Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 15. december 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning

(Midlertidig indkvartering af flygtninge)

[af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]:

1. Ændringsforslag

Enhedslistens, Alternativets, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. december 2015 og var til 1. behandling den 8. december 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Dispensation fra bestemmelser i Folketingets forretningsorden

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA og KF) indstiller, at Folketinget dispenserer fra bestemmelserne i Folketingets forretningsordens § 13, stk 1, om tidsfristen om, at 3. behandling finder sted tidligere end 30 dage efter lovforslagets fremsættelse.

Et mindretal i udvalget (EL, ALT, RV og SF) ønsker, at spørgsmålet om dispensation bringes til afstemning.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og udlændinge-, integrations- og boligministeren sendte den 1. december 2015 dette udkast til udvalget, jf. UUI alm. del – bilag 46. Den 7. december sendte udlændinge-, integrations- og boligministeren de indkomne høringssvar og den 8. december 2015 et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 25 spørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod det stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at det efter partiets opfattelse er et mindre lovforslag, som betyder, at der bliver givet bemyndigelse til at fastsætte regler om, at en enlig flygtning efter en konkret vurdering kan få besked på, at vedkommende skal flytte ind og blive anvist at dele et beboelsesrum med en eller flere andre enlige flygtninge som en midlertidig indkvarteringsløsning. Lovforslaget indebærer bl.a. også, at det bliver gjort muligt for kommunerne at fravige de vejledende grænseværdier for støj som følge af Miljøstyrelsens vejledninger, hvilket indebærer, at der kan etableres midlertidige opholdssteder for flygtninge på såkaldte støjbelastede områder. Det er DF’s opfattelse, at dette forslag vil kunne aflaste kommunerne, som er meget pressede. Det vil dog ikke grundlæggende løse problemerne, men alene udskyde problemerne, fordi problemerne stadig væk vil være der og opstå igen og igen, så længe regeringen ikke effektivt ønsker at begrænse tilstrømningen af flygtninge til Danmark. Det er også derfor, at DF har argumenteret for, at man skal etablere statslige enheder, som reelt ville aflaste kommunerne, hvis det blev gennemført. DF arbejder således fortsat for, at der kommer statslige enheder, hvor flygtningene skal bo, helst indtil de kan vende tilbage til deres hjemlande. DF arbejder herudover på andre stramninger inden for asyl- og udlændingeområdet. Der er efter DF’s opfattelse behov for langt mere markante tiltag, og der er også i høj grad brug for nytænkning på området. Men med disse bemærkninger støtter DF forslaget.

Et mindretal i udvalget (EL, ALT, RV og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det af mindretallet stillede ændringsforslag.

Enhedslistens, Alternativets, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget anerkender kommunernes behov for at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal midlertidige boliger til de flygtninge, som kommer til Danmark og bliver fordelt mellem kommunerne. Partierne vil på den baggrund gerne hjælpe kommunerne, så de får de bedste muligheder for at tage imod flygtningene og løse udfordringen med at få dem integreret. Partierne mener imidlertid ikke, at det er rimeligt at lade flere enlige flygtninge bo på samme værelse eller at placere midlertidige boliger på steder, som overstiger de vejledende grænseværdier for støj, uden at der sættes nogle klare grænser for, eksempelvis hvor lang tid eller hvor mange der skal bo sammen i en midlertidig indkvartering af ringere beskaffenhed, sådan som regeringen foreslår. Mange flygtninge kommer til Danmark med krigstraumer og har efterladt familie i de lande, som de er flygtet fra, og kan således være i en meget sårbar og anspændt situation. Regeringen har allerede bidraget til at forringe kommunernes muligheder for at tilvejebringe tilstrækkeligt med midlertidig indkvartering ved at indføre fattigdomsydelser til flygtninge. Ydelsen indebærer, at der ikke er tilstrækkeligt med boliger i kommunerne, som flygtningene kan betale. Det betyder, at kommunerne ikke ved, hvor de skal placere de mennesker, der kommer til landet nu. Når kommunerne får sværere ved at finde permanente boliger til flygtningene, vil de flygtninge, der bor i de midlertidige boliger, bo der længere tid, hvilket lægger et yderligere pres på kommunernes handlemuligheder. Partierne mener, at opgaven med at skaffe tilstrækkeligt med boliger bl.a. bør løses ved at afskaffe integrationsydelsen og ved at give kommunerne bedre muligheder for at bygge billige boliger. EL, ALT, RV og SF’s medlemmer af udvalget er – som ved behandlingen af L 74 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) – bekymrede for den forhastede lovproces. På den baggrund udtrykker partierne, i lighed med en lang række høringsparter, skarp kritik af, at dette lovforslag hastes igennem Folketinget uden rimelig tid til høring og udvalgsbehandling og uden respekt for god lovgivningsskik og almindelige demokratiske principper. Partierne er opmærksomme på, at situationen i Europa kan betyde, at der bliver behov for beredskab til en potentielt ekstraordinær situation. Dog står det fortsat ikke klart, under hvilke omstændigheder der vil være tale om en ekstraordinær situation. Derfor har partierne fremsat ændringsforslag om at indsætte en revisionsklausul i lovforslaget. Dette ville give mulighed for, at lovforslaget kunne træde i kraft, samtidig med at en fair og ordentlig lovproces kunne gennemføres efter grundlæggende demokratiske principper med rimelige høringsfrister, tid til udvalgsbehandling, spørgsmål-svar etc. Dette har regeringen ikke ønsket at imødekomme. Partierne kan således ikke støtte lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ny paragraf

Af et mindretal (EL, ALT, RV og SF):

1) Efter § 3 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

Udlændinge-, integrations- og boligministeren fremsætter inden den 1. april 2016 forslag om revision af de ændringer af integrationsloven og lov om planlægning, som er indeholdt i denne lov.«

[Revisionsbestemmelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget er en såkaldt revisionsklausul, som indebærer, at udlændinge-, integrations- og boligministeren senest den 1. april 2016 skal fremsætte et lovforslag om revision af de ændringer af integrationsloven og lov om planlægning, som er indeholdt i lovforslag nr. L 75.

Hensigten med revisionsklausulen er at give mulighed for en både indholdsmæssig og tidsmæssig reel høring over de elementer, som er indeholdt i lovforslaget, som ikke har været mulig i forbindelse med behandlingen af L 75.

Ændringsforslaget stilles for at sikre en fyldestgørende lovproces efter almindelige demokratiske procedurer.

På den måde sikres det, at ministeren har mulighed for at tage redskaberne indeholdt i lovforslaget i brug, såfremt Danmark inden den 1. april 2016 kommer i en situation, som kan betyde, at der bliver behov for beredskab til at håndtere den ekstraordinære situation. Samtidig gennemføres en almindelig lovproces med rimelige høringsfrister og rimelig tid til udvalgsbehandling og eventuelle ændringsforslag.

Martin Henriksen (DF) fmd. Peter Skaarup (DF) Christian Langballe (DF) Marie Krarup (DF) Peter Kofod Poulsen (DF) Merete Dea Larsen (DF) Marcus Knuth (V) Britt Bager (V) Preben Bang Henriksen (V) Louise Schack Elholm (V) Erling Bonnesen (V) Jan E. Jørgensen (V) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Henrik Dahl (LA) Naser Khader (KF) Dan Jørgensen (S) Daniel Toft Jakobsen (S) nfmd. Jan Johansen (S) Karen J. Klint (S) Mattias Tesfaye (S) Yildiz Akdogan (S) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Søren Egge Rasmussen (EL) Ulla Sandbæk (ALT) Josephine Fock (ALT) Lotte Rod (RV) Sofie Carsten Nielsen (RV) Jacob Mark (SF) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 75

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
Høringssvar og høringsnotat, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Supplerende høringssvar, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren
5
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 75

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, at det skal være mindre attraktivt at være flygtning i Danmark, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om en lettelse af regler om støj ved boligplacering af flygtninge, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, at flere enlige flygtninge kan indkvarteres i samme beboelsesrum, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvor længe en flygtning efter dette lovforslag maksimalt vil kunne være midlertidigt indkvarteret, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, og hvor meget der skal til, for at der i henhold til lovforslaget vil være tale om »ekstraordinær situation«, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvor mange flygtninge regeringen forventer vil ankomme til Danmark i 2015 og 2016, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om forslaget giver mulighed for, at der i forbindelse med indkvartering af flere i samme rum kan tages hensyn til, om den pågældende måtte have særlige behov for ikke at indkvarteres i delerum, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvordan »midlertidig« i henhold til forslaget skal forstås, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvem der skal afholde udgifterne til etablering og finansiering af støjafskærmningsforanstaltninger i forbindelse med opførelse af midlertidige opholdssteder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm., om der i forslaget er indsat grænser for, hvor længe man maksimalt kan være på midlertidige opholdssteder eller indkvarteringer, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm., om de foreslåede ændringer skal være generelt gældende for midlertidige indkvarteringer, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm., om der er lavet undersøgelser og analyser af, hvor mange kommuner der reelt er udfordret i forhold til at finde indkvartering til antallet af flygtninge, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm., om regeringen deler Sundhedsstyrelsens bekymring om, at det forhold, at flere personer lever sammen under husstandslignende forhold, er en markant risikofaktor for smitsomme sygdomme, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om, hvorvidt regeringen deler bekymringen om, at en fejlvurdering af flygtninges psykiske og fysiske helbred kan føre til, at en meget traumatiseret flygtning kan komme til at bo sammen med flere andre i et rum med store negative konsekvenser for den pågældende, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm., om ministeriet ikke i notatform har foretaget en selvstændig vurdering af, hvorvidt lovforslaget strider imod gældende internationale konventioner, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm., om der vil blive afsat flere midler til den konkrete, individuelle vurdering af flygtninges tilstand, hvor der skal tages hensyn til særlige forhold såsom psykosociale problemer, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm., om der vil blive mulighed for at søge støtte til boligudgifter for personer i midlertidig indkvartering, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm., om der ikke i lovteksten eller lovbemærkningerne er nogen minimumskrav til, hvor meget plads hver flygtning skal have til rådighed i sin bolig, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm., om den bekendtgørelse og eventuelle andre vejledninger, der udarbejdes som følge af lovforslagets vedtagelse, vil indeholde minimumskrav til, hvor meget plads hver flygtning skal have til rådighed i sin bolig, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm., om den bekendtgørelse og eventuelle andre vejledninger, der udarbejdes som følge af lovforslagets vedtagelse, vil indeholde et loft over, hvor mange flygtninge der vil kunne indkvarteres i samme rum, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm., om den bekendtgørelse og eventuelle andre vejledninger, der udarbejdes som følge af lovforslagets vedtagelse, vil indeholde en regel om, at uledsagede mindreårige søskende ikke placeres adskilt fra hinanden, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om, og hvordan den bekendtgørelse og eventuelle andre vejledninger, der udarbejdes som følge af lovforslagets vedtagelse, ved fordelingen på boliger vil tage hensyn til flygtningenes seksuelle orientering, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm., om den bekendtgørelse og eventuelle andre vejledninger, der udarbejdes som følge af lovforslagets vedtagelse, vil sikre, at familier med mindreårige børn indkvarteres samlet og uden andre personer i samme bolig, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm., om den bekendtgørelse og eventuelle andre vejledninger, der udarbejdes som følge af lovforslagets vedtagelse, vil sikre, at ægtefæller/samlevende indkvarteres samlet, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm., om regeringen er indstillet på at indsætte en revisionsbestemmelse i forslaget med det formål at give mulighed for en reel både indholdsmæssig og tidsmæssig høring over de elementer, som er indeholdt i forslaget, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå