Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32014L0051
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen1)

I medfør af § 126 c, stk. 6, § 175 b, stk. 9, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015 og lov nr. 1563 af 15. december 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og den øverste modervirksomhed i koncerner omfattet af § 175 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskabs opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen skal udover reglerne i artikel 83-221 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) foretages i overensstemmelse med §§ 2-9, § 13 og § 14 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Den øverste modervirksomheds opgørelse af solvenskapitalkravet for koncernen ved anvendelse af standardformlen skal udover reglerne i artikel 336-338 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) foretages i overensstemmelse med § 10, § 13 og § 14 i denne bekendtgørelse.

Standardformlen

§ 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved anvendelse af standardformlen opgøre solvenskapitalkravet som summen af følgende:

1) Det primære solvenskapitalkrav, der udover artikel 87 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) opgøres efter § 3 i denne bekendtgørelse.

2) Kapitalkravet til dækning af operationel risiko, jf. artikel 204 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

3) Den justering, der foretages for at tage hensyn til de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, jf. artikel 205-207 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved opgørelsen af solvenskapitalkravet tage hensyn til de anmeldte regler for beregning og fordeling af realiseret resultat, jf. § 21, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Det primære solvenskapitalkrav

§ 3. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved opgørelsen af det primære solvenskapitalkrav indregne forsikringsrisikoen i det risikomodul i artikel 87 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), der bedst afspejler de underliggende risicis tekniske karakter.

Opgørelse af risikomodulerne

§ 4. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre modulet for skadesforsikringsrisici, jf. artikel 114-135 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Modulet skal afspejle den risiko, der følger af skadesforsikringsforpligtelser, i relation til de risici, der er dækket, og de processer, der anvendes i forbindelse med udøvelsen af denne virksomhed, samt tage hensyn til usikkerheden af selskabets resultater forbundet med eksisterende forretning og ny forretning, som forventes tegnet inden for de følgende 12 måneder.

§ 5. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre modulet for livsforsikringsrisici, jf. artikel 136-143 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Modulet skal afspejle den risiko, der følger af livsforsikringsforpligtelser, i relation til de risici, der er dækket, og de processer, der anvendes i forbindelse med udøvelsen af denne virksomhed.

§ 6. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre modulet for sygeforsikringsrisici, jf. artikel 144-163 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Modulet skal som minimum dække følgende risici:

1) Tabsrisiko eller risiko for en ugunstig udvikling i de forsikringsmæssige forpligtelser som følge af ændringer i niveauet for, trenden eller volatiliteten i omkostningerne til honorering af forsikrings- og genforsikringsaftaler.

2) Tabsrisiko eller risiko for en ugunstig udvikling i de forsikringsmæssige forpligtelser som følge af udsving i tidspunkt, frekvens og omfang af forsikringsbegivenheder og i tidspunktet for og størrelsen af skadeserstatninger på hensættelsestidspunktet.

3) Tabsrisiko eller risiko for en ugunstig udvikling i de forsikringsmæssige forpligtelser som følge af signifikant usikkerhed omkring antagelserne vedrørende prisfastsættelse og hensættelser relateret til udbrud af større epidemier og den usædvanlige akkumulering af risici under sådanne ekstreme omstændigheder.

Stk. 2. Modulet for sygeforsikringsrisici skal afspejle den risiko, der følger af sygeforsikringsforpligtelser i relation til de risici, der er dækket, og de processer, der anvendes i forbindelse med udøvelsen af denne virksomhed, uanset om denne virksomhed udøves som led i skades- eller livsforsikringsvirksomhed.

§ 7. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre modulet for markedsrisici, jf. artikel 164-188 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Modulet skal afspejle den risiko, der følger af volatiliteten i markedsprisen på finansielle instrumenter, der har indflydelse på værdien af selskabets aktiver og passiver.

§ 8. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre modulet for modpartsrisici, jf. artikel 189-202 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Modulet skal afspejle potentielle tab som følge af, at forsikringsselskabets modparter og debitorer uventet misligholder deres forpligtelser eller mister kreditværdighed over de følgende 12 måneder.

§ 9. Finanstilsynet kan påbyde et gruppe 1-forsikringsselskab, at erstatte en delmængde af standardparametrene inden for risikomodulerne skadesforsikring, livsforsikring og sygeforsikring med selskabsspecifikke parametre, såfremt selskabets risikoprofil afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for opgørelsen af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen.

Koncerner

§ 10. §§ 2-9 finder tilsvarende anvendelse for den øverste modervirksomheds opgørelse af solvenskapitalkravet for koncernen ved anvendelse af standardformlen.

Straffebestemmelser

§ 11. Overtrædelse af § 2, § 3, stk. 1, og §§ 4-8 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 817 af 3. juli 2015 om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen ophæves.

§ 13. Indtil den 31. december 2017 svarer de standardparametre, der benyttes til opgørelse af delmodulet for kreditspændsrisiko, jf. artikel 175-181 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og delmodulet for koncentrationsrisiko, jf. artikel 182-187 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), for så vidt angår eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, som lyder på og er finansieret i en hvilken som helst anden medlemsstats valuta, til dem, der ville skulle anvendes på eksponeringer, som lyder på og er finansieret i den nationale valuta.

Stk. 2. I 2018 skal de standardparametre, der benyttes til opgørelse af delmodulerne i stk. 1, nedsættes med 80 pct., for så vidt angår eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, som lyder på og er finansieret i enhver anden medlemsstats valuta.

Stk. 3. I 2019 skal de standardparametre, der benyttes til opgørelse af delmodulerne i stk. 1, nedsættes med 50 pct., for så vidt angår eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, som lyder på og er finansieret i enhver anden medlemsstats valuta.

Stk. 4. Fra den 1. januar 2020 skal de standardparametre, der benyttes til opgørelse af delmodulerne i stk. 1, ikke nedsættes, for så vidt angår eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, som lyder på og er finansieret i enhver anden medlemsstats valuta.

§ 14. Til opgørelse af delmodulet for aktierisici, jf. artikel 168-173 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal selskaberne for aktier omfattet af artikel 173 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), over en 7-årig periode anvende en standardparameter, der opgøres i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 2. Standardparameteren efter stk. 1, opgøres som et vægtet gennemsnit af den standardparameter, der benyttes til beregning af delmodulet i overensstemmelse med artikel 304 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF, jf. artikel 170 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og den standardparameter, der benyttes til beregning af delmodulet i overensstemmelse med standardformlen uden den i artikel 304 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF fastsatte mulighed. Vægtningen af sidstnævnte standardparameter skal i slutningen af hvert år som minimum øges lineært fra 0 pct. i løbet af det år, der begynder den 1. januar 2016, til 100 pct. den 1. januar 2023.

Finanstilsynet, den 16. december 2015

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.