Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1272
 
32013R1308
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om intervention af skummetmælkspulver1)

I medfør af § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Intervention af skummetmælkspulver kan ske her i landet i henhold til Det Europæiske Fællesskabs markedsordning for mælk og mejeriprodukter.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen varetager administrationen af ordningen.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol med overholdelse af ordningens bestemmelser.

§ 3. Ansøgning om godkendelse til fremstilling af skummetmælkspulver til brug for interventionsopkøb skal fremsendes til NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Ansøgning fremsættes på en blanket, der kan rekvireres hos NaturErhvervstyrelsen.

§ 4. Tilbud om levering af skummetmælkspulver skal fremsendes til NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Tilbud skal fremsættes på en blanket, der kan rekvireres hos NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Den tilbudte mængde skal angives i hele tons og være på mindst 20 tons.

Stk. 3. Hvis tilbudet accepteres, meddeler NaturErhvervstyrelsen tilbudsgiver tid og sted for indlagring af det tilbudte skummetmælkspulver på et lager, der er godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Hvis det i medfør af den i § 2, stk. 2, nævnte kontrol konstateres, at betingelserne for intervention af skummetmælkspulver ikke er opfyldt og skummetmælkspulveret derfor helt eller delvist afvises, skal tilbudsgiver efter påkrav fra NaturErhvervstyrelsen godtgøre alle påløbne omkostninger vedrørende det afviste skummetmælkspulver, herunder kontrolomkostningerne.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 95 af 21. februar 2002 om intervention af skummetmælkspulver ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilladelser og accepterede tilbud, der er modtaget i medfør heraf, og for ansøgning om godkendelse og fremsatte tilbud, der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden den 1. januar 2016.

Stk. 3. I alle høringsbreve, afgørelser og enhver anden henvendelse fra NaturErhvervstyrelsen, som er dateret den 1. januar 2016 eller senere, skal henvisninger til bekendtgørelse nr. 95 af 21. februar 2002 om intervention af skummetmælkspulver forstås som henvisninger til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Stk. 3 gælder dog ikke, hvis andet er udtrykkeligt angivet i henvendelsen.

NaturErhvervstyrelsen, den 15. december 2015

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU Tidende 2013, nr. L 347, side 671, og Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.