Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for NaturErhvervstyrelsens område

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 35 af 23. januar 2009 om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne.

2) Bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 2009 om tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer.

3) Bekendtgørelse nr. 399 af 26. maj 2009 om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet.

4) Bekendtgørelse nr. 844 af 8. september 2009 om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren.

5) Bekendtgørelse nr. 813 af 29. juni 2010 om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

6) Bekendtgørelse nr. 397 af 2. maj 2011 om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning.

7) Bekendtgørelse nr. 875 af 3. august 2011 om tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer.

8) Bekendtgørelse nr. 176 af 28. februar 2012 om tilskud til omlægning til økologisk akvakulturproduktion og til dyresundhedsforanstaltninger for akvakulturdyr.

9) Bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2012 om tilskud til biogasanlæg m.v.

10) Bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

11) Bekendtgørelse nr. 249 af 16. marts 2015 om tilskud til modernisering af kvægstalde.

12) Bekendtgørelse nr. 250 af 16. marts 2015 om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion.

13) Bekendtgørelse nr. 1209 af 27. oktober 2015 om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledning på bedrifter med randzoner.

14) Bekendtgørelse nr. 1101 af 12. december 2002 om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger.

15) Bekendtgørelse nr. 892 af 22. september 2005 om tilskud til anlæg af vådområder.

16) Bekendtgørelse nr. 972 af 19. juli 2007 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

17) Bekendtgørelse nr. 258 af 22. april 2008 om tilskud til genopretning af ødelagte diger og kystbeskyttelse som følge af stormflod.

18) Bekendtgørelse nr. 191 af 2. marts 2010 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

19) Bekendtgørelse nr. 843 af 30. juni 2010 om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer.

20) Bekendtgørelse nr. 951 af 30. juli 2010 om tilskud til kommunale vådområdeprojekter.

21) Bekendtgørelse nr. 952 af 30. juli 2010 om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter.

22) Bekendtgørelse nr. 118 af 21. februar 2011 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

23) Bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder.

24) Bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2012 om tilskud til statslige vådområdeprojekter.

25) Bekendtgørelse nr. 919 af 15. august 2014 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

26) Bekendtgørelse nr. 518 af 24. april 2015 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold.

27) Bekendtgørelse nr. 519 af 24. april 2015 om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner.

28) Bekendtgørelse nr. 520 af 24. april 2015 om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning.

29) Bekendtgørelse nr. 117 af 8. februar 2007 om tilskud til skolefrugt.

30) Bekendtgørelse nr. 405 af 26. maj 2008 om tilskud til skolefrugt.

31) Bekendtgørelse nr. 944 af 5. oktober 2009 om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter.

32) Bekendtgørelse nr. 1065 af 10. september 2010 om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye processer og teknologier på jordbrugsbedrifter (Den grønne investeringspulje).

33) Bekendtgørelse nr. 969 af 22. juli 2013 om tilskud til økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren.

34) Bekendtgørelse nr. 251 af 16. marts 2015 om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde.

35) Bekendtgørelse nr. 611 af 5. maj 2015 om skolefrugt- og grøntordningen.

36) Bekendtgørelse nr. 1140 af 28. september 2015 om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.

37) Bekendtgørelse nr. 1158 af 5. oktober 2015 om tilskud fra dyrevelfærdspuljen.

38) Bekendtgørelse nr. 329 af 8. maj 2003 om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen.

39) Bekendtgørelse nr. 910 af 5. august 2014 om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed.

40) Bekendtgørelse nr. 466 af 16. april 2015 om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder.

41) Bekendtgørelse nr. 1116 af 21. september 2015 om tilskud til fælles indsatser på fiskeri.

42) Bekendtgørelse nr. 548 af 15. august 1989 om tilskud til plantning af læhegn.

43) Bekendtgørelse nr. 693 af 18. oktober 1990 om tilskud til udtagning af jord af produktionen.

44) Bekendtgørelse nr. 548 af 23. juli 1998 om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v.

45) Bekendtgørelse nr. 883 af 31. oktober 2002 om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v.

46) Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2003 om tilskud til reduktion af kvælstofkvoten.

47) Bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj 2003 om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter.

48) Bekendtgørelse nr. 84 af 27. januar 2005 om miljøbetinget tilskud.

49) Bekendtgørelse nr. 85 af 27. januar 2005 om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug.

50) Bekendtgørelse nr. 589 af 8. juni 2007 om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug.

51) Bekendtgørelse nr. 590 af 8. juni 2007 om miljøbetinget tilskud.

52) Bekendtgørelse nr. 591 af 8. juni 2007 om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer.

53) Bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

54) Bekendtgørelse nr. 80 af 14. februar 2008 om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding.

55) Bekendtgørelse nr. 70 af 2. februar 2009 om miljøbetinget tilskud.

56) Bekendtgørelse nr. 71 af 2. februar 2009 om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug.

57) Bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

58) Bekendtgørelse nr. 968 af 12. september 2006 om ydelse af støtte til tørret foder.

59) Bekendtgørelse nr. 812 af 17. september 2001 om støtte til hør og hamp til fremstilling af fibre.

60) Bekendtgørelse nr. 240 af 7. april 2005 om ydelse af fremstillingspræmie til kartoffelstivelse og støtte til stivelseskartofler.

61) Bekendtgørelse nr. 1416 af 11. december 2007 om støtte til dyrkning af energiafgrøder.

Stk. 2. Bekendtgørelserne i stk. 1, nr. 1-59, finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør af bekendtgørelserne, og for ansøgninger, som er modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden den 1. januar 2016.

Stk. 3. Bekendtgørelserne i stk. 1, nr. 60 og 61 finder dog fortsat anvendelse på støtte og præmier, der er givet i medfør af bekendtgørelserne.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 16. december 2015

Jette Petersen

/ Lars Kolze