordelingen, skal baseres på passende, anvendelige og relevante aktuarmæssige og statistiske teknikker samt aktuelle og troværdige oplysninger og realistiske antagelser, jf. artikel 228-230 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og skal stemme overens med de metoder, der anvendes til opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, jf. regler om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser udstedt i medfør af § 283, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

3) De data, der anvendes i den interne model, skal være nøjagtige, komplette og hensigtsmæssige, jf. artikel 231 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Selskabet skal opdatere dataene, der anvendes ved opgørelsen af sandsynlighedsfordelingen mindst én gang årligt.

4) Uanset hvilken opgørelsesmetode, der anvendes ved opgørelsen af sandsynlighedsfordelingen, skal den interne models evne til at rangere risici være tilstrækkelig til at sikre, at den er almindeligt anvendt og spiller en væsentlig rolle i selskabets virksomhedsstyring, jf. artikel 222 og 232 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Den interne model skal dække alle væsentlige og kvantificerbare risici, jf. artikel 233 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som selskabet er udsat for og som minimum de risici, der dækkes ved anvendelse af standardformlen.

5) I den interne model skal der tages hensyn til de særlige risici forbundet med finansielle garantier og eventuelle aftalebestemte optioner af væsentlig karakter samt risici forbundet med de klausuler, som både forsikringstagerne og selskabet kan gøre brug af, herunder de potentielle følger af fremtidige ændringer i de finansielle og ikke-finansielle vilkår for udnyttelsen af disse klausuler.

6) I den interne model skal der tages hensyn til alle forventede udbetalinger til forsikringstagere og begunstigede, hvad enten forsikringsaftalen indeholder en garanti for disse udbetalinger eller ej.

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab kan endvidere vælge, at der i den interne model tages højde for én eller flere af følgende:

1) Diversifikationseffekterne inden for og på tværs af risikokategorier såfremt Finanstilsynet vurderer, at det system, der anvendes til måling af disse indbyrdes afhængigheder, er fyldestgørende, jf. artikel 234 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

2) Effekten af risikoreduktionsteknikker, jf. artikel 235 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), når der i modellen tages højde for kreditrisikoen og andre risici forbundet med brugen af risikoreduktionsteknikker.

3) De fremtidige ledelseshandlinger, jf. artikel 236 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ledelsen med rimelighed kan forventes at udføre under bestemte omstændigheder.

Risikomål og kalibreringsstandarder

§ 9. Et gruppe 1-forsikringsselskab kan i den interne model anvende et andet risikomål og en anden tidshorisont end det risikomål og den tidshorisont, der ligger til grund for standardformlen, forudsat at de resultater, der fremkommer ved brug af den interne model, sikrer forsikringstagerne og de begunstigede et beskyttelsesniveau svarende hertil, jf. artikel 238, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal på basis af det risikomål og den tidshorisont, der ligger til grund for standardformlen, udlede solvenskapitalkravet direkte af den sandsynlighedsfordeling, der fremkommer ved brug af den interne model.

Stk. 3. Finanstilsynet kan tillade, at der benyttes approksimationer til beregning af solvenskapitalkravet, jf. artikel 238, stk. 2-4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Selskabet skal i så fald godtgøre over for Finanstilsynet, at forsikringstagerne er sikret et beskyttelsesniveau svarende til beskyttelsesniveauet i standardformlen.

Stk. 4. Finanstilsynet kan påbyde selskabet at anvende den interne model på relevante referenceporteføljer og at anvende antagelser, der bygger på eksterne data, med det formål at verificere kalibreringen af den interne model og kontrollere, at modellens specifikationer er i overensstemmelse med den almindeligt accepterede praksis på markedet.

Fordeling af overskud og tab

§ 10. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal mindst én gang årligt undersøge årsagerne til overskud og tab inden for hver væsentlig forretningsenhed.

Stk. 2. Gruppe 1-forsikringsselskabet skal påvise, hvordan kategoriseringen af risici, der anvendes i den interne model, forklarer årsagerne til overskud og tab, jf. artikel 240 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Kategoriseringen af risici og fordelingen af overskud og tab skal afspejle selskabets risikoprofil.

Validering

§ 11. Foruden efter reglerne i artikel 241 og 242 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal et gruppe 1-forsikringsselskab regelmæssigt validere den interne model i overensstemmelse med stk. 2-4.

Stk. 2. Validering af den interne model omfatter overvågning af modellens funktion, en gennemgang af om modelspecifikationerne fortsat er hensigtsmæssige, og test af modellens resultater sammenlignet med de hidtil realiserede resultater.

Stk. 3. Valideringen af den interne model skal omfatte en effektiv statistisk proces, som gør det muligt for gruppe 1-forsikringsselskabet at påvise over for Finanstilsynet, at de opgjorte kapitalkrav er tilstrækkelige samt at foretage en analyse af modellens stabilitet, test af modelresultaternes følsomhed over for ændringer i de centrale underliggende antagelser og en vurdering af om de data, der anvendes i den interne model, er nøjagtige, komplette og hensigtsmæssige.

Stk. 4. De anvendte statistiske metoder skal teste hensigtsmæssigheden af sandsynlighedsfordelingen i sammenligning med de hidtidige tab og i forhold til alle væsentlige nye data og oplysninger med relation hertil.

Kapitel 4

Eksterne modeller og data

§ 12. Et gruppe 1-forsikringsselskab kan anvende en model udarbejdet af en tredjepart eller data til brug for den interne model, der er leveret af en tredjepart, jf. dog artikel 247 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2. Anvendelsen af eksterne modeller og data fritager ikke gruppe 1-forsikringsselskabet fra at opfylde betingelserne i §§ 7-11.

Kapitel 5

Manglende overholdelse af kravene

§ 13. Konstaterer et gruppe 1-forsikringsselskab, at dets interne model ikke lever op til kravene i §§ 7-11, skal selskabet straks forelægge Finanstilsynet en plan for, hvordan selskabet vil sikre overholdelsen af disse krav. Planen skal indeholde en redegørelse for, hvorledes selskabet vil sikre overholdelsen af kravene og en tidshorisont herfor.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte en anden tidshorisont, såfremt tilsynet vurderer, at den af selskabet fastsatte tidshorisont ikke er passende.

Stk. 3. Undlader gruppe 1-forsikringsselskabet at gennemføre planen indenfor den angivne eller af Finanstilsynet fastsatte tidshorisont, jf. stk. 1 og 2, kan Finanstilsynet kræve, at selskabet fremover skal opgøre solvenskapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen.

Stk. 4. Vurderer gruppe 1-forsikringsselskabet, at konsekvenserne af den manglende overholdelse af kravene i §§ 7-11 er uvæsentlig, skal selskabet i stedet for en plan i henhold til stk. 1 indsende dokumentation herfor til Finanstilsynet.

Kapitel 6

Politik for ændringer af den interne model

§ 14. Finanstilsynet skal godkende et gruppe 1-forsikringsselskabs politik for ændringer af den interne model ved selskabets ansøgning om anvendelse af en intern model. Finanstilsynet skal endvidere godkende alle efterfølgende ændringer af politikken.

Stk. 2. Politikken skal indeholde en specifikation af, hvad der udgør mindre og større ændringer af den interne model.

Kapitel 7

Bestyrelsens ansvar

§ 15. Et gruppe 1-forsikringsselskabs bestyrelse skal

1) godkende ansøgningen om anvendelse af en intern model, samt ansøgninger om godkendelse af efterfølgende større ændringer af den interne model, inden disse indsendes til Finanstilsynet,

2) indføre systemer, der sikrer, at den interne model fungerer korrekt, og

3) sikre, at den interne models opbygning og funktionsmåde til enhver tid er hensigtsmæssig, samt at den interne model afspejler selskabets risikoprofil.

Kapitel 8

Særlige regler for partielle interne modeller

§ 16. Et gruppe 1-forsikringsselskab kan anvende en partiel intern model til at opgøre ét eller flere af følgende:

1) Risikomoduler eller delmoduler, der indgår i det primære solvenskapitalkrav.

2) Kapital til dækning af operationel risiko.

3) Justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne.

§ 17. Finanstilsynet godkender en ansøgning om anvendelse af en partiel intern model, når betingelserne i § 2, stk. 2, er opfyldt, og følgende yderligere betingelser er opfyldt:

1) Gruppe 1-forsikringsselskabet har godtgjort modellens begrænsede anvendelsesområde.

2) Modellen er opbygget, så den kan integreres fuldstændigt i standardformlen, jf. artikel 239 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§ 18. Finanstilsynet kan ved vurderingen af en ansøgning om at anvende en partiel intern model, der kun dækker visse delmoduler af et givet risikomodul, nogle af gruppe 1-forsikringsselskabets forretningsenheder inden for et bestemt risikomodul eller en kombination heraf, påbyde selskabet at udarbejde en overgangsplan for udvidelse af den partielle interne models anvendelsesområde, hvis tilsynet vurderer, at selskabets risikoprofil afviger væsentligt fra forudsætningerne i standardformlen.

Stk. 2. Overgangsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan selskabet agter at udvide modellens anvendelsesområde til andre delmoduler eller forretningsenheder med det formål at sikre, at modellen dækker hovedparten af selskabets forsikringsvirksomhed i relation til det specifikke risikomodul. Overgangsplanen skal desuden angive en tidshorisont for udvidelsen af den partielle interne model.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte en anden tidshorisont, såfremt tilsynet vurderer, at den af selskabet fastsatte tidshorisont, jf. stk. 2, 2. pkt., ikke er passende.

Kapitel 9

Særligt for koncerninterne modeller

§ 19. §§ 2-18 finder tilsvarende anvendelse for den øverste modervirksomhed ved anvendelse af en intern model for koncernen.

Stk. 2. Finanstilsynet kan kun godkende en intern model for en koncern, der har selskaber beliggende i flere medlemslande, når Finanstilsynet er udpeget som koncerntilsynsførende af de berørte medlemslandes tilsynsmyndigheder.

Kapitel 10

Straffebestemmelser og ikrafttræden

Straffebestemmelser

§ 20. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, § 8, stk. 1, § 10, stk. 2, § 11, § 13, stk. 1 og 4, samt § 15, nr. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 355 af 8. april 2015 om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model ophæves.

Finanstilsynet, den 16. december 2015

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirstilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.