Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0007
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 20111)

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, og § 43, stk. 2, og § 71, stk. 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, fastsættes efter bemyndigelse:

Ulykker indtrådt og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. juli 2007 til 31. december 2010

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C, D, E eller F, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel E anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel F anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel A, B, C, D, E og F anvendes desuden til at fastsætte erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 9. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B, C, D, E og F, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 10. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder, der er angivet i tabel A, B, C, D, E eller F og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel A, B, C, D, E eller F og faktoren angivet i stk. 11.

Stk. 11. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3 er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,168. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel G, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Ulykker indtrådt i tiden 1. januar 2004 til 30. juni 2007 og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. januar 2005 til 30. juni 2007

§ 3. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel H, I, J, K, L eller M, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel H anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel I anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel J anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel K anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel L anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel M anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel H, I, J, K, L og M anvendes desuden til at fastsætte erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

§ 4. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel N, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader indtrådt i tiden 1. april 1978 til 31. december 2003 og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. april 1978 til 31. december 2004

§ 5. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 32 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel O eller P, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel O anvendes, når den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 32, stk. 8, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 3. Tabel P anvendes, når den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 32, stk. 7, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 4. Tabel P anvendes i sager, hvor der før 1. juli 1999 allerede er truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, jf. § 17, stk. 5, i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

§ 6. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 36, stk. 2, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel N, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 7. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 65. år, skal det kapitalbeløb, der er beregnet efter § 6 i denne bekendtgørelse, forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige ydelse med den faktor i bilagets tabel Q, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 4, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 67. år, skal det kapitalbeløb, der er beregnet efter § 6 i denne bekendtgørelse, forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige ydelse med den faktor i bilagets tabel R, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 3. Tabel R anvendes i sager, hvor der før 1. juli 1999 allerede er truffet afgørelse om løbende ydelse for tab af forsørger, jf. § 17, stk. 5, i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

§ 8. En løbende årlig ydelse for varigt mén, tilkendt efter § 28 i lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel S, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb den 29. december 2015 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 198 af 25. februar 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 ophæves.

Arbejdsskadestyrelsen, den 15. december 2015

Merete Agergaard

/ Karoline Klaksvig


Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år uden omsætningsmulighed fra det 66. år

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
33,550
35
17,502
6
33,019
36
16,968
7
32,488
37
16,435
8
31,956
38
15,903
9
31,424
39
15,372
       
10
30,891
40
14,841
11
30,357
41
14,312
12
29,824
42
13,783
13
29,290
43
13,255
14
28,755
44
12,728
       
15
28,220
45
12,202
16
27,685
46
11,677
17
27,150
47
11,153
18
26,614
48
10,630
19
26,078
49
10,108
       
20
25,541
50
9,587
21
25,005
51
9,067
22
24,468
52
8,547
23
23,932
53
8,028
24
23,395
54
7,510
       
25
22,858
55
6,992
26
22,322
56
6,473
27
21,785
57
5,955
28
21,249
58
5,435
29
20,712
59
4,915
       
30
20,176
60
4,392
31
19,641
61
3,867
32
19,105
62
3,338
33
18,570
63
2,805
34
18,036
64
2,267
       
   
65
1,722

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år uden omsætningsmulighed fra det 65. år

Fyldt alder
 
   
52
8,079
53
7,557
54
7,034
   
55
6,511
56
5,988
57
5,465
58
4,939
59
4,413
   
60
3,883
61
3,351
62
2,814
63
2,272
64
1,724

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år uden omsætningsmulighed fra det 64½. år

Fyldt alder
 
   
60
3,623
61
3,086
62
2,546
63
1,999
64
1,446

Tabel D: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år uden omsætningsmulighed fra det 64. år

Fyldt alder
 
   
60
3,362
61
2,822
62
2,277
63
1,726

Tabel E: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år uden omsætningsmulighed fra det 63½. år

Fyldt alder
 
   
61
2,552
62
2,003
63
1,447

Tabel F: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fyldt alder
 
   
61
2,282
62
1,728

Tabel G: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,584
1,166
1,748
2,328
2,907
3,485
4,062
4,638
5,212
5,786
19
0,584
1,166
1,748
2,328
2,907
3,485
4,062
4,637
5,211
5,784
                     
20
0,584
1,166
1,747
2,328
2,907
3,485
4,061
4,636
5,211
5,783
21
0,584
1,166
1,747
2,327
2,906
3,484
4,061
4,636
5,209
5,782
22
0,584
1,166
1,747
2,327
2,906
3,484
4,060
4,635
5,208
5,780
23
0,584
1,166
1,747
2,327
2,906
3,483
4,059
4,634
5,207
5,779
24
0,584
1,166
1,747
2,327
2,905
3,483
4,058
4,633
5,206
5,777
                     
25
0,584
1,166
1,747
2,327
2,905
3,482
4,058
4,632
5,204
5,775
26
0,584
1,166
1,747
2,326
2,905
3,481
4,057
4,630
5,203
5,773
27
0,584
1,166
1,747
2,326
2,904
3,481
4,056
4,629
5,201
5,771
28
0,583
1,166
1,746
2,326
2,904
3,480
4,055
4,628
5,199
5,769
29
0,583
1,166
1,746
2,325
2,903
3,479
4,053
4,626
5,197
5,766
                     
30
0,583
1,165
1,746
2,325
2,902
3,478
4,052
4,624
5,195
5,763
31
0,583
1,165
1,746
2,325
2,902
3,477
4,051
4,622
5,192
5,760
32
0,583
1,165
1,746
2,324
2,901
3,476
4,049
4,620
5,189
5,756
33
0,583
1,165
1,745
2,324
2,900
3,475
4,047
4,618
5,186
5,753
34
0,583
1,165
1,745
2,323
2,899
3,474
4,046
4,616
5,183
5,748
                     
35
0,583
1,165
1,745
2,322
2,898
3,472
4,044
4,613
5,180
5,744
36
0,583
1,165
1,744
2,322
2,897
3,471
4,041
4,610
5,176
5,739
37
0,583
1,165
1,744
2,321
2,896
3,469
4,039
4,607
5,172
5,734
38
0,583
1,164
1,743
2,320
2,895
3,467
4,037
4,603
5,167
5,728
39
0,583
1,164
1,743
2,320
2,894
3,465
4,034
4,599
5,162
5,722
                     
40
0,583
1,164
1,743
2,319
2,892
3,463
4,031
4,595
5,157
5,715
41
0,583
1,164
1,742
2,318
2,890
3,460
4,027
4,591
5,151
5,707
42
0,583
1,164
1,741
2,317
2,889
3,458
4,024
4,586
5,144
5,699
43
0,583
1,163
1,741
2,315
2,887
3,455
4,020
4,581
5,137
5,690
44
0,583
1,163
1,740
2,314
2,885
3,452
4,015
4,575
5,130
5,681
                     
45
0,583
1,163
1,739
2,313
2,882
3,448
4,011
4,568
5,122
5,670
46
0,583
1,162
1,738
2,311
2,880
3,445
4,005
4,561
5,113
5,659
47
0,583
1,162
1,738
2,309
2,877
3,441
4,000
4,554
5,103
5,646
48
0,583
1,161
1,737
2,308
2,874
3,436
3,994
4,546
5,092
5,632
49
0,582
1,161
1,735
2,306
2,871
3,432
3,987
4,537
5,080
5,618
                     
50
0,582
1,160
1,734
2,303
2,868
3,426
3,980
4,527
5,068
5,602
51
0,582
1,160
1,733
2,301
2,864
3,421
3,972
4,516
5,054
5,584
52
0,582
1,159
1,732
2,298
2,860
3,415
3,963
4,505
5,039
5,565
53
0,582
1,159
1,730
2,296
2,855
3,408
3,954
4,492
5,023
5,545
54
0,582
1,158
1,728
2,293
2,850
3,401
3,944
4,479
5,005
5,522
                     
55
0,582
1,157
1,727
2,289
2,845
3,393
3,933
4,464
4,986
5,498
56
0,581
1,156
1,725
2,286
2,839
3,384
3,921
4,448
4,965
5,472
57
0,581
1,155
1,722
2,282
2,833
3,375
3,908
4,430
4,942
5,443
58
0,581
1,154
1,720
2,277
2,826
3,365
3,893
4,411
4,918
5,413
59
0,581
1,153
1,717
2,273
2,818
3,353
3,878
4,391
4,891
 
                     
60
0,580
1,152
1,715
2,268
2,810
3,341
3,861
4,369
   
61
0,580
1,151
1,712
2,262
2,801
3,328
3,843
     
62
0,580
1,149
1,708
2,256
2,791
3,314
       
63
0,579
1,148
1,705
2,249
2,781
         
64
0,579
1,146
1,701
2,242
           
                     
65
0,578
1,144
1,696
             
66
0,578
1,142
               
67
0,577
                 

Tabel H: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år uden omsætningsmulighed fra det 66. år

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
10,455
35
9,862
6
10,450
36
9,806
7
10,445
37
9,747
8
10,440
38
9,682
9
10,434
39
9,611
       
10
10,427
40
9,535
11
10,420
41
9,452
12
10,412
42
9,363
13
10,404
43
9,265
14
10,395
44
9,160
       
15
10,385
45
9,046
16
10,374
46
8,922
17
10,363
47
8,787
18
10,350
48
8,642
19
10,336
49
8,483
       
20
10,321
50
8,311
21
10,305
51
8,125
22
10,288
52
7,922
23
10,268
53
7,701
24
10,248
54
7,461
       
25
10,225
55
7,200
26
10,201
56
6,915
27
10,174
57
6,604
28
10,145
58
6,264
29
10,114
59
5,892
       
30
10,080
60
5,484
31
10,043
61
5,037
32
10,003
62
4,545
33
9,960
63
4,002
34
9,913
64
3,403
       
   
65
2,738

Tabel I: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år uden omsætningsmulighed fra det 65. år

Fyldt alder
 
   
52
7,732
53
7,492
54
7,229
   
55
6,943
56
6,631
57
6,289
58
5,915
59
5,505
   
60
5,054
61
4,559
62
4,013
63
3,410
64
2,742

Tabel J: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år uden omsætningsmulighed fra det 64½. år

Fyldt alder
 
   
60
4,813
61
4,291
62
3,714
63
3,077
64
2,371

Tabel K: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år uden omsætningsmulighed fra det 64. år

Fyldt alder
 
   
60
4,572
61
4,023
62
3,416
63
2,745

Tabel L: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år uden omsætningsmulighed fra det 63½. år

Fyldt alder
 
   
61
3,722
62
3,082
63
2,372

Tabel M: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fyldt alder
 
   
61
3,422
62
2,748

Tabel N: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,957
1,827
2,618
3,336
3,989
4,582
5,121
5,611
6,055
6,460
19
0,957
1,827
2,618
3,336
3,989
4,582
5,121
5,610
6,055
6,459
                     
20
0,957
1,827
2,618
3,336
3,989
4,582
5,120
5,610
6,054
6,458
21
0,957
1,827
2,618
3,336
3,988
4,581
5,120
5,609
6,054
6,457
22
0,957
1,827
2,618
3,336
3,988
4,581
5,119
5,609
6,053
6,457
23
0,957
1,827
2,618
3,336
3,988
4,581
5,119
5,608
6,052
6,456
24
0,957
1,827
2,617
3,335
3,988
4,580
5,118
5,607
6,051
6,455
                     
25
0,957
1,827
2,617
3,335
3,987
4,580
5,118
5,607
6,050
6,453
26
0,957
1,827
2,617
3,335
3,987
4,579
5,117
5,606
6,049
6,452
27
0,957
1,827
2,617
3,335
3,987
4,579
5,116
5,605
6,048
6,451
28
0,957
1,827
2,617
3,334
3,986
4,578
5,116
5,604
6,047
6,449
29
0,957
1,827
2,617
3,334
3,986
4,577
5,115
5,603
6,046
6,448
                     
30
0,957
1,827
2,617
3,334
3,985
4,577
5,114
5,601
6,044
6,446
31
0,957
1,827
2,616
3,333
3,985
4,576
5,113
5,600
6,042
6,444
32
0,957
1,827
2,616
3,333
3,984
4,575
5,112
5,599
6,041
6,442
33
0,957
1,826
2,616
3,333
3,983
4,574
5,110
5,597
6,039
6,439
34
0,957
1,826
2,616
3,332
3,983
4,573
5,109
5,595
6,036
6,437
                     
35
0,957
1,826
2,615
3,331
3,982
4,572
5,107
5,593
6,034
6,434
36
0,957
1,826
2,615
3,331
3,981
4,570
5,106
5,591
6,031
6,430
37
0,957
1,826
2,614
3,330
3,980
4,569
5,104
5,588
6,028
6,427
38
0,957
1,826
2,614
3,329
3,979
4,567
5,101
5,586
6,025
6,423
39
0,957
1,825
2,614
3,329
3,977
4,566
5,099
5,583
6,021
6,418
                     
40
0,957
1,825
2,613
3,328
3,976
4,564
5,097
5,580
6,017
6,414
41
0,957
1,825
2,612
3,327
3,974
4,562
5,094
5,576
6,013
6,408
42
0,957
1,825
2,612
3,326
3,973
4,559
5,091
5,572
6,008
6,403
43
0,957
1,824
2,611
3,324
3,971
4,557
5,087
5,568
6,003
6,396
44
0,957
1,824
2,610
3,323
3,969
4,554
5,084
5,563
5,997
6,389
                     
45
0,956
1,824
2,610
3,322
3,967
4,551
5,080
5,558
5,991
6,382
46
0,956
1,823
2,609
3,320
3,964
4,547
5,075
5,552
5,984
6,373
47
0,956
1,823
2,608
3,318
3,962
4,544
5,070
5,546
5,976
6,364
48
0,956
1,822
2,606
3,316
3,959
4,540
5,065
5,539
5,967
6,354
49
0,956
1,822
2,605
3,314
3,955
4,535
5,059
5,531
5,958
6,343
                     
50
0,956
1,821
2,604
3,312
3,952
4,530
5,052
5,523
5,948
6,330
51
0,956
1,820
2,602
3,309
3,948
4,525
5,045
5,514
5,936
6,317
52
0,956
1,820
2,601
3,306
3,944
4,518
5,037
5,504
5,924
6,302
53
0,955
1,819
2,599
3,303
3,939
4,512
5,028
5,493
5,910
6,286
54
0,955
1,818
2,597
3,300
3,934
4,505
5,018
5,480
5,896
6,268
                     
55
0,955
1,817
2,595
3,296
3,928
4,497
5,008
5,467
5,879
6,248
56
0,955
1,816
2,592
3,292
3,922
4,488
4,996
5,452
5,861
6,227
57
0,954
1,815
2,590
3,287
3,915
4,478
4,984
5,436
5,842
6,203
58
0,954
1,813
2,587
3,282
3,907
4,467
4,970
5,419
5,820
6,178
59
0,954
1,812
2,584
3,277
3,899
4,456
4,954
5,399
5,796
 
                     
60
0,953
1,810
2,580
3,271
3,889
4,443
4,937
5,378
   
61
0,953
1,808
2,576
3,264
3,879
4,429
4,919
     
62
0,952
1,807
2,572
3,257
3,868
4,414
       
63
0,952
1,804
2,567
3,249
3,856
         
64
0,951
1,802
2,562
3,240
           
                     
65
0,950
1,799
2,556
             
66
0,950
1,797
               
67
0,949
                 

Tabel O: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
10,458
35
9,923
6
10,454
36
9,874
7
10,449
37
9,821
8
10,444
38
9,764
9
10,439
39
9,702
       
10
10,433
40
9,635
11
10,426
41
9,562
12
10,419
42
9,484
13
10,411
43
9,399
14
10,403
44
9,307
       
15
10,394
45
9,208
16
10,384
46
9,101
17
10,374
47
8,985
18
10,362
48
8,859
19
10,350
49
8,724
       
20
10,336
50
8,577
21
10,321
51
8,418
22
10,305
52
8,246
23
10,288
53
8,059
24
10,269
54
7,857
       
25
10,249
55
7,638
26
10,226
56
7,400
27
10,202
57
7,141
28
10,176
58
6,860
29
10,148
59
6,553
       
30
10,118
60
6,219
31
10,085
61
5,854
32
10,049
62
5,454
33
10,010
63
5,015
34
9,968
64
4,532

Tabel P: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
10,456
35
9,894
6
10,452
36
9,842
7
10,447
37
9,785
8
10,442
38
9,724
9
10,436
39
9,658
       
10
10,430
40
9,587
11
10,423
41
9,509
12
10,416
42
9,426
13
10,408
43
9,335
14
10,399
44
9,237
       
15
10,390
45
9,130
16
10,380
46
9,015
17
10,368
47
8,890
18
10,356
48
8,755
19
10,343
49
8,608
       
20
10,329
50
8,450
21
10,313
51
8,277
22
10,297
52
8,090
23
10,278
53
7,888
24
10,259
54
7,667
       
25
10,237
55
7,428
26
10,214
56
7,167
27
10,189
57
6,883
28
10,161
58
6,574
29
10,132
59
6,236
       
30
10,100
60
5,867
31
10,065
61
5,462
32
10,027
62
5,018
33
9,986
63
4,529
34
9,942
64
3,990
       
   
65
3,395
   
66
2,735

Tabel Q: Værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 65. år (forsørgertabserstatning)

Fyldt alder
 
   
55
1,390
56
1,539
57
1,705
58
1,890
59
2,098
   
60
2,330
61
2,590
62
2,882
63
3,210
64
3,581

Tabel R: Værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 67. år (forsørgertabserstatning)

Fyldt alder
 
   
57
0,680
58
0,754
59
0,837
   
60
0,929
61
1,033
62
1,149
63
1,280
64
1,428
   
65
1,595
66
1,785

Tabel S: Ménerstatning

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
10,468
50
9,348
6
10,465
51
9,270
7
10,461
52
9,188
8
10,458
53
9,100
9
10,453
54
9,009
       
10
10,449
55
8,912
11
10,444
56
8,811
12
10,439
57
8,705
13
10,433
58
8,593
14
10,427
59
8,477
       
15
10,420
60
8,355
16
10,413
61
8,228
17
10,405
62
8,095
18
10,397
63
7,958
19
10,388
64
7,815
       
20
10,378
65
7,667
21
10,368
66
7,514
22
10,356
67
7,356
23
10,344
68
7,193
24
10,331
69
7,026
       
25
10,317
70
6,854
26
10,302
71
6,678
27
10,285
72
6,498
28
10,268
73
6,314
29
10,249
74
6,127
       
30
10,228
75
5,937
31
10,206
76
5,745
32
10,183
77
5,551
33
10,158
78
5,355
34
10,131
79
5,159
       
35
10,102
80
4,961
36
10,071
81
4,764
37
10,038
82
4,567
38
10,002
83
4,371
39
9,965
84
4,176
       
40
9,924
85
3,983
41
9,881
86
3,793
42
9,835
87
3,606
43
9,787
88
3,423
44
9,735
89
3,243
       
45
9,679
90
3,067
46
9,621
og derover
 
47
9,558
   
48
9,492
   
49
9,422
   

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.